De Nederlandsche Leeuw, jaargang 3 (1885)

? 1 8 ? 6. Th e Ne w Amsterdam Gazette. Tol. 2. N? . 6 en 7. | MOE. COSTEE te New-York . 7. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taai? en Letterkunde. 2e Jaargang. N? . 5? 8 (*) . AVJG. SASSEN t e Helmond . 8. Letternieuws. Vierde Jaargang. N? . 3?6 . J. F VAN SOMEKEN te Amsterdam. | 9. Deutsches Adelsblatt, Wochenschrift f? r di e Interessen des deutschen Adels beider Confessionen. II I Jahrg. N 1?13 . ' PAUL FELIHEKK 'VON EOELL te Berlijn . 10. Anzeiger de s germanischen National Museums. 1885 . N?. 13?15. 11. Mitteilungen au s de n germanischen National Museum I Band. Bogen 10?14. GERMANISCHES NATIONAL MUSEUM t e Neurenberg . 12. Haus Gerlach. Monatsschrift zur F?rderung de r Ge schichte de s G?rlitzer Geschlechtes und anderer Eamili?n dieses Namens. N? . 7?10 . Eedactie HAUS GEELACH te Weissenhohe an der Netze. 13. Messager de s Sciences historiques ou Archives des arts et d e la bibliographie d e Belgique. Jaargang 1884. 4e Aflevering. ^ EMILE VARENBERGH t e Gent . 14'. Bulletin d e la Soci?t? H?raldique et G?n?alogique de France. 4 e Vol. No . 10?12. SooiEr ? HERALD, E T GENEAL. D E ?ENCE te Parijs . 15. D e Leeswijzer. I e jaargang, N? . 16?18. Eedactie LEESVPIJZIIR te Haarlem. 16. Notices G?n?alogiques Tournaisiennes dress?es su r titres, publi?es pa r le comte P . A . du'Chastel de la Howardries. Aflevering 38 , Van den Schrijver.' 17. D e Wapens de r Zaanlandsche gemeenten door Gerrit Jan Honig. N? . 1? 5 (Feuilleton, der Nieuwe Zaan? landsche Courant, le jaargang. N? . 1, 2, 3, 4, 9) . Van deu Schrijver. 18. Handelingen e n mededeelingen va n de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1884. 19. Levensberichten de r afgestorven medeleden va n de Maatschappij de r Ned . Letterkunde . (bijlage to t de Handelingen 1884). 20. Catalogus der ' bibliotheek va n de Maatschappij de r Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 2e gedeelte (Druk? werken), 2 e aflevering. 1884 . 8? . De MAATSCHAPPIJ DE R NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE t e Lelde n 21. -D e Rederijkerskamer van Bergen op Zoom. Historische schets ui t haren bloeitijd va n 1441?1561, door ? Prederik Caland. (Overdruk uit de .Dietsche Warande).' Van den Schrijver. ?2. Origine de s Burgondes pa r Eug?ne Beauvois, Dyon . 1869. 8' . 23. Tets over boedelafscheiding. Aanteekeningen op artikel 1153 B . W . en volgende. (Academisch proefschrift van het overleden lid Mr. C. J . va n de r Muelen). 24. Lak-afdrukken va n he t zegel de r gemeente Sloten (Noordholland) e n va n he t wapen der familie Kymmeil. J. C . VA N DE R MUELEN. (*) In N? . 12 van den vorigeu jaargang is onder volgnummer 309 ver? meld va n he t Tijdschrift voor Noordbr. Geseh, enz. N? . 2?3, dit moet zijn 2?i, zijnde N? . 3 ee n dubbel nummer. 25. Genealogie van he t geslacht va n Coeverden door C. J. Polvliet (Overdruk uit de Heraldieke bibliotheek). 26. Genealogie va n he t geslacht Wijnaendts door C . J. A. Wijnaendts 'en C. J . Polvliet. 1882 . 8o . 27. Genealogie va n he t geslacht Mees door C . J . Pol? vliet. 1882 . S? . 28. Genealogie va n de familie Snethlage door C . J . Pol? vliet 1885 , 8? . ? Va n de n Schrijver. 29. Dutry (Add MSS. British Museum N?. 24120, f?. 275. 30. Th e marriage , baptismal, and burial registers, 1571 to 1874 , and monumental inscriptions of the Dutch reformed church, Austin Priars, London. With a short account o f the strangers and their churches. Edited by William John Charles Moens. 1884 4? . W. J. C. Moens te Lymington. 31. Katalog de r Bibliothek de s HochW. Geb. Herrn Ernst Edlen von Hartmann Pranzenshuld (met zijne biographie door A . vo n Dachenhausen) 1884 . 8? . 32. L e Bouquiniste beige. Bulletin mensuel en vente aux prix marqu?s a la librairie ancienne d e Oamille Vijt a Gand Janvier 1885. A. A VORSTEEMAN VA N O YEN. 33. Algemeen Nederlandsen Eamilieblad. 2 e jaargang. 1?3. 34. D e Navorscher 1884 , Aflevering 1 1 en 1885, Af ? levering 1. 35* Geldersche Volksalmanak voor 1885'. 36. Naamlijst de r Europesche inwoners van he t mannelijk geslacht in Nederlandsch Indi? en opgave omtrent hun burgerlijken stand 1885 . Batavia 1884. 37. Jaarboekje va n den Erieschen Adel, in verband tot de ridderschap van Friesland. 1885. 8? . 3e jaargang. 38. Geslachtkundige aanteekeningen te n aanzien va n d e gecommitteerden te n landdage va n Overijssel sedert 1610?1794. verzameld door Mr. J. va n Doorninck. 1871. 8? . 39. He t Patriciaat va n Amsterdam vertegenwoordigd door de genealogie, van 't geslacht Boelens met aangehuwde famili?n e n nakomelingschap door prof. J . A. Alber dingk Thijm 1884 . 60 bladen in folio. 40. Geslachtlijst va n de familie Dommer. 1884. 16 bladen in folib. 41. Genealogie va n de familie d e Graeff van Polsbroek. 11 bladen in folio. Aangekocht. Grafsteenen e n wapenborden i n de kerk te Hallnm. De k?rk van Hallum bevat vele belangrijke grafsteenen, waaronder he t gebeente rust van eenige edelen, die gewoond hebben o p d e edele staten Sijthiema, Goslinga, Offinga burg, Feijtsma e n Gerbada, welke eertijds di t dorp to t sieraad verstrekten. Het is jammer, da t deze zerken, zo o belangrijk voorde geslachtkunde, thans bedekt zijn onder eenenhouten vloer, de meesten zijn evenwel opgeteekend e n beschreven in d e Friesche Volksalmanak 'voor d e jaren 1851 en 1852 door den heer ?r . Cannegieter i n zijne Geschiedkundige her? inneringen va n Hallum. D e heer A . Martin heeft e r ver? scheidene , toen ze nog onbedekt waren, afgeteekend, waar? van eenige voorkomen in de Friesche Oudheden, een werk uitgegeven door het ? Friesch Genootschap van geschied-,