De Nederlandsche Leeuw, jaargang 2 (1884)

â?? 79 â?? der Graeff gedoopt den 11 Januarij 1622 in de franse kerck, waer van getuygen sijn mijn schoonvader Jacob van der Dusse Heere tot Haerecarspel met Mr. Cornelis Nicolai raet int Collegie der Admiraliteyt tot Rotterdam mijn voor sael Mr. Paulus Pauli zal: sustersman ende masseur Geer truyda van der Dusse Huysvrouwe van de Reeckenmeester Basius, dese soon~ is gestorven den 24 Januarij 1622 ende in de oude kerck in mijn kelder graf begraven , Dan 13 augusti 1624 savonts de clocke half negen is ge booren ons derde kint een Dochter genaemt Geertruyda van der Graeff gedoopt den 21 deser waer van getuygen sijn mijn Vader Arent Jacobsz van der Graeff met mijne Huysvrouwen Suster Geertruyda van der Dusse Vrouwe van Haerencarspel en mijne Suster Cathalina van dr. Graeff en heeft mijne Schoon-moeder Sophia van Santen door indispositie van Geertruyda van der Dusse haer Schoon­ moeder subministreert. Copie. Den lesten September 1627 is mijne lieve Moeder Sara Pieters Bosschaert gebooren binnen Breda gesprooten uyt Antwerpen en opgevoet tot Delft, gestorven int vierentses tichste Jaer haers ouderdoms, Sij is gebooren den 19 Februarij anno XVc.LXIII haer moeder was Cathalina de la Flier ('). v. R. v. D. K. Nog: eens de familie Angot ('). Een lid dezer familie schijnt na de herroeping van het Edict van Nantes zich in Nederland gevestigd te hebben, wij laten hier eenige nadere mededeelingen volgen: Pierre Angot, van Gouda, huwde te Rotterdam 18 Mei 1698 Catharine Mounier-, uit Rouaan. Uit hun huwelijk werden te Gouda gedoopt: 1°. Judith Angot, 6 September 1699. 2°. Marthe Angot, 30 Januari 1701 , zij huwde te Am­ sterdam 7 Augustus 1729 met Guillaume Henry Pareau, zij werd aldaar begraven den 19 December 1750. 3°. Pierre Angot, 14 Maart 1702. 4°. Jacques Angot, 31 November 1703. 5°. Catherine Angot, 28 Februari 1706, zij huwde te Gouda den 27 Januari 1739 met Jean Fichet. 6°. Charlotte Angot, 16 September 1707. 7°. Ester Angot, 23 Augustus 1709, deze verbond zich te Gouda den 19 September 1740 in den echt met Pierre Vlack. 8°. Ester Susanne Angot, 9 November 1710. 9°. Pierre Elie Angot, 8 Januari 1713. 10°. Benjamin Angot, 15 Maart 1714. Te Middelburg ondertrouwde 29 September 1737 Claude Angot met Jeanne Gregoire, zij verbonden zich te 's Gra­ venhage den 13 October 1737 in den echt en uit hun huwelijk wordt te Middelburg den 22 Juni 1738 gedoopt Claude Philippe Angot. (*) Ontegenzeggelijk zijn bijdragen als de voormelde, welke ook in familie­ bijbels worden aangetroffen, hoogst belangrijk. Dergelijke mededeelingen «allen steeds zeer welkom zijn. Bed. (') Zie le jaargang blz. 47. Te Maastricht stierf 7 September 1739 Claude Angot( of hij de hierboven bedoelde is, kunnen wij niet beslissen. Te Amsterdam huwde 16 Januari 1746 Claude Angot met Jannetje Lambaar, hij werd te Amsterdam begraven 28 December 1762. Daar ter plaatse huwde nog 3 Maart 1709 Madelaiue Angot met Nicolaas Peulin ('). Gillis Angot, schout van Leimuiden, Vriesekop en Kal­ slagen, geboren 1779 , huwde Christina Arnoldina van Teylingen, dochter van Mr. Arnoud van Teylingen en van Catharina Jacoba de Mey van Streefkerk. Zij hertrouwde te Leymuiden 1° den 21 October' 1823 met Fredrik Roem en 2° met P. Z. du Moulin. Uit het huwelijk van Gillis Angot met Christina Arnoldina van Teylingen werd slechts eene dochter geboren den 12 Februari 1802, zij is gelijk­ tijdig met haren vader op een noodlottige wijze den 14 Mei 1821 in den Rijn verdronken, zij keerden n.1. ge­ zamenlijk huiswaarts, het rijtuig sloeg om en beiden vonden den dood in de golven. Deze laatste mededeeling hebben wij getrokken uit de M. S. genealogie van Teylingen en aangevuld uit de annoncen, beiden in ons genealogisch-heraldisch archief aan­ wezig. 's-Gravenhage, 6 November 1884. A. A. V. v. O. 32 kwartieren der kinderen van- Mr.^Otto van Cattenburch. Mr. Otto van Cattenburch, geboren te 's-Hertogenbosch in 1682, overleden 13 October 1741, raad en schepen te 's-Hertogenbosch, in 1718 lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap aldaar, raad in de vroedschap der stad Veere, ontvanger der verpondingen van het Marquisaat van Bergen op Zoom, Steenbergen en Prinsenland en ontvanger van de collaterale successie van den 20s'en, 40s'-en en 80s'en penning, huwde te 's-Gravenhage 21 December 1710 met Henriette Christine Godin, geboren te Veere 12 Juli 1687, dochter van Mr. Johan Godin, raad te Middelburg, gecommit­ teerde raad en raad ter admiraliteit- in Zeeland, en van Maria Elisabeth Boddaert. De 32 kwartieren van hunne kinderen zijn: van Cattenburch. Godin. Copes. Boddaert. van Casteren. Luycks, Schade van Westrum. van den Helm. van Pelt. ^ Malapert. van Gent. Bave. van Noort. ten Haeff. van Kinschot. van der Giessen. de Vries. Vivien. van Forden. Hessel. van Hemert. Coomans. van Galen. van Beaumont. van der Eist. van Tessel. Deys. Caffort. Vlaskopers. Jolijts. Pijll. van der Goes. Ten aanzien van het onder de voormelde kwartieren bedoeld huwelijk van Gentâ??van Galen bestaat bij mij eenigen twijfel, vermits wanneer hier wordt bedoeld Jan (') Al de hierboven staande acten zijn getrokken uit het archief der Waalache gemeente.