De Nederlandsche Leeuw, jaargang 4 (1886)

â?? 20 â?? van Hendrik en van Eva Hoogwerff (Gerbrandsdr. ex Maria Wittese). -Zij badden 15 kinderen, allen te Dirksland geboren en gedoopt. 1. Gerbrand Casteleyn, geb. 7 Mei 1069 (doopgetuigen: Adrianus Baltens Casteleyn, Gerbrand'Hoogwerff, Maria Jans Usermans, Maria Cornelia Hoogwerff), st. te Dirksland 12 September 1682, begr. aldaar. 2. Adrianus Casteleyn, geb. 27 December 1670 (doop get.: Adrianus Baltens Casteleyn, Jan van Nosch Wilmina van Coulster, Catharina Verschuur), st. te Dirksland 15 Januari 1671, begr. aldaar. 3. Maria Casteleyn, geb. 15 Januari 1672 (doopget.: Nicolaas Boltlijn , Daniël Fannius, fiscaal van Zeeland , bewindhebber der O.-I. Comp., Catharina Verschuur), st. ongehuwd. 4. Adrianus Casteleyn, geb. 26 Augustus 1673 (doop­ get.: Adrianus Casteleyn, Zeger de Cocq van Neer­ ijnen , Heyltje Hoogwerff, Agatha Cromstrijn), st. te Dirksland 18 December 1696, begr. aldaar. 5. Servaas Casteleyn volgt onder IV. 6 Eva Heylida Casteleyn, geb. 16 Mei 1677 (doopget.: Adrianus Casteleyn, Heyltje Hoogwerff), st. te Dirksland 28 October 'daaraanvolgende, begr. aldaar. 7. Johannes Casteleyn, geb. 10 December 1678 (doopget.: Adrianus Casteleyn, Swaantje Schaardenburg,, st. te Dirksland 25 Decembe r d. a. v., begr. aldaar. 8 Johannes Casteleyn, geb. 12 Februari 1680 (doopget : Adrianus Casteleyn, Cornelis Bouleyns, Mentrya Bouleyns), st. te Dirksland 25 December d. a. v., begr. aldaar. 9. Eva Maria Casteleyn, geb. 29 Maart 1681 (doopget.: Abraham Hoogwerff, Hendrik van Dam, Jacomina Wittens). st. te. Dirksland 22 Juli d. a. v. begr. aldaar. 10. Joost (of Justus) Casteleyn, geb 27 Juni 1682 (doopget.: Hendrik van Dam, Gerbrand Hoogwerff, Jacomina Wittens). 11. Gerbrand Casteleyn, geb. 9 Sept. 1683 (doopget.: Wilhelm van Nieuwenhoud, Corneli s Hoogwerff, Maria Hoogwerff, Catharina Maertens), st. te Dirks­ land 2] Juli 1695, begr. aldaar. 12. Johannes Casteleyn , geb 9 Maart 1686 (doopget.: Cornelis Boulijn, Ds. Wilhelmus Schaardenburg, Berbera Meyer), st. te Dirksland 12 September 1687, begr. aldaar 13. Susanna Maria Casteleyn, geb. 12 Augustus 1687 (doopget.: Wilhelm van Nieuwenhoud, Johannes van Nieuwenhoud, Maria Hoogwerff, Eva Hoog­ werff), st. te Dirksland 19 October d. a. v., begr. aldaar. 14. Eva Heylida Casteleyn, tweelinge met N°. 13. 15. Susanna Casteleyn, geb. 10 September 1691 (doopget.: Stoffel de Jonge, Maria Casteleyn), st. te 's-Gra­ venhage 6 Maart 1768, begr. te Dordrecht in de Augustijnen kerk 14 Maart d. a. v., gehuwd in 1731 met Jacobus Visser, schout te Nieuw-Beyerland. Hun dochter Susanna Jacoba Visser, geb. te Nieuw Beyerland in 1732, st. te 's-Gravenhage 9 April 1790,'begr te Dordrecht, tr. te Nieuw-Beyerland 16 Januari 1750 met Adriaan Ravens, solliciteur militair te â?