Algemene vergadering en excursie op zaterdag 11 november 2017 in Alkmaar

Emanuel de Witte, De binnenplaats van de Beurs in Amsterdam, 1653, Museum Boijmans Van Beuningen

Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene vergadering, die zal worden gehouden op zaterdag 11 november 2017 in de consistoriekamer van de Grote of Sint Laurenskerk, Koorstraat 2, 1811 GP Alkmaar (www.grotekerk-alkmaar.nl). De vergadering begint om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur).

Agenda

  1. Opening
  2. Bestuursmededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 3 juni 2017 te Oud-Zuilen
  5. De Nederlandsche Leeuw
  6. Ontwikkelingen bij het CBG
  7. Ontwikkelingen strategisch plan
  8. Vaststelling begroting Genootschapsjaar 2018 (zie statuten art. 16, lid 4)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De notulen van de Algemene Vergadering van 3 juni 2017, alsmede de begroting zullen uiterlijk twee weken voor de aanvang van de vergadering op de website van het Genootschap worden geplaatst.

Aansluitend aan de ledenvergadering wandelen wij van de Grote Kerk naar het Stedelijk Museum, Canadaplein 1, 1811 KE Alkmaar. Daar zal een rondleiding plaatsvinden door de Emanuel de Witte-tentoonstelling door directeur Patrick van Mil. Tevens zal de Gouden Eeuwzaal bezocht worden.

Programma

13.30 uur                  Consistorie Grote Kerk. Ontvangst met koffie en thee

14.00 – 15.00 uur     Consistorie. Algemene Ledenvergadering

15.00 – 15.15 uur     Korte wandeling van kerk naar museum

15.15 – 16.15 uur     Rondleiding door Emanuel de Witte-tentoonstelling

16.15 – 17.00 uur     Afsluitende borrel in het museum café

De kosten van deelname bedragen € 15,– per persoon. Introducés zijn van harte welkom. Het aantal deelnemers is beperkt tot 60, dus meldt u snel aan. Wij verzoeken u vriendelijk om de aan deze deelname verbonden kosten graag vooraf te voldoen door het bedrag over te maken op NL25INGB0000020910 t.n.v. KNGGW te Bilthoven o.v.v. Alkmaar.

Voor deelname aan de lezing wordt u verzocht zich aan te melden bij het bestuurslid Robbert Jan van der Maal (secretaris@knggw.nl of tel. 06-10881759).