Over het Genootschap (ANBI)

ANBI status

Op basis van artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen 1994 zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) met ingang van 1 januari 2014 verplicht specifieke informatie over de instelling op internet te publiceren.

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde voldoet graag aan deze verplichting. Op deze pagina treft u de informatie aan waarnaar in de wettelijke regelingen verwezen wordt.

Naam, RSIN nummer en contactmogelijkheden

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) is opgericht in 1883 en geeft sinds die tijd het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw uit. Daarnaast heeft het KNGGW nog diverse andere activiteiten op het gebied van genealogie en heraldiek.

Het KNGGW is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Bij de Belastingdienst is het KNGGW bekend onder RSIN nummer 2872286.

Het KNGGW heeft een belangrijke verzameling genealogische en heraldische werken. Deze verzameling is te raadplegen bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem-Alexanderhof 24 te ’s-Gravenhage. Post voor het KNGGW kan verzonden worden naar Postbus 85630, 2508 CH ’s-Gravenhage. Wij zien meer en meer dat het belangrijkste communicatiekanaal van het KNGGW onze website geworden is (www.knggw.nl). Op de website zijn diverse mogelijkheden aanwezig om met het KNGGW in contact te komen. Zie hiervoor o.a. het tabblad “vereniging”, daar is het email adres van de secretaris (secretaris@knggw.nl) vermeld.

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten van het KNGGW staat dat het Genootschap zich de wetenschappelijke beoefening van de geslacht- en wapenkunde in ruime zin ten doel stelt. Hierbij moet opgemerkt worden dat het KNGGW als zodanig geen genealogische of heraldische onderzoek verricht. Echter zij stimuleert het verrichten van dergelijk onderzoek door leden en anderen. Het wetenschappelijke element bij het verrichten van onderzoek wordt nader uitgewerkt door aan te geven dat dit onderzoek en de daaruit voortvloeiende publicaties moeten voldoen aan de volgende normen: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid en onpartijdigheid.

Beleidsplan

Het KNGGW beleidsplan, intern ook wel aangeduid als strategisch plan, wordt ongeveer eens in de drie jaar geactualiseerd en aangepast. In 2014 is het strategisch plan voor de periode 2014 – 2016 opnieuw vastgesteld vanuit de volgende visie:

Het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, het belangrijkste en bekendste product van het Genootschap, is een toonaangevend Nederlands tijdschrift op het gebied van genealogie, heraldiek en aanverwante vakgebieden. Ook voor de (nabije) toekomst zal de aandacht van bestuur en redactie gericht dienen te zijn op het handhaven van de hoge kwaliteit van De Nederlandsche Leeuw. Het entameren van moderne vormen van dienstverlening via internet, zoals digitalisering van bronnen e.d. gerelateerd aan het tijdschrift, ziet het bestuur in deze digitale tijd als een noodzakelijke ontwikkeling waar eveneens veel aandacht aan besteed zal moeten worden. Daarnaast zou de aan het Genootschap gelieerde, onafhankelijke Stichting De Nederlandse Leeuw aangemoedigd moeten worden tot het voeren van een voor de leden van het Genootschap stimulerend publicatiebeleid. Verder is het bestuur van oordeel dat andere activiteiten zoals symposia en ledenbijeenkomsten het verenigingsgevoel ten goede moeten komen en een voedingsbodem moeten vormen voor bijdragen aan het tijdschrift.

Door tijdschrift, digitale dienstverlening via internet en genoemde andere activiteiten goed op elkaar af te stemmen hoopt het bestuur ook op langere termijn de continuïteit van De Nederlandsche Leeuw als tijdschrift voor genealogen, heraldici, (kunst)historici en andere archiefonderzoekers, te kunnen waarborgen.

Missie

De missie, na te noemen ‘mission statement’ geeft aan op welke wijze het bestuur denkt invulling te kunnen geven aan de hiervoor gedefinieerde visie. Deze koers zal worden bepaald door het volgende mission statement:

 • het uitgeven van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, waarvoor wetenschappelijke normen worden gehanteerd;
 • het organiseren van symposia;
 • het bieden van begeleiding bij het publiceren van onderzoeksresultaten;
 • het aanmoedigen van publicaties gebaseerd op eigen onderzoek;
 • het bieden van een forum voor debat;
 • het bieden van mogelijkheden tot verdieping en verbreding van kennis, en die, in het algemeen, de beoefening van de geslacht- en wapenkunde en de familiegeschiedenis wil bevorderen volgens de geldende normen en standaarden, al dan niet in samenwerking met andere organisaties werkzaam op zijn of aanverwante vakgebieden.

