Werken en Publicaties

Het Genootschap geeft onder de paraplu van Stichting De Nederlandse Leeuw de reeksen Werken en Publicaties uit. De reeks Werken omvat uitgebreide monografieën op genealogisch, heraldisch en aanverwant gebied. De reeks Publicaties is minder omvangrijk. Publicaties zijn – voor zover voorradig – verkrijgbaar via onze webwinkel op LeoLiber.nl.

Werken
Titel Voorradig
I. W.F. Leemans en Elisabeth Leemans-Prins, La noblesse de la Principauté d’Orange sous le règne des Nassau et ses descendants aux Pays Bas
Naast de genealogieën van ruim 70 families, waaronder Bédarrides, Chièze, Devron, Langes de Beauveser, Sauzin en Virieu met takken in Nederland, Duitsland en Zwitserland, behandelen de schrijvers de ontwikkeling van de adel in het prinsdom Orange in de periode, dat de Nassau’s daar de soevereiniteit uitoefende (1544-1702). In hun conclusies beschouwen zij de adel van Orange in zijn maatschappelijke milieu.
1974 Uitverkocht
II. Mr. O. Schutte, De Wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen
Van de Gelders-Overijsselse studentenverenigingen te Leiden (1617-1660), Utrecht (ca. 1639-1671/1672) en Franeker (1637-1668) zijn wapenboeken van de leden bewaard gebleven met bijna 1500 inschrijvingen: voor sommige familiewapens is dit tevens de oudste bron. Door de vele citaten, waarbij de herkomst zoveel mogelijk vermeld staat, is het werk ook van belang voor de cultuurgeschiedenis van de 17de eeuw. Het vormt bovendien een belangrijke aanvulling op het onvolledige album studiosorum van Utrecht.
1975 Uitverkocht
III. Mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk, Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse adel
In een inleidend hoofdstuk geeft de schrijver de geschiedenis van de adel in Drenthe; deze wordt geïllustreerd door genealogische tabellen van de ruim 20 families, die hiertoe behoorden. In de volgende hoofdstukken wordt de geschiedenis van het geslacht De Vos van Steenwijk beschreven, voor de middeleeuwen nog aan de hand van oorkonden en kronieken, daarna in uitgebreidere biografieën. Door de vooraanstaande positie van het geslacht is het werk uitgegroeid boven een eigenlijke familiegeschiedenis.
1976 Uitverkocht
IV. Dr.Ir. J Maclean, De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574-1667
In de betreffende periode heeft de samensteller meer dan 5000 huwelijksinschrijvingen in een 55-tal garnizoensplaatsen gevonden. Alleen een dergelijk werk kan het hoofd bieden aan de problemen die rijzen bij een onderzoek naar militairen met vaak wisselende garnizoensplaatsen. Behalve voor genealogen is het werk daarom ook voor militaire historici en demografen van veel belang.
1976 Uitverkocht
V. Dr. H. Winkel-Rauws, Wel en Wee van het geslacht Rauws
Behandeld wordt de geschiedenis van het geslacht Rauws van het einde der 15de tot de eerste helft der 19de eeuw, eerst in de Baronie van Breda, daarna verder in Brabant en later ook in Hamburg, de Oost, Amsterdam Rijswijk en Voorburg. Door de diepgaande behandeling gaat de waarde van het werk ver uit boven de geschiedenis van alleen het geslacht Rauws. Aan het slot van het werk is een genealogie van het gehele geslacht opgenomen.
1979 Uitverkocht
VI. Mr.Dr. J.L.J. van de Kamp, Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau
Een diepgaande studie in gedrukt materiaal en archieven in binnen- en buitenland leverde de stof voor deze biografie van Emanuel prins van Portugal (1568-1638) en zijn echtgenote, Emilia gravin van Nassau (1569-1629), een volle zuster van prins Maurits. Het levensverhaal wordt geplaatst in een context van de tegenstellingen van de tijd, waarin het speelt.
1980 Uitverkocht
VII. Dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus, Nederlandse Familiepenningen tot 1813, met supplement 1981 Uitverkocht
VIII. Daniël baron Mackay, Geschiedenis van het geslacht Mackay 1984 Uitverkocht
IX. Mr. O. Schutte, De Orde van de Unie 1986 Uitverkocht
X. Dr. C. Schmidt, Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950 1987 Uitverkocht
XI. Drs. P.H. Enthoven, Kroniek van het geslacht Enthoven 1991 Uitverkocht
XII. Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen 1994 Uitverkocht
XIIA. Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen II 2000 Uitverkocht
XIII. Jhr. Henrick S. Van Lennep, Van Valkenburg, een Haarlems Regentengeslacht 2001 Uitverkocht
XV. Arnold Gevers, Conrad Gietman, Yme Kuiper en Hanneke Ronnes (redactie), Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Adelsgeschiedenis.
