Algemene vergadering

Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene vergadering, die zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2013 in de Van Beresteijnzaal van het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 BE ‘s-Gravenhage. De vergadering begint om 15.00 uur (zaal open om 14.30 uur).

1.         Opening

2.         Bestuursmededelingen

3.         Ingekomen stukken

4.         Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 30 juni 2013 te Bergen op Zoom

5.         Vaststelling begroting Genootschapsjaar 2014 (zie statuten art. 16, lid 4)

7.         De Nederlandsche Leeuw

8.         Stand van zaken Strategisch Plan

9.         Rondvraag

10.       Sluiting

Vanwege de lustrum-excursie op 26 oktober j.l. is er geen verder programma op deze dag.