Het bestuur heeft de ambitie om de positie van het Genootschap in het Nederlands genealogische landschap te versterken en ervoor te zorgen dat het Genootschap de leidinggevende genealogische vereniging blijft. Het bestuur zal deze ambitie trachten te realiseren door te sturen op de volgende doelstellingen:

 • Het continueren van een goed en gevarieerd tijdschrift waarin genealogische en heraldische artikelen te vinden zijn die voldoen aan de normen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid en onpartijdigheid. De publicaties in dit tijdschrift (De Nederlandsche Leeuw) kunnen op deze manier dienen als voorbeeld en ondersteuning van iedereen die op dit niveau tot publicaties wil komen. De redactie is ook actief in het begeleiden van (toekomstige) auteurs die zich aan deze normen wil committeren.
 • Daarnaast wil het KNGGW ook actief betrokken zijn bij andere genealogische en heraldische publicaties die voldoen aan de gestelde normen en daarmee ook als voorbeeld kunnen dienen. Het bestuur heeft voor de komende planperiode de navolgende activiteiten voor ogen:
  • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de uitgave van “Dudok van Heel II”.
  • Het opzetten van een ledenproject over een nader te bepalen onderwerp dat moet leiden tot de uitgave van een boek in de serie Werken van het Genootschap met bijdragen van de leden die aan het project hebben deelgenomen. Dit project zal bij voldoende interesse vanuit de leden in 2014 worden opgestart.
  • Het formuleren en uitdragen van een stimuleringsbeleid om leden enthousiast te maken voor uitgave van hun onderzoek in de serie Werken van het Genootschap of Nederlandse Genealogieën.
 • Belangrijk hierbij is het mobiliseren van lezers, leden en andere belangstellenden om al dan niet in groepsverband de genealogie en/of heraldiek op het gewenste niveau te beoefenen. Hiervoor worden de nodige mogelijkheden geschapen of gecontinueerd.
 • Steeds belangrijker voor het realiseren van de doelstellingen van het KNGGW wordt de website. Vandaar dat deze website verder uitgebouwd zal moeten worden waarbij speciaal de communicatie- en uitwisselfunctie sterker zal moeten worden. Belangstellenden zullen elkaar verder moeten kunnen helpen bij hun eigen onderzoek via de website en op de website zal meer voor hen relevante informatie te vinden moeten zijn.
 • Het KNGGW bezit genealogische en heraldische collecties. Het belang hiervan is dat genealogen en heraldici kennis kunnen nemen van deze collecties. Op dit moment is het belangrijkste deel van de collecties voor iedereen via de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie toegankelijk. Gezien het belang van de collecties blijft de beschikbaarheid voor belangstellenden een voortdurend punt van aandacht.
 • Om ook in de komende jaren aan de doelstellingen van het KNGGW goed en actief invulling te blijven geven zijn kwalitatief goede en gemotiveerde bestuursleden en redactieleden nodig. Het zoeken naar deze vrijwilligers vergt voortdurende aandacht. Te meer omdat het wenselijk is dat er via de bestuursleden en redactieleden contacten ontstaan en behouden blijven met voor het KNGGW belangrijke organisaties en groeperingen.

Deze punten ziet het KNGGW als zeer belangrijk bij het verwezenlijken van de doelstelling om kwalitatief hoogstaand genealogisch en heraldisch onderzoek te bevorderen.

