De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

â?? 39 â?? bord, aan de kerk vermaakt door Maria 'Pieters van der Meer, weduwe van' Pieter Gerrits Jonge Vriend, waarop het navolgende te lezen staat, Og og O wereldsche schijn, hoe besefte gij mijn, lk was liever in den hemel, als op de aarde te zijn,' O God ik hadde lust, ontbonden te sijn, En bij U te weesen, dat was mijn verre lust. M. P. v. Meer. 1734. In deze kerk bevonden zich de navolgende opschriften op de grafzerken: Jan Lodewijk van Allem, obiit 26* April 1770, oud 18 jaar en 4 m. en Roelandus van Allem obiit 19 Juni 1770, oud 25 jaar en 10 maanden. Cornelis Aalbert Rijnbende, oud 17 maanden, obiit te Delfshaven 23 Sept. 1820. Jan Dirkse Kleyweg. van Sprokkelmaand 1711- Gerhard San (Sannf?). Cornelis Leendiris Ruygrock, obiit 22 Mei 1751, oud 27 jaar en 2 dagen (de andere namen waren niet te lezen). Cornelis Janse van Schie 1771. .... van Jans en van Coelen Backer. Een blauwe zerk met witmarmeren figuren en ornamenten , voorstellende: een doodshoofd waaronder 2 kruiselinks ge­ plaatste beenderen benevens een zeis en een spade, en daarboven een gevleugelde zandlooper. Hieronder M. B. Eabius, en verder: Hier rust Gerardus Henricus Blanken, predicant obiit 18 April 1754, oud 43 jaar. Onder de planken vloer waren volgens mededeeling van den koster nog verscheidene prachtige grafzerken. In den toren ligt ook een grafzerk met bijna geheel uitgesleten randschrift. Op de zerk staat het jaartal 1464 en de afbeelding van een met windsels omwonden lijk. Waaronder 4 kwartieren: Een dwarsbalk vergezeld Een keper, van 3 figuren 2 boven en 1 onder. Drie leliën geplaatst 2 en 1. Zeven ruiten geplaatst 4 en 3. Delft. L. C. VAN KUYK. Aanteekeningen uit de trouwboeken der Hervormde' gemeente te Vlissingen. (Vervolg) 11. Maart 1775. Mr. Jan van Vrijbergen, j. m. van Zie- rikzee, Heer van Westerschouwen en Mevr. Jacomina Boeye,