De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

MAANDBLAD Genealogisch-heraldie k genootscha p â??De Nederlandsch e Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, onder redactie van het bestuur en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven en mededeelingen, alsook bijdragen voor het Maandblad te zenden aan den secretaris van het genootschap, den Heer A. A. VORSTERMAN VAN OYEN , Balistraat 39a, te 's-Gravenhage. VAN HET B^- Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar / 10.00 Zij, die buiten 's-Gravenhage wo­ nen Æ? 6.00 De le jaargang (1883) is voor de nieuwe leden verkrijgbaar f 6.00 Advertentië n in verband met bovenge­ noemde wetenschappen, per regel Æ? 0.20 Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. ]ST°. 5. 's-Gravenhage. i Tentoonstelling te Delft van voorwerpen betrekking hebbende op het leven en den tijd van Prins Willem I. Het plan bestaat om op 10 Juli a. s. te Delft eene ten Toonstelling te openen van voorwerpen, uitsluitend betrek­ king' hebbende op het leven en den tijd van Prins WlXTjEM I. Het doei dezer tentoonstelling is zooveel mogelijk alles bijeen te brengen, wat in verband staat met het leven van dien grooten man. Gaarne zal de daarvoor benoemde commissie van U eene opgave te gemoet zien van de voorwerpen en zaken, die in uw bezit mochten zijn en die U tot het voorgestelde doel tijdelijk wilt afstaan, zooals: documenten, schilderijen, portretten in olieverf, pastel, gravuren, platen, munten, penningen én zegels, boeken en handschriften, voorwerpen van verschillenden aard, .huisraad, kleeding, beelden, monumenten, enz. De gemeenteraad van Delft, eenparig besloten hebbende den sterfdag des grooten Zwijgers, den grondlegger van den Nederlandsch en Staat, plechtig te herdenken ter ver­ hooging ook zeker van het nationaliteitsgevoel, heeft de uitvoering van zijn besluit opgedragen aan eene commissie uit zijn midden. Deze koestert het vertrouwen uwe wel­ willende medewerking te mogen ondervinden om zooveel mogelijk het leven van 'den Zwijger aanschouwelijk voor­ gesteld te krijgen. In menig raadhuis, kerk, gesticht of museum, bevinden zich toch voorwerpen, die uitstekend voor dat doel zullen geschikt zijn (alsook vooral bij parti­ culieren. De tentoonstelling zal geopend worden op 10 Juli a. s. liet voornemen is die gedurende eenigen tijd, b. v. zes weken, in een der zalen van de Polytechnische School te Delft te houden. Een catalogus zal worden opgemaakt, waarin de om­ schrijving der voorwerpen, alsmede de namen en woon­ plaatsen der inzenders zullen voorkomen. Men wordt beleefd doch dringend verzocht zoo spoedig mogelijk, eene eenigszins uitvoerige opgave te willen doen van al wat men bereid is in te zenden, aan het adres van den heer H. L. JANSSEN VAN RAAY, O. I. Hoofdambte­ naar , Nieuwelaan N°. 1, Delft. De commissie behoudt aan zich het recht voor inzen­ dingen , die minder aan het beoogd e doel beantwoorden, te bedanken. 1884. J Het tijdstip van inzending en het adres zal nader worden opgegeven. De kosten van heen- en terugzending komen voor rekening der'tentoonstelling. De commissie zal al het mogelijke doen voor de zorg­ vuldige bewaring en behandeling der voorwerpen, doch kan zich ingeval van beschadiging of verlies daarvoor niet aansprakelijk stellen. De voorwerpen zullen tegen brandschade verzekerd wor­ den, wanneer zulks uitdrukkelijk verlangd wordt, onder opgave van het bedrag waarvoor de verzekering moet ge­ schieden. De medewerking tot het welslagen dezer Nationale en Historische onderneming wordt in het algemeen ingeroepen. De Commissie voor de tentoonstelling bestaat uit 'de Heeren: A. M. SCHAGEN VAN LEEUWEN , Wethouder, Delft, Voorzitter. Mr. M. A. WIJNAENDTS, Lid v/d Gemeenteraad, Delft. A. A. VORSTERMAN VAN OYEN, 's-Gravenhage. P. H. L. VAN SwiETEN,'Gep. Majoor der Cavalerie, Delft. J. L. MOERMAN, Gep. Kol. O. I. Leger, â?? J. D. J. VAN DER HEGGE SPIES, Gep. Kap. terZee, â?? W. E. ME YEN, Gep. Kap. ter Zee, // J. N. VERSCHOOR , Directeur der Bank van leening, ,/ A. E. LACOMBLÃ?, Leeraar der Polytechnische School, A. M. JANSSEN VAN RAAY, O. I. Hoofdambtenaar, â?? Secretaris. Grafschriften, enz., aanwezig in eenige plaatsen in Zuid-Holland. (Vervolg). PlJNACKER. In de protestantsche kerk is slechts een wapen met kleuren op een zwart ruitvormig bord geschilderd en hangt aan een pilaar links van den predikstoel. Het wapen is gedeeld : 1. in goud 3 liggende zwarte wassenaars (2 en 1), 2 in zwart 3 gouden sterren, 2 en 1, in het midden vergezeld van een zilveren afgerukten leeuwenkop. Het schild is gedekt met een half aanzienden helm. Helmteeken een vlucht. Boven de bank van den burgemeester en boven een particuliere ronde bank staat een wapenschild in eikenhout gesneden, gedekt door een kroon van drie bladeren, het figuur in het schild is een St. Andrieskruis.