De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

â?? 30 â?? boek van 1660 , het wapen zoo gevonden te Vlissinqen , M.S. wapenboek op het Heroldsamt te Berlijn.) Thona Copal tr. Adriaan Voxen te Reimerswaal. Hun dochter Mariken (Mayken) Adriaansen Yoxen (1), die 29 Maart 1558 stierf, was getrouwd met Willem Davidse de Boet, geb. 1490 , burgemeester van Reimerswaal en stam­ vader van het geslacht van Vrijberghe. (Zóó naar het M.S. de la Palma de S. Fuentes, 1874 in bezit van Mr. M. F. Lantsheer te Middelburg (2), in andere genealogie vindt men dat Willem Davidse 1508 N. N. of jonkvrouw van Strijen trouwde. Mogelijk was hij twee malen getrouwd of was M. Voxen vrouw van de heerlijkheid N. Strijen in 't land van Tholen ) Marinus Coopal, 1566 notaris te ~Em&va{Friedlander Ostfries. Urkundenbuch Band I, Urk. 451. Not.) Jan Copal, 1574 kerkmeester te Dordrecht. {Balen, bl. 114) Gulielmus Copalius of Kopal, licentiaat in de god­ geleerdheid en leeraar in de geestelijke rechten, 5 Nov. 1576 kanonnik van Haarlem, vicaris van 't openstaande bisdom aldaar f 1599 (v. d. Aa, Biogr. woordenb. en de aldaar aangehaalde schrijvers.) Cornelis Fransen Coopal van 's-Gravenhage, poorter ge­ worden te Vlissingen 10 Dec. 1603 {poorterboeh van Vlissingen). « Francois Copal, zwager van den beroemden Rembrandt, commissaris te Vlissingen , leefde 1634, tr. Titia Ulen burgh overleden aldaar 5 Juni 1641, dochter van Mr. Rom bertus, burgemr. van Leeuwarden en Sjuckje Osinga {de II, Hettema en v. Halmael, Stamboek, in art. Ockama) Mr. Anthoni Copal, Copalius, geheim agent van Prins Prederik Hendrik, wien hij vergeefs Antwerpen trachtte over te leveren, waarvoor hij , Copal, zich het erfmark graafschap van Antwerpen en zeven tonnen gouds had be­ dongen {v. d. Aa, t. a. pl. j Kronijh v. A. hist. gen. te Utrecht, dl. V bl. 111â??113), hij was 1633 raad, 1638, 39 , 41 , 42 , 49 schepen van Vlissingen , 1666â??1672 , als wanneer hij overleed, pensionaris aldaar, begraven 24 Febr. 1672 (Naaml. der Ecl. Acht. heeren raden dei stad Vlissingen in: J. W. te Water, huldiging van Prins Willem T als erf heer van Vliss). Zijn zoon : Anthoni Copal trachtte (met welken uitslag.?) 1684 een ambt bij Willem III te verkrijgen {v. d. Aa, t. a. pl:).- Francois Copal, vendrig van Capitein Anthony van de Perre 1670 {Prov. archief van Zeeland). Catharina Copal f 79-jarig te Utrecht 3 Aug. 1723 , tr. Juni 1693 Gideon Hoeufft, weduwnaar van Sara Fannius {Annuaire Génêalogique 1875 , gen. Hoeufft). In 't Album Studiosorum Lugd. Bat. komen voor: Andreas Copal Zelandus 25, J, 1667, Antonius Copallius Flissinganus 20 , M , 1626 , Andreas Coopal Flissinganus 21, P, 1662, Antonius Coopal Flissingensis 20 M, 1676, Andreas Coppal Flissinganus 40 , J, 1663. Er bestaat nog eene familie Koopal, die evenwel geen documenten bezit. Mededeelingen omtrent de oude Copal's zullen welkom zijn. v. B. F. (1) Over deze Reimerswaalsche familie Voxen zullen mededeelingen zeer welkom zijn. Een testament van P. A. Voxen van Reimerswaal berust op let prov. arch. v. Zeeland. (2) Ziè ook Zeelandia lllnstrata door 5Tr. M, F. Lantsheer, I, blz. 491. Geslacht van Achelen. (1) Roeland van Achelen was een zoon van Johan van Achelen (broeder van Igram v. A.) en van Alegonda van Pallandt (dr. van N. v. P. en N. van Egmond), â?? en gehuwd met Womck (niet His) van Mockema, â?? een en ander blijkens een kwartierbord met 64 kwartieren van Jr. Jan Lodewijk van Doys, aanwezig op Dekema-State teJelsum. Carel van Unia was niet een zoon van Rinscke, maar van Ritscke van Unia bij Margaretha van der Marck van Arenberg. Leeuwarden, Mei 1884. v. W. TH. D.. Grafzerken te 's-Gravenzande. Op een weinig in 't oog vallend blad van het oude grafboek, alhier in het archief berustende, vond ik dezer dagen het volgende in 1779 door den koster Johannes Roetman geschreven. //Notietie van zarken die op 't kerkhof leggen aan de W. Z. (westzijde). Den ouden Heer vn Vredenburg (2) een Liefhebber zijnde= van oudheden, verzogt mij bij zijn vertrek van buiten eens te willen opteekenen 't geen op de zarken stond. Zijnde dit navolgende: De Eerste zark leggende N: hier leijd begraven Claas Willemssoon van der Burg en sterft anno XV1C ende IX, den 29 mey en aan 't voete ijnd legt een grauwe steen,. waarop staat: hier is begraven Magtelt Willems sterft den 13 Majus. . ' . De Tweede zark, leggende naast nr 1: hier leijd be­ graven Maartgen Willems, de dogter van Willem Claesz, Burgemeester van 's-Gravenzande, woonende op 't Suyder end van 's-Gravenzande ende sterft 1600 Martius. Aan 't voete end een d° grauwe steen, er staat op: hier is begraven Melis Willems, sterft anno-.... Octobris. De Derde zark: hier leyd begraven.- Maartge (sic) â?¢Claasz Bakker en starf UIL jaer anno 1562, den 27 february en Crijn Zoesl zijn huisvrouw en sterf in 't jaar 1556. den. 20 dag in Marti naer beijder memorie samen alle jaaren nouwe Frudarius in de half vasten. Op de zelfde zark: hier is begraven Claes Pietersz, Burgerm1- van 's-Gravenzande starf ano 1576 de 14 januari. Op de zelfde steen: hier is begraven: Liedewy Jans sterf a° 15 ... de 1 -No: Aan 't voeten ijnde van deeze steen leyt een klijne grauwe steen, er staat op.: hier is begraven Pieter Claesz. ende sterft anno 1601 den 30 julius. De 4e zark. Staadt om de rand en op de vier hoeken een soort van waapen en vervolgen staat er op: hier is begraven Willem Claes v. dr Burch, oud-Burgerm'r tot 's-Gravenzande en sterf anno XVIc ende 11 den XXIX Julius.' De 5e zark: Hier leyd begraven Pieter Claes Boeker, (1) Zie Maandblad 1884, N°. 2. (2) Tot het laatst der vorige eeuw woonde de familie van Vredenburch hier op haar buiten â??Vreeburgh ', welke, behalve het Heerenhuis, nog, aau die familie behoort.