Bestuur, taakverdeling, beloningsbeleid en financiële verantwoordelijkheden

Aan het einde van 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:
jhr. ing. T.J. Versélewel de Witt Hamer, voorzitter
drs. R.J. van der Maal, secretaris
mr. drs. Th.J.M.L. Verhoeff, penningmeester
A.G. Bakker
drs. J.A.M. Peijnenburg
drs. C.E.M. Rasch
prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes
In de najaarsvergadering trad dr. M.J. Bok af. Volgens het rooster van aftreden (art. 8. par. 3 statuten) zijn al deze bestuursleden in 2016 of 2018 herkiesbaar.
Geen van de bestuursleden noch andere betrokkenen bij het Genootschap krijgen een financiële beloning van het Genootschap voor hun werkzaamheden, alleen op verzoek van het bestuur gemaakte aantoonbare kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Het bestuur vergaderde in 2015 6 (2014: 5) keer.

Het bestuur werd door dr. M.J. Bok vertegenwoordigd in de Raad van Advies van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deze Raad van Advies werd in 2015 opgeheven. Begin 2015 is een gezamenlijke commissie KNGGW – CBG ingesteld, gericht op de onderlinge samenwerking tussen de beide organisaties. Deze commissie is in het verslagjaar vier maal bijeen gekomen. De heren Van der Maal en Peijnenburg hebben hierin namens het Genootschap zitting genomen. In het bestuur van de Stichting De Nederlandse Leeuw werd het Genootschap in het verslagjaar vertegenwoordigd door de bestuursleden Verhoeff en Van der Maal. Gedurende het verslagjaar vertegenwoordigde de voorzitter en de heer Peijnenburg het Genootschap bij drie bijeenkomsten van het zogenaamde Voorzittersoverleg Grote Genealogische Verenigingen, een overleg van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht, de Vereniging Veluwse Geslachten, de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland, het Centraal Bureau voor Genealogie, de vereniging voor computergebruikers HCC–afdeling genealogie, het Koninklijk Limburgs Geschied-en Oudheidkundig Genootschap en het KNGGW.

In de najaarsvergadering stellen de leden van het KNGGW de begroting voor het aankomende jaar vast. De penningmeester beheert de gelden en is actief betrokken bij het inkomende en uitgaande betalingsverkeer. Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van een extern bureau. De penningmeester stelt in het bestuur de voortgang van de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting regelmatig aan de orde. Na afloop van ieder jaar maakt de penningmeester concept financiële jaarstukken op. Deze worden mede aan de hand van de onderliggende bescheiden gecontroleerd door een uit en door de leden gekozen kascommissie. De kascommissie doet verslag van haar bevindingen aan de ledenvergadering, statutair aangeduid als de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering stelt de financiële jaarstukken definitief vast.

Jaarverslag 2015

Aan het op 4 juni 2016 goedgekeurde jaarverslag 2015 ontlenen wij de volgende passages:

Ledenvergaderingen

De twee statutair voorgeschreven algemene vergaderingen werden op 16 mei en 14 november gehouden. De algemene vergadering van 16 mei te Voorschoten werd gecombineerd met een bezoek aan het Kasteel Duivenvoorde, waar 51 deelnemers (2014: 60) hartelijk ontvangen werden door de heer en mevrouw Van Haersma Buma – Schimmelpenninck van der Oije. Na een lezing door directeur en conservator Annette de Vries, volgde een lunchbuffet, waarna de deelnemers in twee groepen langs de tentoonstelling Adellijke familieportretten op Duivenvoorde in het kasteel werden geleid. De dag werd afgesloten met een borrel ten huize van de familie Van Haersma Buma. De najaarsvergadering van 14 november vond plaats in het Centraal Museum te Utrecht. Na de vergadering werd de tentoonstelling Kruisvaarders en Weldoeners bezocht. Bij deze vergadering waren 36 leden aanwezig. (2014: 26 ).

Overige activiteiten

Het verslagjaar werd traditiegetrouw ingeluid met een nieuwjaarsbijeenkomst , die op 16 januari in Museum Van Loon te Amsterdam plaatsvond . De bijeenkomst stond in het teken van de tentoonstelling Adriaan de Lelie 1755 – 1820. Het achttiende-eeuwse familieportret . De bijeenkomst werd door 51 leden en 17 introducés bezocht (2014: 68 deelnemers).

