Nieuwe uitgave: Nederland’s Patriciaat 1972-2009

Nederlands-patriciaat-1972-2009In december 2015 is ‘Nederland’s Patriciaat 1972-2009. Tweeëndertig jaargangen uitgelicht’ van de hand van dr. Jochem Kroes verschenen. Het is deel XXII in de serie Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Het 419-pagina tellende boek is te bestellen op deze site voor €24,95 (excl. verzendkosten).

Deze studie is een familie-, cultuur en sociaal-historische analyse van 32 jaargangen van de reeks Nederland’s Patriciaat, waarin genealogieën van 406 vooraanstaande families zijn opgenomen. Dit aantal is ongeveer een kwart van de gehele populatie van zo’n 1800 Nederlandse families in deze ruim honderdjarige reeks.

In 1973 is er gepubliceerd over de eerste 57 jaargangen van deze reeks. Dit boek is een vervolg daarop waarin de ruim vierhonderd families van de jaargangen 1972-2009 uitvoerig zijn onderzocht naar hun sociale kenmerken.

Daarin komen vragen aan de orde als in hoeverre kwamen voorouders van patriciaatsfamilies uit het binnen- of buitenland? Hoe waren hun relaties met de adel en werd er met adel gehuwd? Wat was de invloed van de kerk en in hoeverre waren predikanten belangrijk in deze families? Hoeveel belang had het nationale en lokale openbare bestuur binnen patriciaatsgeslachten?

Welke andere beroepen waren typerend voor deze families, zoals in de rechtspraak, wetenschap, gezondheidszorg en het
bedrijfsleven? Hoe gewichtig waren de koloniën voor deze geslachten, in het bijzonder Nederlands-Indië?

En ten slotte, werd de Nederlandse elite meer bepaald door de koophandel dan door de (protestantse) kerk en haar predikanten? Welk imago was belangrijker, dat van de dominees of dat van de kooplieden?

De auteur, Dr. Jochem Kroes (1951) was redacteur van Nederland’s Patriciaat van 2002-2015. Hij publiceerde eerder o.a. over Chinees porselein met Nederlandse familiewapens in Chinese Armorial Porcelain for the Dutch Market (Waanders 2007).