De Nederlandsche Leeuw, jaargang 4 (1886)

â?? 44 â?? 55. Katalog der im germanischen Museum befindlicheii Kartenspiele und Spielkarten. Bogen 3â??4. GERMANISCHES NATIONAL MUSEUM te Neurenberg . 36. Messager des Sciences historiques ou Archives des Arts et de la bibliographie de Belgique. Jaargang 1886. le en 2e aflevering. EMILE VARENBERGH te Gent . 37. Bulletin de la Société Héraldique et Généalogique de France. 7e Année. 5e Vol. N'. 1â??4. SOCIÃ?TÃ? HERALD, KT GÃ?NÃ?AL. DE . FRANCE te Parijs. 38. De Leeswijzer. 2e Jaargang. N°. 20â??24, 3e Jaar­ gang N°. 1. Redacti e LEESWIJZER te Haarlem . 39. Notices Généalogiques Tournaisiennes dressées sur titres, publiées par le comte P. A. du Chastel de la Howardries. 45e livraison. Van den Schrijver. 40. Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Tweede ge­ deelte. Drukwerken. 2e Deel. le Afl.. 1886. De MAATSCHAPPIJ DER NEDERL. LETTERKUNDE te Leiden . 41. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg. Tome XXI. Nouvelle Série. Tome I. 1884. SOCIÃ?TÃ? HIST. ET ARCHÃ?OL. DE LIMBOURG te Maastricht . 42. Généalogie de la familie Certon, door Mr. A. J. Enschedé. (Overdruk uit het Bulletin de la commis sión pour 1'histoire des églises wallonnes). Van den Schrijver. 43. Catalogus van de Tentoonstelling der werken van en over J. Bellamy op den 11 Maart 1886 (te Utrecht) met een exemplaar van het Utrechtsch Nieuws en Advertentieblaadje van Vrijdag 12 Maart N°. 337, waarin J. Bellamy wordt herdacht A. A. VORSTERMAN VAN OYEN. 44. Généalogie de la familie de Wapenaert. (Overdruk uit het tijdschrift de Navorscher). J. T. DE BAADT te Brussel . 45. Afbeelding van het charter behoorende tot de acade­ mische dissertatie van Mr. A. C. Bondam. Van den Schrijver. 46. Algemeen Nederlandsch Familieblad. Ille Jaargang. N°. 3â??5. 47. De Navorscher 1886, afleveringen 3â??5. 48. Het geslacht Hooft, eenê genealogie uit ongedrukte bescheiden opgemaakt en met vele levensbizon der­ heden gestoffeerd door J. A. Alberdingk Thijm en A. A. Vorsterman van Oyen. 1881. 49. Het geslacht Speelman. (Genealogie, overdruk uit de Rotterdamsche Historiebladen). 50. De ridderschap van Veluwe of geschiedenis der Veluw sche jonkers, door Mr. W. J. baron d'Ablaing van Giessenburg. 1859. 51. Studiën over wapen- en zegelkunde, door J. ter Gouw, met platen en houtsneden. 1865. Aangekocht. Voor het Album, bedoeld in Maandblad N°. 6 van 1883, zijn bijdragen ontvangen van de leden L. H. Bouwens en Jhr. W. J. van Eys. Wapenborden in de St. Martini-kerk te Franeker. (1678). (Vervolg). Hoe het ook zij, A. v. Cronenburg geeft aan â??Tjaert Holdinga van Walta, obijt 1668,' deze kwartieren: Walta Doyem Holdinga Aysma Feytsma Humalda Feytsma Groestra, en als wapen: gevierendeeld, 1. gedeeld: a. Holdinga, b. Walta, 2. Doyem, 3. Feytsma en 4. Humalda. XV. Een lijkgedicht ter eere van den hoogleeraar Petreius Tiara, geboren te Workum den 15 Juli 1514, overleden te Franeker den 9 Februari 1586 en begraven in deze kerk in een graf, waar (volgens grafschrift) later ook zijnen broeder Dominicus is bijgezet (zie: Navorscher dl. IV, bl. 373). Hij was een zoon van Tjaert Hauckes (overl. 8 Aug. 1558) en van Lisck Doeckesdochter Eninga (overl. 13 Juli 1555) en is tweemaal gehuwd geweest, eerst met Pietrick Anskes en later met Aef Baerents, die 23 September 1597 overleed en ook alhier werd begraven. Meerdere bijzonderheden omtrent zijn leven en werken vindt men opgeteekend bij: Boeles, â?¢ Friesl. Hoogeschool, dl. II, le helft, bladz. 44. In het Stamboek komt hij vóór op: van Velsen B, aant. 2, alwaar veel van het hier geschrevene kan wor­ den aangevuld. XVI. Een wapenbord van den professor â?¢ Nicolaus: Arnoldi, geboren te Lesna (Polen) den 17 December 1618, zoon van Michaël en van Anna Gertich. Eertijds was in de oostermuur dezer kerk ook een monument voor hem geplaatst, met dit grafschrift: Memoriae Aeternae D.. Nicolai Arnoldi, Lesna Poloni, S. S. Theol. Doet. et Prof. in Academia Franek. Per annos XXX bene meriti, pie defuncti XV Octob. MDC.LXXX, Aetatis LXII. waaronder een Latijnsch vers van zijnen collegaM.Buschius. Hij is tweemaal gehuwd geweest, eerst in 1645 met Biern van der Nitzen (overl. in 1652 en begraven te Minnertsga), dochter van Martinus Carels en van Ath van Offenhuizen en daarna in 1653 met Anna Pibinga (overl. 15 Maart 1700 en bij haren echtgenoot in deze kerk begraven), dochter van den burgemeester van Franeker Wijbren Jacobs en van Elisabeth Paulusdochter van Ghem menich. (Zie in het Stamboek: Offenhuizen, aant. 6, als ook: Boeles, Friesl. Hoogeschool, dl. II, le helft, bl. 203 en vooral Het geslacht Arnoldi in De Vrije Fries, dl. VIr bl. 57). Bij de eerste vrouw heeft hij geene kinderen verwekt, doch bij de laatste vijf zonen en vier dochters, waarvan slechts drie zonen en ééne dochter tot volwassenheid kwamen. Dat Riem van der Nitzen eene dochter was van Mar­ tinus en niet van Carel (zooals het Stamboek zegt), blijkt uit het navolgende grafschrift (zie: Vrije Fries, bladz. 82) in de kerk te' Minnertsga: Martinus jacet hic & Carolus alter et alter Gnatus, Avus, Genitor, Nitzenii generis. Remigia, Catharina soror, jacet Attia Mater, ' Offenhuysanae gemina corusca domus, en daaronder: Suavissimae Conjugi Remigia a Nitzen posuit Maritus Nicolaus Arnoldtis, S. S. Th. D. & Prof. 1652. Dat Carel (de vader van Martinus van der Nitzen) gehuwd zou zijn geweest aan Lijsbeth, dochter van Jonk­ heer Pieter van Rhoon, is mogelijk ook volgens de kwar­ tieren op evengenoemden steen, die tot randschrift heeft: