De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

S e Jaargan g 18 ® 4 .