De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

â?? 2 4 â?? dan oo k he t bestuur geheel over aa n de acht provisoren, de inkomsten werden uitsluitend bestemd voor zuiver lief­ dadige doeleinden. I n 181 1 verloren alle besturen va n weldadigheid hu n zelfstandig bestaan e n werden opgelost in d e // Commission administrative de s Hospices«. Met archief va n de Ellendige broederschap t e Nijmegen is rijk aan historische documenten, het bezit eenige honderde charters, di e bi j behoorlijke inventariseering zeer veellicht omtrent d e geschiedenis,van Nijmegen zullen verspreiden. Door welwillendheid va n he t bestuur zijn wi j in staat gesteld, bierbij d e afbeelding t e kunnen geven va n ee n achttal 'zegels, in een der volgende nummers van ons maandblad zal no g ee n plaat me t ee n achttal worden gegeven, daar die zegels hoogst belangrijk zijn o m on s de Nederlandsche wapenkunde uit de 15 e en 16 e eeuw te leeren kennen. De zegels o p bijgaande plaat afgebeeld zijn van : 1°. Wilhelmo d e Apelteren, burggraaf va n Nijmegen, hangende aa n ee n charter va n A° 1440 . 2°. üerick va n Arnhem, ridder, aa n ee n charter va n A° 1425 , dinsdag n a St . Servaes in Mei. 3°. Wolterus d e Huefc, scabini d e Noviomagum, aa n het charter onder 1 ° bedoeld. 4°. Warner va n Lennep e n 5°. Hendrik va n Beynhem, beide schepenen va n Nij­ megen, aa n ee n charter van A ° 1554 op Goedendags na zondag jubilate. 6°. Henricus d e Galen, scabini Noviomagum, A ° 1431. 7°. Elisabeth va n Bronckhorst, vrouwe van Hoemoet, en 8 . Hendrik, heer va n Homoet e n Wysch, beide aa n een charter va n 1427 , St . Agathadag de r H . Jonk­ vrouw. {Wordt vervolgd). A. A . VüItSTERMA N VA N OYJIN. 's-Gravenhage, April 1884 . Grafschriften, enz., aanwezig: in eenige plaatsen in Zuid-Holland. SCHIPLUIDEN. Boven d e twee marmeren pilaren , in het begin van de laan naar d e plaats waar he t nu gesloopte huis Keenenburg ge ­ staan heeft, tegenover d e protestantsche kerk, staan twee wapens, voorstellende o p ee n zilveren schild 3 zwarte leliën geplaatst 2 en 1 . In d e kerk hangt ee n prachtige kerkkroon waarop 4 ovale schilden: O p he t le schild staat: Dit schenkt d e jeugd ui t drie gewesten, Voor haar zi j deugt e n vreugt te n beste, Schipluiden, Dorp e n flodenpijl. Op he t 2 e schild staat he t wapen va n Dorp (i n zwart drie gouden vogelkoppen me t roode bekken).' Op het.3« da t va n Hodenpijl in rood 2 gouden schuin balken e n o p he t 4 e da t va n Schipluiden in blauw ee n schip me t drie masten o p ee n groene zee . Op d e prachtig gesneden bank de r ambachtsheeren staat een va n onder afgerond schild waarop ee n meerman o f meermin boven 2 verlaagde dwarsbalken. Op d e draagsteenen, waarop d e dwarsbalken va n he t dak rusten, staan d e .navolgende wapens: .rechts.van de n preekstoel. .- . : 1. Twee schuin gekruiste verkorte e n gekrukte staken vergezeld va n 3 vogels, 2 op de boven uiteinden en ee n in de n schildvoet. 2. Drie rozen. 3. Ee n dambord va n 6 reien, iedere re i va n 6 stukken. 4. Drie palen. 5. Gedeeld, a: gevierendeeld 1 en 4 in goud 2 zwarte gek anteelde e n tegengekanteelde dwarsbalken, 2 e n 3 ge ­ keperd va n rood e n goud, me t ee n zwarte lambel me t 3 hangers i n he t schildhoofd, b: i n goud ee n springende roode eenhoorn. 6. Gedeeld: a. gekeperd van rood en goud met een zwarte lambel, b. i n zilver ee n gouden ladder vergezeld va n ee n gouden schildhoofd waarop ee n uitkomende dubbele zwarte adelaar. [ e n links va n de n preekstoel : 1. Gedeeld: a. ee n eenhoorn, b. ee n V waarover ee n A zonder dwarsstreep ligt, 'boven d e punt va n de A een ver­ korte dwarsstreep e n daarboven ee n langere vertikale streep waarom ee n S zich slingert. 2. Ee n zespuntige ster tusschen d e letters VV' en A . 3. Doorsneden, a. ee n keper vergezeld va n 3 leliën, ge ­ plaatst 2 e n 1 , b. drie vogels, geplaatst 2 en 1. 4. Al s no . 3. 5. Ee n gevierendeeld schild zooals 5 , a. 6. Gekeperd va n rood e n goud me t ee n zwarte lambel. In d e consistoriekamer «ijn vier wapens. Een gelijk aa n he t laatst beschrevene , de drie andere zijn gedeeld , d e eerste helft is bi j alle drie het gekeperde wapen met d e lambel e n respectievelijk vergezeld van: een zilveren veld beladen me t 3 blauwe leliën, ee n zilveren veld beladen met 3 zwarte dwarsbalken en ee n gouden veld beladen met een verkort rood kruis me t hartvormige uiteinden. Boven d e deur is ee n zwarte steen, waarop te lezen staat: Kerkeraadskamer gesticht in 185 4 onder het bestuur van de heeren L . J . L . va n Neck, predikant, D . vanderEyk, H. va n de n Dool e n S. va n de r Kool, kerkvoogden. Op d e bank tegenover di e va n de n ambachtsheer staat een ovaal wapenschild, voerende 6 : in zilver drie zwarte spaden of hermelijnstaarten me t he t breede gedeelte naar boven, geplaatst 2 en 1 , en in ee n rood vrijkwartier ee n gekan teelde e n tegengekanteelde dwarsbalk, vergezeld van boven door een 'iiggenden wassenaar overtopt door ee n kroon en van onder ee n zespuntige ster, alles va n goud. Boven he t schild ee n kroon va n 3 bladeren e n op iedere daar tusschen â?¢ gelegen punt drie paarlen. Schildhouders twee omziende leeuwen. Achter he t orgel boven he t he k zijn twee wapens, he t eene, vastgehouden door ee n aanzienden o p de achterpooten zittenden olifant, zoodat d e kop, snuit en voorpooten boven het schild uitkomen, is gelijk aa n da t hetwelk beschreven is onder n°. 5, a. reg. 7. He t andere is een ruitvormig schild waarop ee n springende eenhoorn, e n is- vastgehouden door een aanzienden o p d e achterpooten zittenden eenhoorn wiens kop e n voorpooten boven he t schild uitkomen. Voor he t orgel ligt ee n grafzerk me t ee n va n onder afgerond wapenschild, gedekt door ee n kroon waar boven de hals e n ko p va n ee n aanziend hert, e n onder dit schild een ruitvormig dito. Boven deze schilden staat he t navolgende opschrift: Hier leyt begraven Heer Otto van Egmondt, ridder, Heer tot Egmondt, Keenen Burgt, Maeslandt e n Schipluy, starf den 9 October 1586 en Vrou Agnes Croesing, vrouw to t Bloot, Kenenburgh, zijn huysvrouw starf 2 2 Sept. 1585.