De Nederlandsche Leeuw, jaargang 3 (1885)

? 80 ? Eene wapen teekening' uit de XVIe (of hoogst? waarschijnlijk XVe) eeuw. MET EENE PLAAT. (Vervolg) Deze plaat is 'van onder gemerkt met het cijfer 5. N?. 21. Armuyde (Arnemuyden). ?n zilver een rood schildhoofd, beladen met drie gouden adelaars. Gouden met bruin gevoerde en geschaduwde helm. Helmteeken: een zilveren ossenkop, met roode tong, oogen en .hoorns, ge? plaatst op een groene wrong. Dekkleeden: zilver. N?.' 22. Camp. In zilver twee roode dwarsbalken, de bovenste beladen met een gouden rad. Gouden met bruin gevoerde en geschaduwde helm. Helmteeken: een zilveren hoed met rooden omslag en zilveren kogel, waarop een zwarte, met zilver beslagen en met rood gevoerde jagthoorn. Dekkleeden: zilver met groene kwast en zwarte haartjes. N?. 23. Oesterhout. In zilver drie liggende zwarte wasse? naars en een roode schuinstreep over allen heen. Gouden gedamasceerde helm , met' bruin gevoerd en geschaduwd. Helmteeken : een zilveren met rood gevoerde koker, waaruit een zwarte pluim komt. Dekkleeden: van buiten zwart, van binnen groen. N?. 24. Eeynyer Deuer. In zilver een halve roode leeuw, genageld en getongd van blauw, zilveren met blauw ge? voerde en geschaduwde helm. Helmteeken: een zilveren koker, waaruit de leeuw van het schild oprijst (de tong en klauwen zijn' ongekleurd). Dekkleeden: zilver (het schild en de dekkleeden zijn rood gevlekt, omdat de kleur van het wapen van Vlyet (van 'Vliet), dat op het daartegen overstaande folio voorkomt, afgegeven heeft). N?. 25. Lyesvelt. In zilver een zwarte dwarsbalk, ver? gezeld in het schildhoofd van .twee omgekeerde, zwarte hermelijnstaartjes (1) (in teekeningen uit lateren tijd, bijv. in enkele wapens der vorsten van Nassau-Oranje, die dit wapen in hun schild opnamen, zijn deze hermelijnstaartjes als liesbosjes of groene korenschoven afgebeeld). Gouden met bruin geschaduwde helm. Helmteeken: Een zilveren hoed, waarop een staande halfaanziende roode leeuw met zilveren tong. Dekkleeden : zilver. N?. 26. Vliet. In rood drie zilveren geknopte kussens of ruiten en reli?f . Zilveren met blauw geschaduwde en zwart gevoerde helm. Helmteeken: een roode koker volgens het schild, die een geheel met de dekkleeden uitmaakt en waaruit een roode goud genagelde vogelklauw oprijst. N?. 27. Dussen. Doorsneden van goud en zwart en een van zilver en rood geschakeerd St. Andrieskruis over alles heen. N?. - 28. Seuenter. In goud twee zwarte gekanteelde en tegengekanteelde dwarbalken. Zilveren gedamasceerde helm met blauw geschaduwd. Helmteeken: de hals en kop van een zilveren olifant met gouden slagtanden en wenkbrauw. N?. 29. Marweyde (van de Merwede). (2) In zwart een zilveren dwarsbalk, vergezeld van 15 zilveren bezanten 5, 4, 3, 2 en 1. Gouden met bruin geschaduwde en gevoerde (1) Kunnen deze omgekeerde hermelijnstaartjes misschien takkebossen voorstellen aan .een handvatsel verbonden, die aangestoken des nachts voor het geven van seinen gebruikt werden, zooals nadere onderzoekingen hebben uitgemaakt voor dergelijke figuren, o. a. in de wapens van Brautsen en van Verschuir. (2) Dit is volgens Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht, blz. 1112, iet wapen van