De Nederlandsche Leeuw, jaargang 5 (1887)

‚?? 28 ‚?? Maart 1823, gehuwd op 7 November 1790 met Agnes Maria van der Hoop, geb. 20 Augustus 1772 en over¬≠ leden 16 Mei 1820, dochter van Mr. Jan Cornelis en van Agnes Maria Dedel. Van de 5 kinderen uit dit huwelijk, gesproten stierven twee zoons en √©√©n dochter binnen twee jaren na hunne geboorte en hebben slechts twee dochters de ouders overleefd, te weten : Agnes Maria, geb. 8 Maart 1792 en Maria Dorothea Clifford, geb. 14 Augustus 1793, welke laatste 2 September 1865 te 's-Gravenhage overleden is en met wie deze tak van het geslacht Clifford uitgestorven is. harda Hillegonda Patijn, in 1860 te Voorburg gehuwd met Mr. Willem Nicolaas Jacob van Hengst en Ger¬≠ brand Patijn, op jeugdigen leeftijd overleden (1). Jan Clifford voornoemd, gehuwd met Anna Wolters, was een jongere broeder van George Clifford, geb. 17 Maart 1708, overleden 5 December 1757 en 23 November 1728 gehuwd met Anna 'van Treschouw, geb. 12 Juli 1704, overleden 2 Maart 1766,, wiens afstammelingen te 's-Gravenhage woonachtig zijn door de huwelijken van zijnen zoon Gerard Clifford op 10 Mei 1768 met Sara Maria van de Poll, van zijnen kleinzoon Mr. George Clifford op 1 Juni 1806 met Justina van Weede en van zijnen achterkleinzoon Mr. H. M. C. baron Clifford Mr. Pieter Elias, zoo even genoemd, trouwde 24 Mei 1833 met Jeannette d'Amble en verwekte tien kinderen, waarvan er 4 vroegtijdig stierven. Tot hunne kinderen, die huwden en kroost bezitten behooren: 1'. Gerbrand Pieter Elias, te Amsterdam 25 Mei 1871 gehuwd met J. E. ter Meulen, bij wie twee zoons Pieter en Johan Engelbert Elias, 2'. Jan Maurits Elias, 11 Mei 1865 te Amsterdam getrouwd met A. J. Broms, bij wie eveneens twee zoons Pieter en Carl Adolf Elias, 3¬Ľ. Mr. Wouter Hendrik Elias, rechter in de arrond.-rechtbank te Amsterdam en aldaar 7 Mei 1875 gehuwd met A. M. Hulshoff, uit welk huwelijk vier kinderen geboren zijn. op 29 Mei 1839 met Anna Frederique gravin van Limburg Stirum, die bij zijn overlijden o. a. drie zoons nagelaten heeft, waarvan er tegenwoordig nog twee in leven zijn. Van de negen kinderen van Hendrik van Couwenhoven in den bijbel opgesomd zijn de volgende afstammelingen bekend: van zijne dochters Anna Elisabeth te Amsterdam 24 October 1779 gehuwd met Mr. Pieter Elias en Maria Antonia te Sloterdijk 19 October 1795 getrouwd met professor Samuel Joannes van de Wijnpersse, terwijl zijn verder kroost ongehuwd overleden is. Mr. Pieter Elias en Anna Elisabeth van Couwenhoven verwekten 1¬į. Gerbrand Elias, die volgt, overleden te .Schiedam 1 Augustus 1814, gehuwd met H. E. H. van Maria Antonia van Couwenhoven bovengenoemd, te Sloterdijk 19 October 1795 gehuwd met professor Samuel Joannes van de Wijnpersse werd moeder van 1¬į. Anna Elisabeth van de Wijnpersse, geboren te Amsterdam 25 Augustus 1797, overleden te Arnhem 24 Augustus 1875 en gehuwd te Leiden 26 Februari 1824 met Arnoldus Lucas Everwijn en 2¬į. Mr. Dionysius van de Wijnperssej geboren te Amsterdam 29 Juli 1799, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, wethouder te 's-Gravenhage en aldaar ongehuwd overleden 30 Augustus 1870. ‚?