De leiding van de Werkgroep Inventarisatie Familiearchieven (IFA) die onder bestuurslid dr. M.J. Bok stond is in 2015 overgenomen door bestuurslid drs. J.A.M. Peijnenburg. De werkgroep kwam in het verslagjaar zeven keer bijeen. Daarnaast kent de werkgroep een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Onderzoek wordt verricht op de studiezaal van het Nationaal Archief, maar kan, indien mogelijk, ook elders gedaan worden. Zo zijn inmiddels goede contacten met het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. De lage bezetting van de werkgroep blijft een aandachtspunt waarvoor zowel in het mededelingenblad van het Genootschap als in de ledenvergaderingen aandacht is gevraagd.

De communicatiecommissie onder leiding van bestuurslid drs C.E.M. Rasch is in het voorjaar van 2015 een samenwerkingsverband aan gegaan met de Stichting Vrienden Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB). De samenwerking is in het najaar van 2015 in het PHB orgaan Arcadië aangekondigd. Het KNGGW organiseert hierbij activiteiten voor PHB donateurs met het doel nieuwe KNGGW leden te werven. Een eerste activiteit heeft in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden.

Ook in dit verslagjaar is het Genootschap regelmatig vraagbaak gebleken voor vragen op heraldisch en genealogisch gebied uit de museale- en kunstwereld.

Website

Via de winkel op de website werden 159 (2014 : c. 185) publicaties van het Genootschap (DVD’s, boeken en losse exemplaren van De Nederlandsche Leeuw) verkocht en 18 nieuwe leden meldden zich via de website als lid aan. De verkopen omvatten tevens publicaties van de Stichting De Nederlandse Leeuw. De afhandeling van bestellingen was in handen van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deze afhandeling zal in 2016 vanwege de reorganisatie van het CBG overgedragen worden aan Uitgeverij Verloren.

Tijdschrift De Nederlandsche Leeuw

Tijdschrift De Nederlandsche Leeuw Gedu rende het verslagjaar werden 184 pagina’s gepubliceerd (2014 : 192), verdeeld over vier nummers (2014: 4 nummers). In het verslagjaar werd de index en inhoudsopgave van jaargang 2014 verzonden. Gedurende het verslagjaar werd afscheid genomen van dr. M.R. Kremer. Ultimo 201 5 bestond deze redactie uit: drs. R.G. Hilhorst, P.M. Kernkamp, drs. R .J. van der Maal en drs. R.A. van der Spiegel.”

Financiële gegevens en toelichting

Tijdens de algemene vergadering van 16 mei werd de jaarrekening van 2014, mede op voorstel van de kascommissie bestaande uit mr. F.W.M. Roes en mr. C. van Schaik vastgesteld. Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een positief resultaat van € 6.541 (2013: € 4.783).
De begroting voor 2015 werd vastgesteld tijdens de algemene vergadering van 18 oktober 2014. Deze begroting ging uit van een totaal van € 42.500, waarvan € 38.000 inkomsten uit contributies en abonnementen. De begroting voor 2016 werd in de najaarsvergadering van 14 november 2015 vastgesteld. De tarieven voor lidmaatschap en abonnementen zijn in de verslagperiode ongewijzigd gebleven (lidmaatschap binnenland €55, lidmaatschap EU €70, lidmaatschap buiten EU €85, gezinslidmaatschap €33 en student- of  jeugdlidmaatschap €28; binnenlands abonnement €75, buitenlands abonnement €90).

Staat van Baten en Lasten 2015, samenvatting

Baten, inclusief contributies, opbrengsten en giften 45.760
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer 5.302
Kosten publicaties en projecten 37.922
Beloning bestuurders
Beloning personeel
Oninbare contributies / debiteuren 280
Totaal kosten 43.504
Positief resultaat 2.256

 

Balans 31 december 2015, samenvatting

Liquide middelen 74.922
Collectie 1
Debiteuren 1.246
Eigen vermogen 70.696
Reserve Dudok van Heel 2 5.000
Crediteuren 303
Vooruitbetaalde contributie/ontvangen giften 170
Totaal 76.169 76.169

 

Toelichting bij de Staat van Baten en Lasten 2015 en de balans per 31 december 2015 van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

Als belangrijkste middel in het kader van het ieder jaar weer naleven van de doelstelling van het KNGGW worden publicaties uitgegeven. Meest prominente hierbij is het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw. In deze publicaties treffen de lezers voorbeelden aan van kwalitatief hoogstaande genealogische en heraldische artikelen en andere bijdragen. De gepubliceerde artikelen strekken als voorbeeld voor anderen.

