De Nederlandsche Leeuw, jaargang 3 (1885)

? 19. ? oudheid- en taalkunde te Leeuwarden. De oorspronkelijke ? zoowel als de niet in druk uitgegeven ? teekeningen zijn nog in het Museum van dit genootschap aanwezig. Teneinde zoo weinig mogelijk plaatsruimte in te nemen, zal ik trachten, even als bij mijne vorige bijdragen , kort te zijn' en begin met grafsteen : I.' (Zie FriescJie Volh-alm. 1851, bl. 171.) Heeft tot randschrift: ,/A? 1636 (volgens Stamboek: 1635) den 7 Junii sterf w'de Edele erntveste heerschop Sijds van Sijthiema (a). //A? 1623 den 11 Julii Sterf die edele eerbare Juffrouw //?rouck van Kamminga sijn wijf.' Kv, artieren: Sijthiema. Eminga Kamminga. Roorda. Hieronder /??Haring van Sijthiema //Grietman van Ferwerderdeel //Sterft a 1557 den 25 Marty. ,/Mortis .victor erit //Ast timidum rapida //A? 159S den 5den Junij //Sterf die edele eerbare Juf //vrouw Sijt van Eminga ?weduwe van wijlen Haring /^Sijthiema.' Ringia. Goslinga. Lieuckema (5). Donia. //A? 1668 den 11 Julij sterf de Edele en Erentpheste //Joncker Haring, van Sijthiema op Sijthiema, oud 57 jaren ?(c). A? 1673 den 22 Eebr. sterft den Eerbaren Edelen //Jufvrou Perck van Ringia zijn huisvrou oud 40 jaren j //ende liggen alhier in den kelder begraven. //Den 18 Julij 1675 is in den Heere gerust de Hoog ?edele wel geb:-Jufvrouw Bouck (d) Susannavan Sijthiema //d'huisvrouw van de hoog ed: welgeb: Heer Erans van ffEmminga oud 18 jaren.? II. (Zie: als boven bladz 173). Een grooten, dubbelen, goed bewaarden steen met uitgehouwen wapens, die even? wel niet genoemd worden. en verder m Gothisch Schrift: //Juffvrouw Jeij Sickinga //Sterf a 15c en 51 den //5den (volgens Stamboek 9) //Decembris. verder in gewoon schrift: //quis quis despexerit illa //Tollit avara manu i/K? 1505 obiit vir nobilis //Sixtus de Sijthiema Griet //mannus de Eervorderadeel ?A? 1522 den 22 October //sterf Jr Womck Juckema //sijn huisvrou. Meer bijzonderheden omtrent deze personen kan men vinden in het Stamboek van den Frieschen Adel op: Sijtzama. III. (Zie als voren bladz. 174.') Heeft op elke hoek twee wapens, uitmakende acht kwartieren, en als randschrift: //A? 1538 (f) de 31 May sterf d? Edele erntveste Gabbo /eva Scheltema. A? 1561 d? 31 Julij sterf die Eerbare //Juffrouw Tijets (deze naam is op de afbeelding in de iiFriesclie Oudheden vergeten) Ythiema sijn huisfrouw.' Het vers, dat de heer Cannegieter niet meer heeft kunnen lezen, luidt op de afbeelding : //Plurima pro patria Capiens. Gabo S'cheltemadainna. //Militiae iacet hic Nobilis atque domi, //Quae tulit ifracta Coni?x Thetis Itsimamente . //Cujus juncta Cabant ossibus ossa viri.' IV. (Zie als voren 1852, bladz. 3, alwaar zij even wordt aangehaald.) De afbeelding in het Museum van het Eriesch Genootschap heeft tot randschrift: //In 'tjaer ons' Her? //MV? en LIX d? XVII May sterf de Erntveste Heerschap ??Rjoerdt van Ebbinghe ende (IJdt van Dekema) sijn' wijf ,/{g) in 'tjaer (ons Her? MVc en LI d? X VI Novembris) ? V. (Zie als voren bladz. 3.) Heeft op'de afbeelding in het Eriesch Genootschap tot randschrift: //In 't jaer ons //Her? MD en XXXIX op Sinte Willebrordis dach sterf //de Eerbare Heerschap Pieter van Ailva. Anno XVC en //XLI1I d? XXI dach April sterf Rixt Aebinghe sijn wijf.? (h) VI. (Zie als voren bladz. 5.) Eene geel-grijze of Bent heimer steen, heeft tot randschrift in Gothische letters : y/ln 'tjaer ons Her? XVC en tien op Sinte Eufemie daech wstaerf selijghe Woerp Juckama de Got ghenadich sie, //biddet voer de sile ein pater ? (i) VII. (Zie als voren bl. 9..) Zij verschilt aldaar in vele opzichten met de afbeelding in het Eriesch Genootschap, weshalve het te beklagen is dat dit niet oogenblikkelijk in loco is te onderzoeken. Ik geef de beschrijving volgens de afbeelding en plaats de verschillen tusschen twee haakjes Het randschrift luidt: //(A?) 1650, den (26 April) is in //den Heere gerust den Wel Edele Erentpheste (Heer Jonk //heer) Epe van Douma, in (zijn) leven Grietman va Eer //werderadeel (A?) 1644 den 22 Novembris is in de Heere //ontslap? de Edele ende Deughdentrijke Juffrow Sjouck //van Hiddema (en liggen hier begraven).? Kwartieren: ? Douma Camstra Starkenborgh Cater IJouma Burmania Burmania Stenstra Hiddema Adelen Jelgerhuis Jaijema Galama Walta Eeijtsma Mellema. Daaronder de wapens van Douma en Crack. waaronder: //Anno 1678 (1668) den 27 //(5) Marty is in den Heere //gerust de Edele Hoog Ge? strenge ende Eerzame (Hoo? ggeboren Heer Jr.) Barthold //van Douma (j) in leven //Grietman ende Ontvanger //Generaal van Eerwerdera //deel, mede gecommitteerde //in de Rekenkamer (Rege //ringe) van Friesland (in 't //48 jaer. Anno 1683 (1684) den 26 E?bruarij is in den Heere gerust de Edele deughtrijken vrouw Dorothea -(van) Crack, in leven huisvrouw van de Hoog Edel gestrengen (ge? borene) Heer Jr. Barthold van Douma, Grietman (over Ferwerderadeel) etc , oud 43 jaar (olt 42 jaer).? VIII. (Zie alsv. bladz. 10.) Met dit grafschrift: //Den //10 September 1663 is in den Heere gerust d'edele lioogh //geborene heer Johan Andries van Douma (Je), Capileijn wvan een Compagnie te voet out 31 jaer en leit alhier begraven ? IX (Zie alsv. bladz 11.) Met randschrift:// Den 26 J ulij //1676 is in de Heere gerust d'edele hooghgeborene heere z/Jr. Johan Edzard van Douma (l), Grietman over Aeng #wirden ende mede gedeput: staat van Friesland oud 4S //jaer en lijt alhier begraven.? X (alsvoren bladz. 10). Heeft op eene afbeelding in het Eriesch Genootschap tot randschrift: //Anno 1615 z/d? stierf die Edele -erentphesten Joncker z/Bartolt van Douma, out 48 (jaer alhier begraven). Anno //165(4) d? (24) Novembr stierf die Edele dughentnjke ??vrouw Saepck van Douma sijn wijf, out .... jaer hier begraven.* (m)