Privacy verklaring van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW)

Privacy

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor het KNGGW. In deze privacyverklaring vindt u de genomen maatregelen ter waarborging van uw persoonsgegevens. Alle gegevens die door u worden verstrekt, worden door ons conform alle toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verkregen.

Verantwoordelijke

Het KNGGW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy verklaring. Onze contactgegevens vindt u onderaan.

Verkrijging persoonsgegevens

Het KNGGW verkrijgt uw persoonsgegevens bij uw aanmelding voor het lidmaatschap van het KNGGW.

Door als lid in te loggen op de site van het Genootschap worden de volgende persoonsgegevens opgenomen in de databank van de KNGGW website: 1) uw naam, 2) uw woonplaats, en 3) uw rechten als gebruiker op de site. Daarvoor heeft u het KNGGW toestemming gegeven.

Doel persoonsgegevens

Het doel van de persoonsgegevens is om de contributie te kunnen innen, de mogelijkheid te bieden om in te loggen op het ledendeel van de KNGGW website, de publicaties van het KNGGW zoals de Nederlandsche Leeuw en informatie in de vorm van mailings bijvoorbeeld over ledenvergaderingen en evenementen aan u toe te zenden.

Verwerkers

De gegevens die u aan ons verstrekt worden alleen gedeeld met derden die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens zoals het voeren van de administratie van het KNGGW, het innen van de contributie en het verzenden van publicaties en andere informatie. Indien uw persoonsgegevens door ons gedeeld worden met derden zal er toegezien worden op een goede behandeling van de persoonsgegevens conform alle toepasselijke wet- en regelgeving door deze derden.

De veiligheid van de persoonsgegevens

Het KNGGW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden conform de huidige wetgeving bewaard en opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld doordat uw lidmaatschap is beëindigd.

Website van KNGGW.nl

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch een IP-adres.

Cookies

De website van het KNGGW maakt gebruik van cookies; dit zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruiksgemak te verbeteren.

Functionele cookies

Het KNGGW kan gebruik maken van een aantal functionele cookies. Deze cookies stellen het KNGGW in staat uw gegevens, zijnde uw naam, woonplaats, gebruikersnaam en wachtwoord te bewaren om uw ervaring op de site te verbeteren.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden.

Uw rechten, inzage of correctie persoonsgegevens

U heeft het recht het KNGGW te verzoeken om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Mocht u dit willen, kunt u contact opnemen met:

KNGGW
Prins Willem-Alexanderhof 24
2595 BE Den Haag
contact: via knggw.nl/vereniging/contact
KvK: 40409546

U kunt ook contact opnemen via:
Uitgeverij Verloren B.V.
Torenlaan 25
1211 JA Hilversum
Tel: 035-6859856

Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag