Leeuwdag zaterdag 4 juni 2016 naar Kasteel Amstenrade

De jaarlijkse Leeuw-dag zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 4 juni aanstaande op Kasteel Amstenrade te Amstenrade (L).

 

kasteelamstenrade 0052

Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde nodigt de leden en hun introducés met veel genoegen uit voor zowel de Leeuwdag als de algemene vergadering, die zullen worden gehouden op

zaterdag 4 juni 2016

op Kasteel Amstenrade

Hagendorenweg 1,

6436 CR Amstenrade

(www.kasteelamstenrade.net)

De vergadering begint om klokke 12.00 uur (welkom vanaf 11.30 uur).

Het programma is als volgt opgebouwd:

11.30 uur                    : Ontvangst met koffie/thee

12.00 – 13.00 uur       : Algemene vergadering

13.00 – 14.15 uur       : Lunch

14.15 – 15.45 uur       : Middagprogramma met rondleidingen door kasteel en park

15.45 – 17.00 uur       : Afsluiting met drankje

 

Agenda van de Algemene Vergadering op 4 juni 2016

1. Opening

2. Bestuursmededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 14 november 2015 te Utrecht

5. Jaarverslag

6. Financiën

a) Financieel verslag van de penningmeester over 2015

b) benoeming van de kascommissie voor het jaar 2016.

7. Bestuur

a) Verkiezing

Toelichting: Volgens het rooster van aftreden (Statuten, art. 8, lid 3) treedt de penningmeester, mr. drs. Th.J.M.L. Verhoeff, in deze vergadering af. De heer Verhoeff stelt zich niet herkiesbaar.

b) Vacatures

8. Website / Stichting Leoliber

9. De Nederlandsche Leeuw: jaarverslag 2015 en vooruitblik

10. Rondvraag

11. Sluiting

De notulen van de Algemene Vergadering van 14 november 2015, alsmede het jaarverslag en het financieel verslag zullen uiterlijk twee weken voor de aanvang van de vergadering op de website van het Genootschap worden geplaatst.

Programma Leeuwdag

Na afloop van de vergadering kan een lunch gebruikt worden, gevolgd door een rondleiding door kasteel en park. Kasteel Amstenrade is een particulier bewoond huis. De kasteelvrouwe, mevrouw L.M.A.G.A. van Lidth de Jeude – gravin de Marchant et d’Ansembourg, zal dan ook onze gastvrouw zijn. Het middagprogramma duurt van circa 13.00 uur tot circa 15.45 uur waarna een afsluitende borrel plaatsvindt.

Aanmelding

Aan het bijwonen van de algemene vergadering zijn geen kosten verbonden. Voor deelname aan de lunch en de excursie wordt een bijdrage van 20,00 euro per persoon gevraagd. U wordt verzocht zich hiervoor aan te melden bij het bestuurslid Robbert Jan van der Maal. Wij verzoeken u vriendelijk om de aan deze deelname verbonden kosten graag vooraf te voldoen door het bedrag over te maken op NL25INGB0000020910 t.n.v. KNGGW te Bilthoven o.v.v. Amstenrade.

Praktische aanwijzingen

Van NS station Sittard vertrekt iedere 20 minuten over het uur bus 41 richting Kerkrade. Na ongeveer 20 minuten wordt de halte Allee te Amstenrade aangedaan, waar vandaan het één minuut lopen is naar het kasteel.