Tolloyzen, gesproten 'uit een jonger zoon der Heeren -yan der Merwede. helm. Helmteeken in de dekkleeden overgaande en een koker volgens het schild vormende, die met rood gevoerd is, waaruit een gouden bol met zwarte vederen komt. N?. 30. Wildam (van Cats van 'Weldam). In zwart twee golvende zilveren dwarsbalken, vergezeld van drie gouden ruiten. Zilveren met blauw geschaduwde en gevoerde helm. Helmteeken: een roode zwijnskop, geoogd en getand van zilver, tusschen een zwarte vlugt beladen met drie gouden ruiten Zilveren wrong, roode dekkleeden. N?. 31. Cralingen. In goud een roode ?achtpuntig e ster. Zilveren met blauw geschaduwde en met zwart gevoerde helm. Helmteeken: twee roode hoorns. Dekkleeden goud. N?. 32. Spaengen (van Spangen). In goud een blauwe dwarsbalk, vergezeld van drie roode, blauw getongde, zilver ge?ogde leeuwenkoppen. (3) N?. 33. Boechorst (van Boeckhorst). In zilver een zwarte , rood getongde en genagelde, zilver ge?ogde leeuw en een roode barensteel over alles heen. Gouden met bruin gevoerde helm, gedekt met een roode kroon. Helm? teeken: een zilveren koker, waaruit de halve leeuw van het schild komt. Dekkleeden: zilver met groene kwast en gouden haartjes. N?. 34. Eoreest. In zilver een roode hoekige dwarsbalk. Gouden helm met bruin geschaduwd en gevoerd. Helm? teeken : een achthoekig uitgeschulpt schermbord volgens het schild. Dekkleeden zilver. N?. 35. (Niet ingevuld.) Doorsneden. vSn rood en hermelijn met een groene schuinstreep over alles heen. Gouden helm met bruin geschaduwd en gevoerd. Helmteeken: een vleugel volgens het schild. Dekkleeden: zilver met groen gevoerd. N?. 36. Poelgeest. In blauw een gouden dwarsbalk vergezeld van drie zilveren adelaars geplaatst. 2 en 1. Gouden gekroonde helm met bruin geschaduwd en ge? voerd. Helmteeken: een zilveren adelaar. Dekkleeden: blauw met zilver gevoerd. N?. 37. Does. In rood negen gouden ruiten, geplaatst 5 eu 4. Zilveren- goud gekroonden, blauw geschaduwden helm. Helmteeken: een mooren-borstbeeld met zilveren wrong. Dekkleeden: rood met goud gevoerd. N?. 38. (Niet ingevuld.) (4) In goud een blauwe dwars? balk. Zilveren goud gekroonden met blauw geschaduwde helm. Helmteeken: een roode leeuwenkop met zilveren tong. No. 39. (Niet ingevuld.) (5) In goud een zwarte schuinbalk beladen met drie zilveren penningen. Zilveren, blauw ge? schaduwde en gevoerde helm'. Helmteeken: een vleugel volgens het Schild. Dekkleeden: goud met zilver gevoerd. N?. 40. (Wassenaer). In rood drie zilveren wassenaars. Gouden helm. Helmteeken: twee zilveren wassenaars. Dek kleedrn: rood met zilver gevoerd. NB. Evenals bij de vorige plaat is het zilver wit ge? laten en het goud geel gekleurd. Het monogram van den teekenaar staat op folio 7 van het orgineel. J. C. v. D. M. (3) Het wapen der Heeren van Spangen is eigenlijk zonder de leeuwen? koppen, kan nu misschien een der leden van dat geslacht, die tijdens de vervaardiging dezer teekening in leven was, zijn wapen daarmede gebroken hebben ? dan zoude dit eenige aanwijzing van den ouderdom dezer teeke? ning kunnen geven. (4) Zoude dit ook Spangen kunnen zijn ? (5) Heeft veel overeenkomst met van der'Made, in welk wapen het veld zilver en de penningen goud zijn.