De Nederlandsche Leeuw, jaargang 3 (1885)

r MAANDBLAD VAN HET Geiiealogiscli-heraldiek genootschap ?De Nederlandsehe Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het midden van iedere maand, onder redactie van het bestuur en wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven en mededeelingen, alsook bijdragen voor het Maandblad te zenden aan den secretaris van het genootschap, den Heer A. A. VOKSTERHAN VAN OYEN, Balistraat 39A, te 's-Gravenhage. '1 r Leden te 's-Gravenhage betalen per jaar ? 10.00 Zij , die buiten 's-?ravenhage wo? nen . 1 ? 6.00 De vorige jaargangen zijn voor de nieuwe leden verkrijgbaar per jaargang ad ? 6.00 Advertenti?n in verband mot bovenge? noemde wetenschappen, per regel ? 0.20 Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. N?. 3 IIIe Jaargang. 1885. ADRIANUS LODEWIJK KROOK VAN HARPEN. ?Oris genootschap, dat nog slechts een paar jaren bestaat, heeft wederom een verdienstelijk lid verloren, n.1. ADRIANTJS LODEWIJK KROOK VAN HARPEN, geboren te Amsterdam den 19 Augustus 1818, zoon van AEENT KROOK VAN HARPEN , eveneens geboren te Amsterdam 23 October 1795. Hij ontving bij den doop den naam van KROOK , afkomstig van overgroot? moeders zijde in de vrouwelijke lijn en zijne moeder was SARA CLAASEN. Op genealogisch gebied heeft ons afgestorven medelid zich vooral verdiens? telijk gemaakt, met het bestudeeren van de familiegeschiedenis van zijn geslacht en. wel voornamelijk met het onderzoek, .door hem bewerkstelligd in Belgi?, van waar zijn geslacht afkomstig was. Het resultaat zijner onder? zoekingen is medegedeeld in de Heraldieke Bibliotheek, jaargang 1872, waar belangrijke m?dedeelinge n voorkomen. Tevens danken wij hem de kwartierstaat van AEENT KROOK VAN HARPEN, opgenomen in de serie Kwartierstaten van aanzienlijke Nederlandsehe geslachten Niet alleen zijn eigen geslacht boezemde hem belang in, neen met ware belangstelling volgde hij alles wat op het gebied van geslacht- en wapen? kunde in ons land verscheen. Menige dure uitgaaf werd door zijne, deelneming gesteund en steeds was hij een waarlijk verdienstelijk mede? werker, niet alleen door steun, maar ook door bereidvaardigheid. Met bijna alle personen, die werkzaam zijn met het beoefenen van genoemde hulpwetenschappen der geschiedenis, stond hij in verband en -menige wenk is de steller van dit bericht hem persoonlijk verschuldigd. Bij de Amsterdamsehe schutterij klom hij op tot den rang van Luitenant-Kolonel en hij was versierd met het eereteeken voor eervolle langdurige werkelijke schutterlijke dienst (xxv), bovendien was hij lid der Koninklijke academie van Beeldende Kunsten en lid van liet collegie van Zetters voor 's Eijks directe belastingen te Amsterdam. Z. M. de Koning vereerde hem met het officierskruis der orde van de Eikenkroon. Geen kinderen beweeneh hem, hij bleef ongehuwd, doch een groot aantal vrienden betreuren zijn afsterven. Boekwerken, enz., ontvangen voor de bibliotheek en liet archief. L. Monatsblatt der Kais. K?n. Heraldischen Gesellschaft Adler. N?. 49 en 51. K. K. Heraldische Gesellschaft ADLEE te Weeneu. I. He Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en' Letterkunde. N?. 236?241. Redactie MAASGOUW te Maastricht. 3. De Portefeuille. Nieuwe Kunst- en Letterbode. Vle jaargang. N?. 40?52. 4. De Dietsche Warande aesthetische beschaving aflevering. TACO H. DE BEEB. te Amsterdam . Nederlandsch tijdschrift voor. Nieuwe reeks. Ve deel le ' JoS. A. ALBEEDINGK TaiJM te Amsterdam. Der Deutsche Herold. Zeitschrift f?r Heraldik, Sphra gistik und Genealogie. XVTe jaargang. N?. 1?3. Herald. Verein HEROLD te Berlijn.