De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

â?? 36 â?? 10 te Haarlem. Mr. Aalbrecht del Court van Krimpen, oud 73 jaar, oud-officier van Justitie, gehuwd met E. A. P. van Sypesteyn. 10 te Brielle. Johan Christiaan Pieter, geb. te Brielle 5 Mei 1883, zoon van J. Gallas, officier der administratie le klasse der Kon. Ned. marine en van A. R. Krayen hoff van de Leur. 10 te Leiderdorp. Wilhelmina' Josina van Son, oud 45 jaar, gehuwd te Varick 23 November 1865 met Jhr. E. S. H. H. 'Bowier. 13 te 's-Gravenhage. Nicolas de Stolypine, geb. te St. Peters­ burg, oud 69 jaar, grootkruis der orde van de Eiken­ kroon, ridder le klasse der orde van den Gouden Leeuw van Nassau, buitengewoon gezant en gevol­ machtigd minister van Rusland, zoon van Arkadi en van 'Vera Mordrinoff, gehuwd met Maria Svertchkofl. 14 te Beek bij Nijmegen. Maria Catharina Albertina Ever harda Engelenburg, oud 74 jaar, gehuwd in 1844 met Carel Mari van der Goes, burgemeester van Beek. 14 te 's-Gravenhage. Jhr. Johannes Mock, geb. teWaren dorff (Rijn Pruissen) 17 Eebruari 1801, ridder der Militaire Willemsorde, en van die van den Ned. Leeuw, oud kapitein bij den generalen staf, lid der provinciale staten van Zuid-Holland en van den gemeenteraad te 's-Gravenhage, vaandeldrager van het korps Koninklijke 's-Gravenhaag- . sche scherpschutters, gehuwd 1° te 's-Gravenhage 5 No­ vember 1828 met Cornelia Carolina van der Kemp, geb. aldaar 3 Juli 1811, st aldaar 16 September 1851, dochter van Mr. Johannes Cornelis en van Carolina Adriana de Lile en 2° met Jonkv. Wilhelmina Georgina van Spengler, geb. te Zwolle 25 October 1827. 15 te Dordrecht. Hendrik van Es, oud 88 jaar oud-notaris en oud-wethouder te 's-Gravendeel, gehuwd 9 November 1836 met Cornelia Stephania Samuella van Dorsser, geb. 19 April 1800, st. te Dordrecht 11 Januari 1880, dochter van Johannes Adrianus en van Catharina Bentinck. 16 te Zierikzee. Johanna Ermerins, geb. te Zierikzee 19 December 1817, dochter van Dr. Robbert Carel en van Helena Maria van Adrichem. 16 te Djocana (Ned. Indie). Wilko Wilkens, oud 29 jaar, architect te Amsterdam, zoon van Wilko Jacob en van G. Hazewinkel. 18 te 's-Gravenhage. Jonkv. Anna Maria Emilia de. Jonge van Zwijnsbergen, geb. te Helvoirt 11 September 1817, dochter van Jhr. Marinus Bonifacius Willem en van Jonkv. Sara Adriana Ortt, gehuwd te Helvoirt 9 November 183-7 met Jhr. Arnold Hendrik des Tombe, geb. aldaar 29 April 1814, gepensionneerd kolonel der cavalerie, zoon van Jhr. Francois Jan Jacob en van Jonkv. Eva Maria Adriana de Jonge. 19 te Rotterdam. C. E. Thiens Abresch, oud 31 jaar, gehuwd met den heer Rutgers. 20 te Dordrecht. Jacoba Theodora Löhnis, gehuwd met Herman H. T. Hoyer 21 te Wiesbaden.. F. A. Muller, oud 50 jaar, man van M. A F. Trip. 22 te Leiden. Constance, oud 17 jaar, dochter van W. F. R Suringar en van Sara Valckenier. 23 te Amsterdam. Sara Franco Mendes, dochter van David en van Rachel Teixeira de Mattos. 23 te Oenaraug (residentie Samarang) Reiniera Geertruid, oud bijna 5 jaar, dochter van P. van der Leeuw en van E E.. de Bordes. 24 te Zutphen. Louis Henri Balfour van Burleigh, geb. 3 November 1847, zoon van Christophe Guillaume en van Margaretha Kamerling, gehuwd 14 September 1881 met Georgine Wilhelmine Henriette Louise Cantzlaar. 25 te Warnsveld. Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders, geb. te Antwerpen 19 September 1823, ridder der orde van den Ned. Leeuw, gepensd. resident van Kadoe, zoon van Henri Louis en van Elisabeth Antoinette Reyntjes. 25 te Arnhem. P. W. van Braam, gehuwd met den heer Böhtlingk. 26 te Gorinchem. Johanna Cornelia Boonzajer, oud 63 jaar, weduwe van Hendrik Polvliet, overleden te Gorinchem 16 April 1878, hoogheemraad van den Alblasserwaard, oud-majoor der d.d schutterij en oud-president der kamer van koophandel en fabrieken te Gorinchem. 27 te Marseille. Mr. H. S. de Groot, directeur van FinanciĂ«n in Nederlandsch IndiĂ«, zoon van J. E. en van N. Bodenstafl, gehuwd met N. Rahr. 27 te Moordrecht. Hermanus Kluit, geb. 17 Eebruari 1798, zoon van Adriaan en van Maria Haring, weduwnaar van Catharina Kluit. 27 te Aken Johan Wilhelm Middelburg, geb. te Maartens­ dijk , oud 43 jaar, adsistent-resident te Bangkalan (eiland Madura), zoon van Dr. Johann Wilhelm en van Madeleine Erancoise Certon, weduwnaar van Maria Davidson. 27 op den huize Voormeer te Heerenveen. Jonkv. Maria Sminia, geb. 1 April 1809, gehuwd 22 Juni 1830 met Mr. Marcus van Heioma, geb. 23 Januari 1806, commandeur der orde van de Eikenkroon, lid der provinciale- en oud-lid der gedeputeerde staten van Friesland. 28 te Amsterdam. Eleonora Sophia van Santen, weduwe 1°. van Diedrich Jansen Eyken Sluyters en 2°. van Johann Leonhard Heusges. 29 te Le.den. Adrien Abraham Theophile Mounier, geb. te Leiden 5 Mei 1812, gepensionneerd predikant van de Protestantsche gemeente te Soerabaya , zoon van DaniĂ«l en van Wilhelmina Catharina van Immerseel, gehuwd te Middelburg 15 Mei 1838 met Henrietta Petronella le Nobel, geb. aldaar 13 Februari 1817. Briefwisseling-. Inzenders van bijdragen voor het Maandblad worden beleefdelijk verzocht de copie op Ă©Ă©n zijde van het,papier te schrijven. K. te A. Candidaten voor het lidmaatschap behoeft u slechts op te .geven aan een der leden van het Bestuur. Be portefeuille met beweegbaren mg* is aan deleden die haar aangevraagd hebben verzonden. Leden, die alsnog exemplaren a. f 1,25 verlangenr kunnen die bij den secretaris aanvragen. ADVERTENTIE. De ondergeteekende belast zich voortdurend met het opzoeken van familiĂ«n, in de oude doop-,' trouw- en begraafregisters der verschillende kerken te Middelburg. G. TER MEUXEN. Gedrukt bij GE BR. J. &' H. VAN LANGENHĂ?YSEN, te's Gravenhage.