¢ 's-Gravenhage, st. aldaar 16 Februari 1780 oud 57 jaar 7 md. Hadden 3 kinderen. IV. Servaas Casteleyn, geb. te Dirksland 2 Februari 1675 (doopget.: Leonard van Dam, Cornelia de Reus), st. aldaar 6 Juli 1714, oegr. te Dordrecht. Hij was secretaris van Dirksland, tr. aldaar 20 Maart 1713 met Geertje Louise van der Nath, geb. te Dirksland in 1687, st. te Dordrecht 23 Augustus 1772, begr. aldaar bij haar eersten man. Zij was de dochter van Louis . en.. van Corneliai Klijn en her­ trouwde in 1715 met Fra'n^ois Vallaré, bij wienzij nog 3 kinderen had. Uit haar eerste huwelijk had zij: V. Maria Casteleyn, geb. te Dirksland 17 Januari 1714 (gedoopt door Ds. Johannes van der Kemp, waarbij get.: Geertje^ Louise van der Nath en 'Leentje Lpendertsz Paeys), st. te Dordrecht 5 Augustus 1792, begr. 8 dito in de Augustijnen kerk, tr. te Dirks­ land 2 Januari 1736 met Geleiru Gillis Roels, pred. te Dirksland (zie Maandblad 1885, blz. 22). 'J. D. M. DE KLERK. Predikanten te St. Philipsland. (Volgens eene lijst vervaardigd door den predikant S. J. EVERAAKS [21]). 1 Daniël Ketelaer, beroepen van Putten, deed zijn intrede 21 Januari 1657, st. 6 Juli 1660. 2 Anthonie Caerdeman, beroepen als proponent 22 Decem­ ber 1660 , bevestigd 6 Maart 1661. In Februari 1666 vertrok hij naar Stavenisse, in 1670 naar 's-Graven polder en werd 'in 1686 emeritus. 3 Vincent Bolle, beroepen als proponent 4 Februari en bevestigd 4 April 1666, vertrok in December 1671 naar Serooskerke in Schouwen, vervolgens naar Brui nisse en stierf te Brouwershaven in 1690. 4 Pontiaan van Hatteni, ged. te Bergen op Zoom 1 Maart 1645, bevestigd 31 Juli 1672, gedeporteerd 29 Maart 1683, begr. te Bergen op Zoom 13 September 1706. 5 Adriaan Reigersman, deed zijn intrede 5 December 1683, vertrok in Juli 1686 naar Bergen op Zoom, waar hij stierf. 6 Nikölaas Wouters, deed zijn intrede 1 September 1686, vertrok in Maart 1688 naar Oud-Vosmeer, later naar St. Jan Steen en den polder van' Namen. 7 Johannes Boeye, beroepen als proponent 23 Maart, deed zijn intrede 24 April en bevestigd 24 September 1688, vertrok in April 1695 naar Zonnemeire, alwaar hij 1 Juli 1726 overleed. ' 8 Johannes van der Cruyssen, proponent, deed zijn intrede 28 Augustus 1695 en'st. aldaar in 1710. 9 Samuel Specht, proponent, deed zijn intrede 24 Mei 1711, vertrók in October 1714 naar Strijen, in 1720 naar Oud-Beyerland, werd emeritus in 1749 en st. in 1752. .10 Samuel Wopkens, proponent, deed zijn intrede 3 Maart 1715, vertrok in Augustus 1720 naar St. Laurens op Walcheren en st. aldaar 14 Mei 1755. 11 Joachim Bierman, proponent, deed zijn intrede 3 No­ vember 1720, st. 29 Augustus 1742. 12 Qnirinus Lambertus Pijll, proponent, deed'ijn intrede 18 December 1742 en st. 17 December 1748. 13 Gerard Sevenhuysen, proponent, deed zijn intrede 14 December 1749 en vertrok in April 1758 naar Brninisse. 14 Casper Engelbert Heggers, proponent, deed zijn intrede 22 October 1758 en vertrok in 1780 naar' Oud- en Nieuw-Gastel. 15 Cornelis Jacobus Pols, proponent, bevestigd 20 Januari 1782 en vertrok in April .1785 naar Vrouwepolder.