Leeuwdag te Zwolle zaterdag 9 juni 2018

Het bestuur van het KNGGW nodigt de leden en hun introducees van harte uit tot het bijwonen van de voorjaars Algemene Vergadering op zaterdag 9 juni aanstaande in de Groote Sociëteit, Koestraat 8, 8011 NK te Zwolle.

De vergadering zal om 11.00 aanvangen. Ontvangst voorafgaande aan de vergadering vanaf 10.30h met koffie of thee.

Agenda:

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 11 november 2017 te Alkmaar
 5. Jaarverslag
 6. Financiën
 7. a) Financieel verslag van de penningmeester over 2017
 8. b) Verslag van de kascommissie 2017
 9. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2018.
 10. Bestuursverkiezing

Toelichting: De tweede bestuurstermijn van de heer Van der Maal loopt af. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Daarnaast zijn statutair nog twee bestuurszetels beschikbaar. Het bestuur stelt voor tot bestuursleden te benoemen mevrouw Ds. J.C.M. Teding van Berkhout-Fabius, mevrouw drs. M.H.E. Zoetmulder en de heer mr. O.W.C. Mertens.

 1. Ontwikkelingen strategisch plan
 2. De Nederlandsche Leeuw: jaarverslag 2017 en vooruitblik
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

De notulen van de Algemene Vergadering van 11 november 2017, alsmede het jaarverslag en het financieel verslag zullen uiterlijk twee weken voor de aanvang van de vergadering op het ledendeel van de website van het Genootschap worden geplaatst.

Voorlopig programma Leeuwdag

10.30 – 11.00     Ontvangst met koffie en thee

11.00 – 12.15     Algemene vergadering

12.15 – 13.30     Lunch

13.30 – 17.00     Middagprogramma

Lezing door dr. C.M. Hogenstijn over de Ridderschap van Overijssel ten tijde van de Republiek. Wij kennen het beeld van de Republiek als een bolwerk van burgerlijke regenten. Zeker voor de landgewesten was dat maar ten dele juist. Hogenstijn zal iets vertellen over de positie van de adel in het openbaar bestuur in Overijssel in die tijd.

Lezing door mr. C.J. van Heel over een Twents huwelijksproces voor de officiaal van Deventer. Van Heel publiceerde in 2014 in De Nederlandsche Leeuw over huwelijksprocessen in Overijssel. Hij bespreekt de casus van een Twents edelman die in 1553 aan een huwelijk wist te ontkomen en uiteindelijk toch met de moeder van zijn kind trouwde.

Het middagprogramma zal onderbroken worden voor een theepauze en een korte stadswandeling met een bezoek aan het Hof van Ittersum (Karel V-huis) en de Grote of St. Michaëlskerk..

17.00                 Afsluitende borrel om uiterlijk 17.00 uur.

 

Aanmelding

Aan het bijwonen van de algemene vergadering zijn geen kosten verbonden. Voor deelname aan de lunch en het middagprogramma wordt een bijdrage van 25,00 euro per persoon gevraagd. U wordt verzocht zich hiervoor aan te melden bij het bestuurslid Robbert Jan van der Maal. Wij verzoeken u vriendelijk om de aan deze deelname verbonden kosten graag vooraf te voldoen door het bedrag over te maken op NL25INGB0000020910 t.n.v. KNGGW te Bilthoven o.v.v. Zwolle.

 

Praktische aanwijzingen

De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid is parkeerplaats aan de Potgietersingel.

Hof van Ittersum, Karel V-huis, Vereniging Hendrick de Keyser. Zwolle

Hof van Ittersum, Karel V-huis, Vereniging Hendrick de Keyser. Zwolle

Hof van Ittersum, Karel V-huis, Vereniging Hendrick de Keyser. Zwolle