De Nederlandsche Leeuw, jaargang 4 (1886)

MAANDBLAD VAN HE T Genealogisch heraldiek genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt omstreeks het mid­ den van iedere maand, onder redactie van het bestuur e n wordt alleen aan de leden van he t genootscha p gezonden . Brieven en mededeelingen, alsook bijdragen voor het Maandblad t e zenden aan den secre ­ taris va n he t genootschap , de n Heer A. A. Von STEP MAN VAN OYEN , Balistraai 39a, t e 's-Gravunhage. N°. 3 . Tot lid is benoemd de Heer: H. J . Wellenbergh ' , . Oosterbeek. Boekwerken, enz. ontvangen voor de bibliotheek en het archief. 1. Monatsblatt' der Kais. Kön . Heraldischen Gesellschaft Adler. I I Band N« . 1â??3 . K. K . Heraldische Gesellschait ADLER t e Weenen. 2. D e Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- e n Letterkunde. N° . 261â??262 , 8 e Jaargang N°. 1-6 . liedactie MAASGOUW te Maastricht. 3. D e Portefeuille. Kunst e n Letterbode. VH e Jaar­ gang N° . 40â??52. TACO H . OF . BKKR t e Amsterdam . 4. De r Deutsche Herold. Zeitschrift für Heraldik, 'Sphra gistik un d Genealogie. XVIle Jaargang N° . 1 â?? 3. Herald. Verein HEROLD t e Berlijn. 5. Ne w Amsterdam Gazette. Vol. 3 . N u . 5â??7 . Mon . COSTKR te New-Vork . 6. Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taai­ en Letterkunde. 3 e jaargang, N° . 3- 4 . AUG. SASSEN le Helmond . 7. Deutsches Adelsblatt, Wochenschrift für die Interessen des deutsehen% Adels beider Confessionen. IV' Jahrg. N°. 1-13 . PAUL FREIHEHR VO N BOÃ?LL te Berlijn . 8. Anzeiger de s germanischen Nationalmuseums 1886 . I Band. N° . 25â??27. 9. Mitteilungen au s de m germanischen Nationalmu seum. I Bami. Bogen 24â??27. 10. Katalog de r im gerat. Museum befindlichen Karten spiele un d Spielkarten Bogen 1â??2 . G ER MANISCH ES NATIONAL MUSEUM t e Neurenberg . 11. Haus Gerlach. Monatsschrift zu r Förderung de r Geschichte de s Görlitzer Geschlechtes un d anderer Familien dieses Namens. N. ° 12 . Redactie HAUS GEULACH t e Weissenhohe a n der Netze. 12. Messager de s Sciences historiques o u Archives de s Arts e t d e la bibhographie d e Belgique. Jaargang 1885. 4 e aflevering. KMILE VARENUlillGH t e deilt. 1^. D e Leeswijzer. 2 e Jaargang N° . 15â??19. Redactie LEESV.IJZHI t e Haarlem. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Leden t e 's-Gravenhae e bttalén pe r jaar . f 10.0 0 Zij, di e buiten 's-Gravenhag e wo ­ nen f 6.0 0 De vorige jaargangen zijn voorde nieuwe leden verkrijgbaar per jaargang ad f 6.0 0 Advertentié n i n verband met Bovenge ­ noemde wetenschappen, per regel Æ?0.20 Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. 1886. Notices Généalogiques Tournaisiennes dressées su r titres, publiées pa r le cohite P . A . d u Chastel d e la Howardries. 44 e livraison. Van den Schrijver. Verslag de r Handelingen va n he t Friesch genoot­ schap va n Geschied-,, Oudheid- e n Taalkunde t e Leeuwarden 1884â??85. FRIESCH GENOOTSCHAP te Leeuwarden . Friesche Volksalmanak voor bet jaar 1885, idem 1886. .1. H . J . VA N WAGENINGFX THOE DEKEMA t e Leeuwarden . Geslachtregister va n de familie Dalen. 1885 . MR. A . .T . ENSCHEDÃ? te Haarlem . Regerings-almanak va n Nederlandsch-Indie 188 2 (tweede gedeelte). Staats-almanak voor he t Koningrijk der Nederlanden. 1884. , . * Adresboeken va n Amsterdam 1878/79, Arnhem c. a. 1877/78, Breda c. a . 1881, Delft 1881, Gouda 1880, Haarlem 1864â??1865, Helder 1880â??81, Leeuwarden 1883 , Maastricht c . a. 1875 , Middel­ burg 1881, Utrecht 1878 , Zutphen 1884 . A. A . VOI t STERMAN VA X O YEN. Lak-afdrukken de r oude Zegelstempels va n Sluis. G. A VORSTE'RMAN VA N OIEN t e Aardenburg . Algemeen Nederlandsch Familieblad. H e Jaargang N°. 12 . IH e Jaargang N,° . 1 â?? 2. De Navorscher 1885 , aflevering 12 , 188 6 afleve­ ringen 1â??2 . Naamlijst de r Europesche inwoners van het mannelijk geslacht i n Nederlandsch-Tndie e n opgave omtrent hun burgerlijken stand 1886 . Batavia 1885 . Geslacht Casteleyn. Aangekocht. I. Balthasar Casteleyn tr. me t N . N . en liet n a II.'Adrianus Casteleyn, secretaris va n Sommelsdijk, tr . met Maria Usermans. Hadden III. Balthasar Casteleyn, geb . te Sommelsdijk, overleden te Dirksland in 1702 e n begr. aldaar, rentmeester en secretaris va n Dirksland, tr . aldaar 1 2 Juni 1668, te n overstaan va n de n predikant Cornelis Doelmans (1) , me t Susanne va n Coulster, dochter (I) Hij doopte ook de 6 oudste kinderen : de 6 volgenden werden gedoopt door Ds . Wilhelmus an Schaardenburg e n de 3 jongsten door Ds. Petrus van der Burgh.