Het is daarmee vanzelfsprekend dat het grootste deel van de inkomsten en uitgaven van het KNGGW direct of indirect te relateren is aan deze publicaties.

Het KNGGW heeft niemand in loondienst. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen.
Ook anderen die als vrijwilliger werkzaamheden voor het KNGGW verrichten, bijvoorbeeld de redactieleden van De Nederlandsche Leeuw, ontvangen geen vacatiegelden of andere vergoedingen, ook voor hen geldt dat uitsluitend die onkosten worden vergoed die gemaakt zijn op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur onder het overleggen van bescheiden aan de penningmeester.

Naast het stimuleren van kwalitatief goede beoefening van genealogie en heraldiek via de publicaties vindt dit ook plaats tijdens bijeenkomsten en met gebruikmaking van het internet. Ook de hierop betrekking hebbende kosten zijn verwerkt in de jaarcijfers.

De door het KNGGW aangehouden algemene reserve dient om altijd in staat te zijn aangegane verplichtingen na te komen. Deze verplichtingen zien op overeenkomsten met onder andere de uitgever / drukker van de publicaties.
Naast de jaarlijkse vaste publicaties en enige kleinere jaarlijkse incidentele uitgaven worden van tijd tot tijd ook bijzondere projecten opgepakt die bij uitstek passen in de doelstelling van het KNGGW. Zo zijn in 2008 de eerste delen van de serie “Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten” uitgegeven. Daarnaast is eind 2012 in de serie Publicaties van het Genootschap het boekje verschenen ‘De Ridderschap der Provincie Groningen’ van de hand van drs. S. Bouman en is eind 2013 in deze serie verschenen ‘Frans Halsen’ aan de muur. Omgang met familieportretten in Haarlem van de hand van de leden dr. S.A.C. Dudok van Heel en dr. M.J. Bok.

Dergelijke uitgaven vergen zeer veel van de vrijwilligers maar ook op financieel gebied zijn dit uitdagende projecten. Bovendien zijn sinds 2008 de mogelijkheden om subsidie te krijgen voor dit soort projecten nadrukkelijk afgenomen. Naast een deel eigen financiering is het ook noodzakelijk dat de door subsidies te dekken kosten voorgefinancierd worden. Inmiddels wordt hard gewerkt aan de volgende delen van de serie “Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten”. Naast dit project wordt de aandacht van het KNGGW frequent gevestigd op andere binnen de doelstelling vallende projecten die alleen met een beduidend vermogen te realiseren zijn. In verband hiermee is een reserve voor dergelijke voorziene werkzaamheden gevormd welke reserve nog niet die omvang heeft die noodzakelijk is om projecten zoals hierboven beschreven zelfstandig op te pakken.

Ook ontvangen wij giften waarbij onze aandacht voor een bepaald project gevraagd wordt. In dat kader is er een specifieke reserve ten behoeve van de verdere delen van bovengenoemde serie gevormd.

Stichting Leoliber

De stichting Leoliber is door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (‘KNGGW’) en door de Stichting Nederlandsche Leeuw (‘SNL’) gezamenlijk opgericht om de publicaties van het KNGGW en de SNL te verkopen aan derden. Deze constructie is gekozen omdat zowel het KNGGW als de SNL niet kwalificeren als ondernemer voor de omzetbelasting en dus vrijgesteld zijn van de heffing van Btw. Bij de verkoop van hun publicaties aan derden moet echter wel (6%) Btw in rekening worden gebracht. De stichting Leoliber kwalificeert wel als ondernemer voor de omzetbelasting en is dus niet vrijgesteld van de heffing van Btw. Daarom wordt de verkoop van publicaties van het KNGGW en de SNL door de stichting Leoliber gefactureerd en wordt verzocht de factuur te betalen aan de bankrekening van de stichting Leoliber, zodat deze de Btw weer kan afdragen aan de Belastingdienst. Op deze wijze wordt voorkomen dat het KNGGW en de SNL betrokken raken bij de heffing van Btw.