Ę Nellesteyn, 2¬į. eene dochter Anna Elisabeth, 3¬į. Mr. Pieter Elias, overleden te Amsterdam 8 November 1842 en aldaar gehuwd a. op 24 April 1811 met Susanna Elisabeth Hoeufft, overleden te Velsen 29 Juli 1835, slechts √©√©n dochter Margaretha Lievina Elias nalatende, mede te Velsen gestorven 2 Augustus 1852, b. in twee¬≠ den echt op 5 Mei 1837 te Amsterdam met Susanna Catharina Six, dit huwelijk bleef kinderloos , 4¬į. Magda¬≠ lena Henri√ętte Cornelia, 5¬į, Antonia Elias, overleden te Amsterdam 24 Mei 1834, gehuwd 23 Juli 1833 met Gijsbert Joh. Rooyens, theol professor te Amsterdam -(kinderloos overleden), 6¬į. Geertruyd Maria en 7¬į. Clara Susanna Elias, 15 Maart 1832 gehuwd met Dirk Jacob Wolterbeek, overleden te Alkmaar 18 April 1840, uit welk huwelijk twee dochters geboren werden, later in den echt verbonden : de oudste met Mr. H. W. G. Ras en de jongste met Dr. Leonard Fangman. Uit het huwelijk van Gerbrand Elias en H. E. H. van Nellesteyn (overleden te Amsterdam 27 April 1837), te Utrecht gesloten 4 Juli 1805 werden drie kinderen geboren: Mr. Pieter, die volgt, Gerard Hendrik, onge¬≠ huwd overleden en Anna E√ľsabeth Elias (overleden te Amsterdam 24 November 1840), welke laatste 10 Junij 1835 te Wageningen in den echt trad met Dani√ęl Theodoor Prancois Patijn, die drie kinderen verwekte: Mr. Jacob Gerard Patijn, geboren te Wadenoyen 7 April 1836, tegenwoordig burgemeester van 's-Gravenhage, op 22 Augustus 1861 te Zuylen gehuwd met Adriana Jacoba 'Cunira Veeren, bij wie drie kinderen, Henri√ętte Ever- Uit het huwelijk van Anna Elisabeth van de Wijn¬≠ persse en Arnoldus Lucas Everwijn werden te Voort huizen (gemeente Barneveld) geboren: Maria Antonia Everwijn 20 December 1824, Johanna Lucretia Geer¬≠ truida 28 Januari 1826, Mr. Dionysius Everwijn 11 Juni 1833, minister resident, Angenieta 19 December 1834 (obiit aldaar 11 Juli 1837), Mr. Jacobus Gijsbertus Everwijn 12 Juli 1837, oud burgemeester van Buur malsen, Tricht en Culenborg. De kinderen van Hendrik van Couwenhoven en Anna Elisabeth Bruyningh, wier afsterven niet in den bijbel vermeld wordt, zijn blijkens communicatie-brieven in mijn bezit, op de volgende data overleden: Francina Cornelia te Amsterdam ongehuwd op 18 April 1819, Maria Antonia, echtgenoote van professor S. J. van de Wijnpersse, te Leiden 13 November 1822, Dorothea Geertruid te Am¬≠ sterdam ongehuwd 26 April 1824, Anna Elisabeth, echtgenoote van Mr. Pieter Elias, te Amsterdam 30 Aug. 1827 en de jongste Margaretha waarschijnlijk zeer jong te Amsterdam. Het wapen der van Couwenhoven's, thans uitgestorven, en waarvan een geborduurd, alsmede gedrukte exemplaren in mijn bezit zijn, bestond uit drie blauwe leli√ęn (2 en 1) met een roode tafelbel omgewend in het midden op een zilveren veld , de helm, gedekt door een vlucht waartusschen √©√©n lelie uit het schild. 's-Gravenhage, Januari 1887. Mr. D. EVERWIJN. Het nieuwe wapenzegel van Kerkrade. Bij Kon. besluit van 26 Februari 1887 j N¬į. 16 is aan de gemeente Kerkrade in Limburg het navolgende ‚??wapen' of zegel verleend: ‚??In een veld van goud de H. Lambertus, gekleed in (1) Annuaire g√™n√™alogique des Pays-Bas, publi√© sous la direotion de A. A. VOESTEBMAN VAN OYEN et G D. FKANQUINET, Ann√©el875.