De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

‚?? 28 ‚?? 21 op den huize Casa Nova te Zeist. Elisabeth Henriette van Alphen, gehuwd te Voorburg 18 Juni 1845 met Mr. Arnout Six, geb. te H√ľlegom 13 Mei 1817, oud kantonrechter, zoon van Mr. Jan, heer van Wimmenum, Hillegom en Vromade en van zijn tweede vrouw Anna Cornelia Margaretha Twent. 22 op het kasteel Blitterswijk bij Venlo. .E. W. baron van Hamelberg, oud 62 jaar. 23 te Dordrecht. Wilhelmina Paulina Boonen, oud 61 jaar, dochter van Elias en van Catharina Maria Gevaerts, gehuwd te Dordrecht 28 April 1858 met A. Stoop %an Zwijndrecht, burgemeester van Zwijndrecht 1843 ‚??66, zoon van Johan Adriaan Stoop 24 te 's-Gravenhage. Erederik Nicolaas de Charro, geb. te 's-Gravenhage 2 Eebruari 1816, lid van den ge gemeenteraad aldaar, zoon van Hermanus Eranciscus en van Christina Maria van Roozendaal, gehuwd met Theresia Johanna Antonia Eaes, geb. ie Breda 27 December 1818. 24 te 's-Gravenhage. Mr. Karei Adriaan Meeussen, geb. te Bergen op Zoom 9 Juni 1815, oud lid van den Raad van State, commandeur der orde van den Neder landschen Leeuw, zoon van Johannes Hendrikus en van Anna Spek. 24 te Rijswijk (Zuidholland). Wilhelm Johan Anne Isidore graaf van Bylandt, geb. te Munchen 17 Juni 1808, oud-officier der lanciers, oud-majoor der dienstdoende schutterij te Delft en oud-lid van den gemeenteraad aldaar, versierd met het Metalen Kruis, zoon van graaf Jan Carel en van Otteline Agnes Catharina gravin van Limburg Stirum, gehuwd te Nijmegen 10 Maart 1848 met Anna Pauline barones van Heeckeren van Brandsen burg, geb te Utrecht 20 September 1817, st. te Delft 7 Augustus 1866, dochter van baron Carel Hendrik August en van Anna Maria barones Straalman. 25 te 's-Gravenhage. Kornelia Jacoba Philipse, geb. te Middelburg 31 December 1808, dochter van Mr. Anthoni Willem en van Anna Johanna van Lemzeele, gehuwd te 's-Gravenhage 4 Juli 1832 met Mr. Martinus Adrianus Hartman, geb. te 's-Gravenhage 19 December 1805, st. aldaar 6 Februari 1876, substituut-griffier bij den Hoogen Raad, zoon van Mr. Charles Anthony en van Catharina Maria de Kempenaer 26 te Rijswijk (Zuidholland). Elisabeth Tilanus, oud 57 jaar, weduwe van Willem Reinier Tilanus Baerts. 26 op deu huize Maurick te Vught. Jhr. Gijsbert van Beresteyn van Maurick. geb te Delft 1 April 1804, zoon van Jhr. Jacob en van zijn le vrouw Catharina Christina le Sueur, gehuwd te 's-Gravenhage 16 Mei 1827 met Catharina Jacoba de Jong van Rodenburg, geb. te Voorschoten 9 September 1802, st. te Vught 14 Juni 1858. 27 te 's-Gravenhage. Theodora Elisabeth Cohen Stuart, geb. te 's-Gravenhage 25 Dec. 1819, dochter van James en van Petronella Wilhelmina Stuart. 27 te Dordrecht. Maria Cornelia Weymans Gerritsdochter, oud bijna 64 jaar, gehuwd met Adriaan Kluit, geb. 27 Augustus 1805. zoon van Adriaan en van Maria Hering. 27 te Voorst Theodora Hermina van Meurs, geb. te Ede 16 December 1821, dochter van Mr. Everhard Dirk en van Anna Maria, Cramer, gehuwd te Harderwijk 31 Juli 1845 met Mr. Gerrit Abraham de Meester van 's-Heerenlo, geb. te Harderwijk 2 October 1817, st. aldaar 2 Maart 1814, burgemeester van Harderwijk, lid van de provinciale staten van Gelderland, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, zoon van Mr. Wilhem Abraham en van Gerharda Sibilla Cramer. 27 te Haarlem. Jan Hendrik Schmitz, gehuwd met M. H. Clausing. 28 te Zutphen. Wilhelmine Hoeufft, geb. te Amsterdam 2 October 1814, dochter van Mr. Jacob Pompejus en van Judith Catharina Dedel, gehuwd te Amsterdam 2 Juli 1840 met Jan Arend baron de Vos van Steenwijk genaamd Essen, heer van Abbenbroek, geb. te Werk¬≠ hoven 27 October 1809, st. te Neuenahr 23 Juni 1867, zoon van baron Hendrik Antonie Zweer en van Maria Louisa Elorentina barones van Heeckeren van Enghuizen. 28 te Rotterdam. Hendrik Willem Adriaan van Oordt, geb. te Rotterdam 27 Augustus 1808, oud lid van den raad ald. en oud commissaris der Neder!. Handel Maatsch., zoon van Willem Hendrik van Oordt en van Henriette Erancoise Chabot, weduwnaar van Maria Jeannette Blom, nader gehuwd met Ida Wijnkes. 30 te Kampen. Geertruida Elisabeth Seis, oud 81 jaar, weduwe van Jhr. Carel Floris Willem von B√ľlow. 30 te 's-Gravenhage. Eduard Campbell, geb. te 's-Graven¬≠ hage 7 September 1821 , oud notaris aldaar, zoon van John en van Agneta van Rijn. 30 te Schiedam. Joan Erederik Asma Thomasz., geb. te Alkmaar 30 Maart 1802, emeritus hervormd predikant te Schiedam, weduwnaar van Jacomina Johanna van Charante. 31 te 's Gravenhage Cornelis van der Valk, geb. te Rot¬≠ terdam 22 Juli 1803, zoon van Arij en Jannetje Jordens gehuwd 3 December 1828 met Sara Maria Elisabeth Wegman, dochter van Johan Wilhelm en van Maria Elisabeth Stroek. Briefwisseling,. Van verschillende leden zijn boekgeschenken en bijdragen ontvangen, die achtereenvolgens in het Maandblad zullen vermeld worden. Bestuur //Gesellschaft Adler* Weenen, in dank N¬į. 28 ontvangen. Em. V., Gent. De zaak is nu goed geregeld ADVERTENTI√?N. VERSCHENEN: DICTIONNAIRE NOBILIAIRE. R√©pertoire des g√©n√©alogies et des documents g√©n√©alo giques, qui se trouvent dans la biblioth√®que, les collections et les archives de A. A. VORSTERMAN VAN OYEN. La Haye, C. VAN DOORN & Fins . . . . fl. 2.50. I Gedrukt bij GEBE. J. & [I. VAN LANGENH OYSEN, te 's-Gravenhage. i