De Nederlandsche Leeuw, jaargang 1 (1883)

INHOUD. BlaJi. Uittreksel uit het voorloopig reglement _ � Onze voorouders in de kruistochten 2, 6, 17. Wapenbrieven 3. Tijdrekenkunde ' 3. Boekwerken van 1870 tot en met 1882 in Nederland verschenen op het gebied van wapen-, geslacht- en zegelkunde. 4,23, 47. Boekwerken, enz. ontvangen voor de bibliotheek en het archief 4, 5.9,17,33,49,57,73,81. Advertentiën � � � * 4> 24. Mr. Edward Huydecoper van Nigtevecht Grafzerken te Hulst ' � Nederlandsen-Indische zegels en stedewapens De lielgische wapenherauten Pierre Albert de Launay en Jean de Launay 7. Briefwisseling ' 8, 16, 24,32,40,56,64, 80,88. Sprekende wapens (met een plaat) 9- Geslacht de Rouck ' 13,77 Geboorten, huwelijken en sterfgevallen 15, 23, 30, 39, 47, 55, 62, 70, 78, 85. Hooge oudheid van het geslacht van Cattenburch < 20. Uit de inteekenboeken der huwelijken te Amsterdam 21. Gemeente-archieven � � 12. Meer dan een half millioen verkocht voor duizend gulden of het nadeel, dat men lijden kan, door het gemis van een behoorlijke geslachtlijst 21. Hordijk ' � � 22. Prinses Marianne der Nederlanden 25.. Jhr. Mr. Johan Maurits van Pabst vun Bingerden 26. Naamlijst der leden 26, 33, 41, 49, 57, 65, 72, 81. Genealogiën samengesteld door de gebroeders van Atteveld 27, 34. De moeder van Jan Wagenaar 30. Geboorteplaats van Margaretha Sandra, de heldin van Aardenburg in 1672 30. Charles de Hérauguières 32. Vragen .32,40,64. Wapenalbum 33, 49, 58, 74, 81 Genealogische aanteekeningen betrekking hebbende op eenige eigenaars van een' huis te Leiden 35, 46. Het wapen des Konings ' . 86, 56. 32 Kwartieren der kinderen van Jhr. P. A. Beelaerts van Blokland 37. 32 Kwartieren der kinderen van Mr. Jan van de Poll 38. Kwartieren en wapen van Johan Walta van Juwinga genaamd Herema, grietman van Wonseradeel in 1542 (met een plaat). 38. Kwartieren van Pieter van Hoogenhouck 38. Lijst van de eigenaars der grafsteden in de Hervormde kerk te Bergen op Zoom 39,43. Grafschriften te 's-Heerenberg 41. Oude wijze van rangschikking van kwartieren 4]. Personen begraven-in de kerk te Berlicum 42. Iets over de adellijke hofstede van der Duyn «n den oorsprong van den naam Zevenhuizen 43.