2007 Uitverkocht
XIV. Dr. A.J. Bonke, Geschiedenis der Graven van Limburg Stirum IV. De takken Gemen en Styrum van het grafelijke geslacht Van Limburg Stirum.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Van Limburg Stirum.
2007 Uitverkocht
XVI. Jhr. Henrick S. van Lennep, Genealogie van de familie Van Lennep 2007 Uitverkocht
XVII. S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten 2008 Bestellen
XVIII. Redmer Alma, Conrad Gietman en Albert Mensema (redactie), Adel en heraldiek in de Nederlanden. Identiteit en representatie.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Adelsgeschiedenis.
2012 Uitverkocht
XIX. E.J. Wolleswinkel, Nederlands Adelsrecht. Wettelijke adeldom als historisch gegroeid instituut.
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Werkgroep Adelsgeschiedenis.
2012 Uitverkocht
XX. J.T. Anema e.a. (red.), Genealogica et Heraldica. Grenzen in genealogie en heraldiek. Handelingen van het XXXe Internationale Congres der Genealogische en Heraldische wetenschappen gehouden te Maastricht 24-28 september 2012. 2014 Uitverkocht
XXI. Henrick S. van Lennep, Genealogie van de familie Teding van Berkhout
Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Teding van Berkhout-Stichting.
2014 Uitverkocht
XXII. Jochem Kroes, Nederland’s Patriciaat 1972-2009. Tweeëndertig jaargangen uitgelicht. 2015 Uitverkocht
XXIII. V.J.M. Koningsberger, Gemene grondtonen. Het geslacht Koningsberger 1485-1995. 2016 Uitverkocht
XXIV. T.J. Versélewel de Witt Hamer, Geloven verplicht. Een elite-onderzoek naar ridderlijke orden in het Koninkrijk der Nederlanden (1965-2015). 2017 Uitverkocht
XXV. Jochem Kroes, Bij de groote op Texel. De elite van het eiland Texel in de lange achttiende eeuw (1700-1810). 2019 Bestellen
XXVI. Henri Vermeulen, Bouwsteen en Toetssteen. Een overweging van de bronnen en methoden van de genealogie gecentreerd rond het Gelderse geslacht De Cock. 2021 Bestellen
XXVII. Jochem Kroes, Het dorp van Neeltje Pater. De kooplieden- en regentenfamilies van Broek in Waterland in de achttiende eeuw. 2022 Bestellen
XXVIII. Judith Noorman, Robbert Jan van der Maal, Het unieke memorieboek van Maria van Nesse (1588-1650). 2022 Bestellen
Publicaties en overige uitgaven
Titel Voorradig
Jan van Riebeeck: zijn voor- en nageslacht
Uitgegeven in 1952 ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de eerste nederzetting die later de Kaapkolonie werd.
1952 Uitverkocht
Kwartierstatenboek 1958
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
1958 Uitverkocht
Kwartierstatenboek 1983
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.
1983 Uitverkocht
Willem A. van Ham, Wapens en Vlaggen van Noord-Brabant 1986 Uitverkocht
J. Duinkerken, Schepenen aan de Zuiderzee, de magistraat van Harderwijk 1700-1750 1990 Uitverkocht
Kwartierstatenboek 1993
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan.
1993 Uitverkocht
Nederland’s Wapenboek deel I
Nederland’s Wapenboek, deel 1. Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. C.E.G. ten Houte de Lange (red.). 240 pp. geheel in kleur, in linnen gebonden en met stofomslag. Familiewapens in kleur van voornamelijk bekende Nederlandse geslachten en personen. Vaak voorzien van de heraldische geschiedenis van de betreffende familie.
1998 Uitverkocht
Kwartierstatenboek 2000
Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van het jaar 2000.
2000 Uitverkocht
Repertorium Familiewapens van bekende Nederlandse Geslachten
Een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden. Een tweetal geheel in kleur geïllustreerde boeken van ieder circa 350 pp., in linnen gebonden met goud op snee en gevat in een in linnen uitgevoerde cassette, bevattende 3532 afbeeldingen van Nederlandse familiewapens.
2001 Uitverkocht
Liber Amicorum W.A. Wijburg
In 2001 verscheen het Liber Amicorum W.A. Wijburg, met een twintigtal bijdragen van een kleine groep ‘Utrechtse’ leden van het Genootschap.
2001 Uitverkocht
Steven Bouman, De Ridderschap der Provincie Groningen (1814-1853). Een adellijk gezelschap onder een vergrootglas 2012 Uitverkocht
S.A.C. Dudok van Heel en M.J. Bok, ‘Frans Halsen’ aan de muur. Omgang met familieportretten in Haarlem: Voocht – Olycan – Van der Meer 2013 Uitverkocht