De Nederlandsche Leeuw, jaargang 4 (1886)

1 â?? â?? 9 16 Corrielis van den'Brink, proponent, deed zijn intrede 25 Februari 1787, bevestigd door Ds. P. B. Hancke, predikant te Oud-Vosmeer. In Mei 1790 vertrok hij naar Krabbendijke, waar hij in 1833 emeritus overleden is. 17 Cornelis Schietekatte, proponent, bevestigd 25 No­ vember 1792, door Ds. Brands, predikant te Nieuwr Vosmeer. In Juli 1797 vertrok hij naar Gapinge. 18 Jaeobus Hoogklimmer van Heulen, beroepen van Reti'anchement in 1797, deed 4 September -zijn in­ trede en vertrok in April 1809 naar Zoutelande. 19 Wouter Leonard van Oosterzee, geb.-te Rotterdam 6 Januari 1781, A. L. Mag. et Phil. Doet. te Utrecht 1 Februari 1805, proponent en toegelaten te Zalt Bommel 21 Augustus 1805, predikant te Brakel 29 September 1805, te St. Philipsland 5 November 1809 , vertrok naar Zonnemeire in October 1815, naar Goes beroepen 29 Augustus, bevestigd 2 December 1821 en overleed aldaar 29 Januari 1860. 20 Willem Vervoorn, beroepen van Spijk, deed zijn .intrede 8 September 1816, vertrok in 1820 naar Domburg. 21 Samuel Jaeobus Everaars, geb. te 1 (-otterdam in 1776, beroepen van Stadt aan 't Haringvliet en deed zijn intrede 2 Januari 1822, st. te St Philipsland 2 Januari 1842, waar zijne afstammelingen nog wonen. 22 Arnoud Frederik Gerlach, geb. in 1818, beroepen als kandidaat 10 September en bevestigd 4 December 1842, vertrok in 1852 naar Watergang, in 1856 naar VVij denes en Oosterleek, in 1861 naar Ambarawa in Oost-Indië, alwaar hij in 1876 overleden is. 2 Lucas van Daalen , geb. iu 1823 , kandidaat, bevestigd 5 Juni 1853, vertrok in December 1868 naar Goudriaan. 24 Johannes Hermanus Muhring, geb. 1842. beroepen van Wilnis en' Oud'huizen 22 Sept, bevestigd 18 De­ cember 1869 , vertrokken naar Doeveren in April 1877. 25 C. J. Montijn, Tjz. geb. in 1853, theol. doctor, bevestigd 25 Januari 1880. Vermeerderd door Fftro. GALAND. Aanteekeningen. 1 Mr. D. Ketelaer van Vlissingen, wedr. van Joh. Ma hiens, predikant alhier, (n. 1. te St. Philipsland), ondertr, 20 November 1659 met Philippina van der -Vliet, j. d. van Tholen. - I 4 Zie over Póntiaen van Hattem, zijne leer en zijn geslacht: de Navorscher. 5 Adriaan Reigersman behoort tot den tak, die te Ber­ gen op Zoom woonde, alhoewel ik niet heb aange teekend van wie hij een zoon was, hij werd in de kerk begraven 18 Juli 1705. 6 Nicolaas Wouters, j. m. van Tholen, ondertr. te Poort­ vliet 4 Jrept , geh. te Ossënisse 23 Sept. 1687 met Johanna Dibbetz, wed. van Hendrik Willem Munter, geb. en won. te Tholen. 7 Johannes Boeye van Zierikzee, predikant alhier, geh. te Utrecht 16 Dec 1688 :.iet Elisabeth van Heycoop, j. d. van Utrecht. Uit hun huwelijk werden te St. Philipsland drie kinderen gedoopt. 1°. Pieter, 12 Oct. 1689. get. Pieter Boeye, grif­ fier van Zierik/ee en zijne vrouw Magdalena Cromstrien. 2°. Nicolaas, 27 Jan. 1692, get. Aletta van Rhijn, vrouw van Nicolaas Heycop (sic). 3°. Pieter, 7 Maart 1694, get. Tanna Lochuyts, vrouw van de predikant Jaeobus Boeye tot Zierikzee, Lieven Boeye. 8 Johannes van der Kruyssen, predikant alhier, j. m. van Middelburg, ondertr 14 Juni, geh. te Middelburg , '7 Juli 1695 met Johanna de Cliever, j. d. van Mid­ delburg, en hertr. 5 Aug. 1697 te Poortvliet met Margaretha Dibbetz, j. d. geb. te Tholen. Zij werden te St. Philipsland de ouders van : ' 1° Johannes, ged. 1 April 1696, get. Jaeobus de Cliever. 2°. Johannes, ged. 8 Febr. 1699. Get. de oud â?¢ burgemeester (van T-olen?) Hendrik Dibbetz, Sophia van den Honert, wed. Francois Dibbetz. 3°. Sophia, ged. 24 Juli 1701. Get. Jaeobus de Clie­ ver en Anna de Leau. 10 Zie Navorscher XVI, bl. 319. 11 Joachim Bierman, predikant te St. Philipsland, huwt te Bergen op Zoom 21 Febr. 1731 met Lodewijka de Wit, j. d. van aldaar, hij was toen ,wedr. van Anna Cornelia Zwartz. . Vijf kinderen werden van hem te St. Philipsland geboren. 1°. Johannes, ged. 17 Oct. 1728. Get. Joh. Alk Bierman, predikant te Cats en zijne vrouw Philippina Grousius. 2°. Joachim, ged. 15 Jan. 1730. 3°. (Tweede huw.). Philippina, ged. 13 Maart 1735. 4°. Cornelia, ged. 28 Sept. 1738. 5°. Cornelis, ged. 1 Juli 1741. 12 Ged. te St. Philipsland 2 Juni 1746 Karei Quirinus, zoon van Ds. van der Pyll en Catharina Maria van Vrijberghe. 13 Van G. Sevenhuijsen en Aletta Maria Rouveroy wer­ den te St. Philipsland gedoopt: 1°. Gerard Abraham 16 Dec 1755. Get. Abraham van Rouveroy, Maria Beatrix van Rouveroy, geb. de Cocq. en van hem en zijne 2e vrouw Johanna de K . . .. (hier was het blad juist afgescheurd). 2°. H«ster, 30 Oct. 1757. 16 Cornelis van den Brink had bij zijne vrouw Catharina den Exter, eene dochter Elisabeth, geb. 16 en ged. te St. Philipsland 21 Oct. 1787. 18 Jaeobus Hoogklimmer van Heulen en Magdalena Ca­ tharina Ackermans, lieten te St. Philipsland doopen: 1°. Benjamin Jaeobus, 3 Maart 1799. Get. Jacoba Marie Ackermans. 2°. Johanna Wilhelmina, 11 Aug. 1805. 3°. Jacoba Magdalena, 22 Febr. 1807. FKED. CALAND. Bisdom Haarlem door L. J. A. BRAAKENBÃ?EG. Wapen: â??in zilver een rood kruis.' Het oudste bisdom in de Noordelijke Nederlanden was dat van Utrecht. In de middeneeuwen was het als suffra­ gaan-bisdom onderhoorig aan het aartsbisdom Keulen. Reeds onder Filips den Goede (1433â??1467) was er sprake- in dezen toestand verandering te brengen en ook onder Karei den Stoute, zijn opvolger (1467â??1477-), wilde men vermeerdering van bisdommen, en Leiden zou o.a. tot bisschopszetel verheven worden. De onderhandelingen reeds