De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

â?? 49 â?? Onwillekeurig brengt het ons de woorden van den | dichter in herinnering': //Niets is bestendig hierbeneden van duur, enz./> 's-Gravengahe, 7 Juli 1884. A A. VoKSTERMAN VAN OlJEN. De familie Egter in betrekking tot de heerlijkheid Wissekerke in Zuid-Beveland. Deze heerlijkheid kwam in 1705 door koop in eigen­ dom aan Johan van Sonsbeeck, die haar naliet aan zijne dochter Anna. Deze, als Jonkvrouw, geboortig van Middelburg, huwde in Pebr. 1727 met Mr. Gerard de Normandie, geboortig van 's Hage, wiens weduwe zij werd. Toen nu Predericus Wilhelmus Egter, geboortig van Dordrecht, als proponent, den 7 Mei 1747 tot predikant bij de herv. gemeente' te 's-Heer-Hendrikskinderen en Wissekerke bevestigd werd, en hij zijne eerste gade Sara Catharina Haring, met wie hij in Maart 1749 gehuwd was, al spoedig zich zag ontvallen, trad hij in 1758 in den echt met de ambachtsvrouw Anna van Sonsbeeck, Wed. de Normandie. Door dit huwelijk, hetwelk in November 1765, toen zij overleed, ontbonden werd, was hij intusschen ambachtsheer van Wissekerke geworden. Op haar afsterven hield hij 1 Dec. 1765 eene lijkrede naar I Thess. 4~: 14 en bleef nu als eigenaar ook het ambachts­ heerenhuis te Wissekerke bewonen. In Januari 1767 her­ trouwd zijnde met Maria Geertruida Zoutmaat, overleed hij te-dier plaats den 27 Dec. 1794, ruim 71 jaar oud, deze zijne gade als wed. met kinderen nalatende, en tevens een zoon uit zijn eerste huwelijk, -â??â?¢ Als predikant werd hij bij die gemeente den 28 Mei 1797 opgevolgd door zijn zoon Adriaan Willem Egter, den 5 Pebr. 1770 te Wissekerke geboren, die als ambachtsheer mede het heerenhuis bleef bewonen, tot dat hij, na ruim 44-jarigen dienst, den 20 Nov. 1841 overleed, als weduwnaar kinderen- nalatende. Het kerkgebouw te Wissekerke, bouwvallig geworden zijnde, werd in 1807 verlaten, en is den 14 Juni 1809 tot afbraak verkocht Sedert 16 Augustus 1807 werd nu de predikdienst verricht in de vernieuwde kerk van 's-Heer Hendrikskinderen. Nadat de gebouwen der Ambachtsheer-, lijkheid van Wissekerke den 29 April 1871 ter slooping waren verkocht, viel zulks op het einde van 1872 mede ten deel aan den bouwval van den toren, welke tot dus verre op het kerkhof nog was blijven staan, en waar nu alleen nog het familiegraf aanwezig is. Het lijk van Mej. Johanna Cornelia Elisabeth Egter, geboren te Wissekerke den 2 Januari 1805, die den 28 Pebr. 1874, oud 69 jaar, te 's-Heer-Arendskerke overleden is, werd daarin bijgezet. Uit deze mededeeling blijkt, dat het geciteerde in Zelandia lllustrata, Deel II, hl. 85, voor zooveel betreft den over­ gang van de heerlijkheid Wissekerke, min juist is. Wolf aartsdijk* J. 'VAN DER BAAN. Familieberichten. APRIL 1884. GEBOORTEN. 1 te Amsterdam. N., dochter van Cornelis Hattinga Raven .en van jonkv. Margaretha Petronella Druyvesteyn. 1 te Amsterdam. N., dochter van Dr. J. Verdam en va i Bertha Johanna van Ketwich. â?¢ 2 te 's-Gravenhage. Harco Herman, zoon van Jhr. Johan H rman Hora Siccama en van Mathilde Jeanne Marie U* Ises. 2 te Goes. Adriaan Jan Peeman, zoon van Jan Kake bei ke en van Constance Diederica Dankaerts. 2 te Dordrecht. N., dochter van Arie Mom en van Jean net e Marie Middelhoven. 2 te Itrecht. N., zoon van prof. Josué JeanPhilippe Valeton Jr. en van Anna Christina Voorhoeve. 4 te 1 'oetinchem. N., zoon van Carel Gotlieb Philip Schwartz' en ?an Jonkv. Johanna Amalia Hora Siccama. 5 te Irnhem. N., zoon van N. Aberson en van M. E. Boo gaa d. 5 te Leiden. N., zoon van W. G. van Sillevold en van Loiisa-A. C. Vijzel aar. â?¢ 7 te Dordrecht. N., zoon van N. Bosch van Rosenthal en 'an jonkv. R. G. G. van Holthe. 8 te Vageningen. N. , kind van J. C. van Dam van Sne rewaard en van B. H. C. de Ruyter. 8 te J leeuwarden. Hendrik, zoon van Carel Marius Isaac van den Heuvel Rijnders en van Margaretha Kuypers. 8 te ( ouda. N., zoon van Mr. J. Vermeulen Hz. en van M. M. f. W. van Oosten. 9 te '. liddelburg. N., zoon van Pieter Jacobus van der Pee] en van Jeanne Sophie Pické. 9 te . Ltnsterdam. N., zoon van N. Kappeyne van de Cop ello en van M M. Benien. 11 te ' i-Gravenhage. Paulus Andries, zoon van Jhr. Jan Con: tantijn Nicolaas van Eys en van Cornelia Johanna d'Hi ugest barones d'Yvoy. 11 te 1 lburg. N., dochter van Bernardus Maria Josephus Ker.- ,ens en Johanna Maria JosephaHuberta van Schenck van Nijdeggen. 11 te E ,eda. N., dochter van J. Bosscha dr. en van Maria Köp iern. 12 te '& Gravenhage. Jacobus Johannes, zoon van Jacobus John mes Backer Dirks en van Anna Maria Christina Thie ens. 12 te I agen. N., dochter van J. H Köppern en van M. J. b rones van Heerdt. 13 te ' -Gravenhage. Anna Jacoba, dochter van Hendrik Will m Alma en van Julie Henriette Lux. 13 te A nsteldijk. N. en N., tweelingdochters van E. Stark en v ,n M. S. G. Tielenius Kruythoff. 14 te i ardenburg. N , zoon van Mr. Antony Abraham Joha mes van den Broecke en van Justina Leonarda Huss :m. 15 te li ïdiri. N., dochter van Mr. J. J. P. van Hamel en v ,n M. J. Coets van Baggen. 18 te L euwarden N, zoon van Pieter Wichers Wierdsma en -v m S. Manger Cats. 16 te elp. N., zoon van N. Backer van Ommeren en van J. J. J. Romer. 16 te 's Gravenhage. Edmond Gustave, zoon van Alphonse Eugi ie Winckel en van Charlotta Sophie Hoogeveen.