De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

MAANDBLAD Genealogisch-heraldie k genootscha p â??De Nederlandsch e Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, onder redactie van het bestuur en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven en mededeelingen, alsook bijdragen voor het Maandblad te zenden aan den secretaris van het genootschap, den Heer A. A. VORSTERMAN VAN OYEN, Salistraat 39a, te 's-Gravenhage. VAN HET 1 Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar Æ? 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wo­ nen f 6.00 De le jaargang (1883) is voor de niéuwe leden verkrijgbaar / 6.00 Advertentiën in verband met bovenge­ noemde wetenschappen, per regel f 0.20 Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. F. 4. 's-Grravenhage. 1884. Het Bestuur' van het Genealogisch-Heraldiek Genoot .-schap ii de Nederlandsche Leeuw,' heeft de eer aan de leden mede te deelen, dat het Z. M. den Koning heeft behaagd bij H. D. besluit van 1 Mei 1884, n0. 27, de statuten van onze vereeniging goed te keuren en haar mitsdien als t rechtspersoon te erkennen. Een exemplaar van die statuten zal eerlang den leden worden toegezonden. Tot lid is benoemd de Heer: W. A. baron van Ittersum. Leiden. Bij Kon. besluit van 10 April 1884, is aan ons mede­ lid den heer J. A. de Bergh, te Amsterdam, vergunning verleend tot het aannemen der onderscheidingsteekenen van -de derde klasse der orde van het Borstbeeld van den Be­ vrijder, hem door den President der Vereenigde Staten van Venezuela geschonken. Het Maandblad wordt in ruil gezonden aan het Bestuur -van het Germanisches National Museum te Neurenberg. 'Boekgeschenken, enz. ontvangen voor de bibliotheek en het archief. en Letterbode. Vle 328. De Portefeuille. Nieuwe Kunst­ jaargang. Nu. 1 â?? 6. 330. TACO H. DE BEER te Amsterdam . De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde. N°. 216â??217. Redactie «MAASGOUW' te Maastricht. Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Heraldik, Sphra gistik und Genealogie XV' jaargang. 'N°. 4. Herald. Verein â??HEROLD' te Berlijn. :231. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis /Taai­ en Letterkunde. N°. 11â??13. AUG. SASSEN te Helmond . 332. Letternieuws. Derde jaargang. N°. 7â??8. J. F. VAN SOMEREN te Amsterdam . 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. Deutsches Adelsblatt, Wochenschrift für die Interessen des deutschen Adels beider Confessionen. II Jahrg. N°. 14â??17. PAUL FREIHERR VON ROÃ?LL te Berlijn. Anzeiger des germanischen National Museums. April â??Mai 1884. Mittheilungen aus dem germanischen National Museum. IBand, Bogen 4â??5. GERMANISCH NATIONAL MUSEUM te Neurenberg . De Dietsche Warande. Nederlandsch tijdschrift voor aesthetische beschaving. Nieuwe reeks IVe deel. 6e aflevering, «Tos . A. ALBERDINGK THIJM te Amsterdam . Messager des Sciences historiques ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique.' Jaargang 1884, le aflevering. EMILE VARENBERGH te Gend . Notices Généalogiques Tournaisiennes dressées' sur titres, publiées par le comte P. A. du Chastel de la Howardries. Aflevering 32 en 33. Van den Schrijver. De Pamilie Trip door Jhr. Mr. H. J. Trip. Groningen 1883. Almanach de Gotha 1846, 1859â??62, 1872 en 73. J. C. VAN DER MUELEN. Korte Kroniek van het kasteel Duurstede. J. F. CROOCKEWIT te Wijk bij Duurstede. De Geldersche Volksalmanak 1835â??1884. Historisch overzicht door H. M. Werner en Registers door Mr. J. W. Staats Evers en H. M. Werner. Arnhem 1884. Naamlijst der Europesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indie en opgave omtrent hun burgerlijken stand 1884. Batavia 1883. Algemeen Nederlandsch Familieblad. N°. 120â??134. Geslacht Copal. Aangekocht. Wapen: gedeeld, rechts in goud een zwarte halve adelaar, uitgaande van de. deelingslijn, links in zilver drie (2, 1) roode^rozen. Rietstap, Arm. Gén., 2e édition, p. 458, geeft nog een tweede wapen. {Smallegange, Zeeland veredeld, wapenkaart, M.S, wapen-