De Nederlandsche Leeuw, jaargang 1 (1883)

Beelaerts v. Blokland. van Heeckeren v. Brandsenburg. van Beeftingh. van Heemskerck. Brandwijk v. Blokland. de la Eontaine. Sautijn. Elsevier. ivlesdaff. van Lijnden. van der Dussen. van Schuylenburch. Op de Camp. van der Lijnden. Dubbeldecop. van Meel. ‚?? 38 - Bogaard. Beelaerts v. Blokland, de Kanter. van Beeftingh. Balkenende. Brandwijk v. Blokland. Boom. Sautijn. Vermeulen. Mesdag. Hollaer. van der Bussen, van der Speek. Op de Camp. Lambreohteen. Dubbeldecop. 32 kwartieren der kinderen van Mr. Jan van de Poll. Mr. Jan van de Poll, geboren 1721, overleden te Am¬≠ sterdam 20 April 1801, huwde te 's Gravenhage 27 December 1746 met Anna Maria Dedel, geboren te 's Gra¬≠ venhage 1 Juni 1729 , overleden te Amsterdam 5 Novem¬≠ ber 1779. De 32 kwartieren van hunne kinderen zijn: van de Poll. Trip. Rendorp. Clopper. Hooft. Munter. Huift. Ie Gouche. van Gerwen. Adriaans. Huift Cornelis. Hasselaer. Geel vinck. Cloeck. van Neck. Dedel. Muyssart. van de Blocquery. de Haze. Hudde. de Buquoy. Schotten. Swaanswijk. Quartelaers. Passevant. Herrewijn. van Schoonhoven. Roch. de Smeth. Broen. de Witt. M. A. v. R. v. D. K. Kwartieren en wapen van Jokan Walta van Juwinga genaamd Herema, grietman van Wonseradeel in 1√?43 (1). Herema Donia Juwinga Walta Ebel, die hem Tjerck. Walta-State ten hu¬≠ welijk meebragt. Tjerck van Juwinga, noemt zich, als erfgenaam van Walta-State te Tjerkwerd, Walta van Juwinga, en neemt tot wapen: doorsneden: 1. Walta, 2. Juwinga doch de figuren 2 en 1 geplaatst. Hij was in 1494 Grietman van Wonseradeel en overl. in 1522. Johan. Elant. Tieth van Herema. Johan van Walta (van Juwinga) noemt zich naar zijne (1) Deze kwartierstaat ia a ∆? 0.25 verkrijgbaar bij den Heer J. Wenning IJzn. te Leeuwarden. moeder van .Herema, volmagt ten landdage 1539, man van Wonseradeel 1542 enz. en was gehuwd met Syts Goslicksdochter van Juwinga. Hij nam tot wapen gevieren¬≠ deeld 1 en 4 Juwinga, 2 Walta en 3 Herema (doch met weglating van den keper) 't geen door zijne nakomelingen steeds gevolgd is. griet- Bijgaande afbeelding vertoont het oude wapen van het geslacht Herema: ‚??m blauw een gouden keper, in het schild¬≠ hoofd vergezeld van twee gouden eikels en in de schild punt van een dito eikenblad', zoo als het ook voorkomt op een kwartierstaat van Tjalling Minne Watze van Asbeck met het helmteeken: ¬ętwee gekruiste zilveren zwaarden met gouden gevest'. Op een kwartierbord, bewaard in het museum van het Eriesch Genootschap, van Eoockel van Botnia, die 22 Eebr. 1673 overleed, oud 67 jaren j(2), gehuwd met Albert Sijbrant Pijbes van Eminga, grietman van Eranekeradeel, die 9 Jan. 1662 overleed, vindt men het wapen: //in zilver een roode keper, in het schildhoofd vergezeld van twee eikels, en in de schildpunt van een laurierblad, alles in natuurlijke kleur.' Johan van Herema, een Juwinga zijnde, vierendeelde zijn wapen: 1 en 4 Juwinga (stamwapen), 2 Walta (groot¬≠ moeder vaderszijde) en 3 Herema (moeder, doch met weg¬≠ lating van den keper). Het 2 en 3 kwartier komt ook wel eens anders gekleurd voor: ¬ęh√©t 2e in zilver drie blauwe ruiten en het 3e in zilver twee groene eikels en een dito eikenblad', welke laatste echter ook wel eens weggelaten wordt. Kwartieren van Pieter van Hoogenhouck. Pieter Abrahamsz. van Hoogenhouck, geb. te Delft 3 Eebr. 1613, overl. aldaar 26 Jan. 1679, was veer¬≠ tig-raad 1643, schepen 1655, 1656 en 1658, wees¬≠ meester 1665, thesaurier 1665, 1674 en burgemeester te Delft 1669 tot 1673, 1677 tot 1679, adjunct ter dagvaart 1664. Hij huwde te Delft 27 Juli 1636 met Catharina van Ruyven, geb. te Delft 26 April 1613, overl. aldaar 17 Juni 1695 (1), dr. van Harmen Pietersz van Ruyven en van Trijntje Pietersdr. van Ruyven. Zijne 16 kwartieren zijn: van Hoogenhouck. van der Dussen. van der Mye. van Bodegom. van Halmael. Oem. de Heuyter. van Roon. van der Burch. van Santen, van der Meer. Duyst van Voorhout, van Santen, van Segwaert. van Berendrecht. van Andel. M. A. v. R. v. d. K. (2) Hieruit blijkt, dat zij eene dochter is van Doecke van Botnia Juws zoon en van Ymck van Dekema Sickesdochter en niet, zooals het stamboek zegt, van Juw (Julius Dominicus) van Botnia en van Luts van Meckema, die wel dezelfde zal geweest zijn als Douwe (Dominicus Justus), geh. met Geertruy van Meckema Jawsdochter. Misschien is deze Poockel van Botnia ook geh. geweest met Juw Aedes van Eysinga, overl. in 1649 en was zij zijne wed. toen zij huwde met Albertns Sybrandus van Eminga op Koordaburgh, zooals hij op zijn kwartier¬≠ staat genoemd wordt. (1) Volgens anderen 26 Januari 1695.