De Nederlandsche Leeuw, jaargang 4 (1886)

- 99 - 7. Johanna Elisabeth Larcher, geb. 19 Jan. 1639, st. jong. 8. Ery Wilhelm Larcher, geb. 3 Maart 1690, st. jong. 9. Hendrik Larcher, geb. 5 Mei 1693, st. jong III. Generatie.' B*. Susanna Catharina Larcher, geb. te Sas van Gent 2 Nov. 1694, st. aldaar 15 Nov. 1694. B°. 1. Theodorus Willem Larcher, geb. te Venlo 20 Maart 1723, st. aldaar 4 Juni 1723. 2. Maria Louisa Lircher, geb. te Venlo 25 Mei 1724. 3. Reinhard Menno Larcher, geb. te Venlo 4 Maart 1726, st. te Zutphen 12 April 1792, luitenant in Staatsehen dienst, vertrok naar Suriname, en nam Dec. 1755 zijn demissie, tr. 1° in Suriname 3 Juni 1755 met Louisa Helena Anthonia van Steenberch, geb. te Doornik 26 Maart 1734, st. aan de tering te Venlo 22 Maart 1759, dochter van Laurens Hendrik, luitenant der infanterie (Wilhelmuszn. ex Helena Hendrina Schas) en van Maria Elisa­ beth Bachman (Johan Willemsdr. ex Amelia van Gangelt), en weduwe z. k. van Gabriël de la Faille, raad van politie en crimineele justitie in Suriname. Uit dit huwelijk 2 dochters E. tr. 2° te IJsselstein 14 Juni 1761 met Maria tlisabeth van Everdingen van der Aj/poort (1), weduwe Lantius, st. op den huize ??de Heest' bij Lochem 20 Nov. 1783. Uit dit 2e huwelijk geen kinderen. 4. Gerrit Willem Frederik Larcher, geb. te Venlo 1 £ebr. 1728, st. te Venlo 29 Juni 1728. 5. Johanna Amelia Larcher, geb. te Venlo 12 April 1729. 6. Philip Florens Larcher, geb. te Venlo 24 Mei 1731. C. 1. Jan Louis Larcher, geb. te Ath in 1712, st. te Paramaribo 10 Mei 1748, luitenant der dragon­ ders, later commandeur en eerste raad van politie en crimineele justitie, mitsgaders luit.-kolonel der infanterie in Suriname, alwaar hij 29 Dec. 1746 .arriveerde, tr. met Louisa Magdalena de Rioecourt, geen kinders , zij repatrieerde in Maart 1749 en hertrouwde te Maastricht 11 Jan. 1750 met Tobias Feldner, bij wien evenmin kinderen, zij st. te Bergen op Zoom in 1762. 2. Wilhelmina Hendrina Larcher st. jong. 3. Gosewijn Willem Hendrik Larcher, geb. op Keenen- burg, ged. te Schipluiden 24 Juli 1718, st. te Zwolle 1 Maart 1786, heer van Keenenburg, commandeerde een compagnie cavalerie in het regiment Hessen-Philipsthal, later (1766) luite­ nant-kolonel der cavalerie, tr. te 's-Gravenhage met Susanna Ignatia van Schinne (2), weduwe Radermacher (3), st. op Keenenburg 8 Juni 1755, tr. 2° te Utrecht 4 Maart 1759 met J. A. Bolten, wdeuwe van G. G. van Romondt. Uit beide huwelijken geen kinderen. J). Jan Jacob Larcher, (1) Voerende, blijkens cachet: geschuinbalkt van goud en zwart. Een fragment-genealogie van dit geslacht geeft Maandblad 1884, pag. 13. (2) Verg. J. B. Rietstap, Wapenb. v. d. Nederl. Adel op : van Schinne (Deel II, pag. 143). (3) Deze haar eerste man was Johan Cornelis Radeinacher, eerste groot­ meester der Nederlandsche vrijmetselaren, Verg. Rietstap, Wapenb. bovengen op : Radermacher (Oeel II pag. 83). IV Generatie. E. 1. Catharina Hendrina Larcher, geb. te Venlo 13 Jan. 1758, st. te Amsterdam Dec. 1822, tr. te Winsem bij bij Zwolle 25 April 1775 met Frederik Mauritz Hot>th,&eb. te Burg-Steinfort31 Juli 1752, st. te Geer truidenberg 24 Jan. 1795, heer van Kinkelenburg, kapitein in het regiment Oranje-Friesland, zoon van Mr. Mauritz Philip (Friedrich Antonzn. ex Anna Margaretha- Brandt) en van Elisabeth Maria Brunet de Rochebrune (4), Henri Mariusdr. ex ' Juliana Lucia van Doys). üit dit huwelijk 2 zoons en 3 dochters (5). 2. Maria Susanna Wilhelmina Larcher, geb. te Venlo 1 Febr. en aldaar overleden 10 Juli 1759. Het geslacht Larcher schijnt thans, althans hier te lande, te zijn uitgestorven, maar naam en wapen leven nog voort in het geslacht Houth, in het Stam- en Wapenboek des heeren Vorsterman van .Oyen is op plaat 42, het wapen der familie Larcher Houth afgebeeld. Jelsum, Juli 1886. J. H. J. VAN WA?ENINGEN THOE DEKEMA. Geslacht Mossel. Tot aanvulling van het op blz. 71 van den jaargang 1885 vermelde, kan het volgende dienen. Kinderen van Karssen Kuyper en Jan Pieters : 1. Jacobjen tr. met Roelof Claaszn. Kinderen A. 2. Claas tr. met Susjen Babetjen Cornelis. Kinderen B. 3. Pieter tr. met Bregjen Jans. Kinderen C. Kinderen van IJsbrand Fransz. Kuyper en Aafjen Gerrits : 1. Geertjen Kuyper tr. met Harme Lucaszn. 2. Ariaantjen Kuyper tr. lo. met Pieter Engelsch- man , 2o. met Dirk Mosselman. Kinderen D. en E. 3. Neeltjen Kuyper tr. met Ariaan Jansz. Kinderen F. 4. Jan Kuyper trouwde met Ariaantjen Jacobs. Kinderen G. 5. Grietjen Kuyper tr. met Jan Mosch. Kinderen H. Kinderen van Grietje Kuyper en JanHoppesak. 1. Albert Hoppesak. 2. Frans Hoppesak. 3. Aaltjen Hoppesak . .4. Ariaantjen Hoppesak. 5. Jan Hoppesak tr. met Neeltje Gerrits. Kinderen I. Kinderen van Jacob Mossel Pz., in 1671 voogd van het oud armenhuis en in 1685 bezorger van het ambacht te Enkhuizen ?: Uit het le huwelijk met Marytje Landman: 1. Pieter Mossel, geb. in 1661, jong overleden. Uit het 2e huwelijk met Pietertje Pau : 2. Zerakules Mossel, geb. in 1669, jong overleden. (4) Zie: A. A. Vorsterman van Oyen, Stam-en Wapenb. van Aanz, Nederl. Familiën op : Brunet de Rochebrune (Deel I. pag. 108). (5) ? Het Stamb. v. d. Frieschen Adel vermeldt op : Doys, Aant. 116, (Deel II, pag. 272) geheel verkeerdelijk, dat dit huwelijk kinderloos is gebleven.