De Nederlandsche Leeuw, jaargang 5 (1887)

Ô?? 30 Ô?? Verdrag, tusschen de Duitsche orde balije van Utrecht en de stad Doesburg-, A┬░. 1614. Alsoe sekere questie vnd different is geweest, tusscben den Eerveerdigen Eedelen Gestrengen Heeren Heer Diderich de Bloys van Treslong Ridder, Landt Comman duer der Balije Daytschen oerden binnen Vtrecbt, ter eenre, vnd die Magestra├Ęt der stadt Doesborch ter ander syden, wegens bet contract bij Ridderschap vnd steden, toe Sutphen A┬░. xvjc vnd darthien den xxviij Oetob. vergadert, ingegaen, op behach harer respective principalen, toucherende die Commandurie bynnen Does┬ş borch met Haer dependenti├źn en toebehoer, Soe ist dat die voerss: Magistraet, nae rype deliberatie soedane contract voerss. approbirt ende daerinne consentirt, op volgende conditie, Nemptlic daer die communie der giestelicker guederen worde dessoluirt, vnd een yder stadt Hare guederen onder het district derseluer stadt gehoerende, wederomme nae sich nhaeme, Dat in sulcken cas die Commandurie voerss. (m)et syn dependenti├źn vnd toebehoer, alsdan sal vallen ende staen, in staedt daer dieselue te voeren gestaen Heefft, tot dienst der kercken, Voerbehalden een yder parthie alsdan oick, syn van olts daeraen Hebbende recht ongeledirt ├ź onbenomen, Waer mede alle different tusschen parthien voerss: over desen geweest sal opgeheven sijn ende blijven. Vnde tot merder vestenis Heeft die voerss: Lant Commanduer neffens die oick Eerweerde vnd Eedele gestrenge Wilhelm Moullert Ridder, Commanduer tot Dieren, vnd die Eerweerde vnd Eedele Henrick de voocht van Rynevelt Ridder Commanduer tot Doesborch in nhame des Duytschen ordens ter eenre, vnd die Magistraet van Doesborch ter ander sijden, desen met Haeren nhaemen en de segelen becreffticht' Sonder Argelist Jn Doesborch den xj Decemb. A┬░. xvjc ende verthien. D. van Bloijs Wilhelm Mulert Henrick de voecht Ter Ordonantie van Treslong Copthuer tot van Ryneveldt mij Heeren Burgemr. Lan Coinanthur Dieren Compthuer tot Schepenen ende Raeth tot Vtrech d. o. Doesburch der stadt Doesburch. 1614. D. O. Joeriaen Hartungss... Origineel op perkament met 4 aanhangende zegels. 1┬░. Wapenzegel van den landcommandeur Bloys van banier-vlucht. Randschrift (S) HENR. D. VOECHT. V. RYNEVELDT. EQ. OR. TE. In roode was. 4┬░. van Doesborch: in het ronde veld van het zegel, een brug van een heele en twee halve bogen, op het midden een toren met kanteelen en een spits dak, ter weder┬ş zijde twee kleineren, op ieder waarvan een vogel (zwaan?) zit, die ter rechter zijde omgewend. Randschrift in gothieke letters. Dit zegel in bruine was, hoewel ongeschonden, is zeer onduidelijk. Treslong: gedeeld 1 vermoedelijk het kruis der Duitsche orde, 2 twee gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken met een vrijkwartier met het wapen van Chastillon. Aan┬ş ziende gekroonde helm en dekkleeden. Helmteeken : ├»ets tusschen eene vlucht (denkelijk een zwaan). Schildhouder aan de linkerzijde: een aanziende leeuw. Van dit zegel in roode was is de rechterzijde en het grootste gedeelte van het helmteeken weg. Randschrift DIDERICH D. BLOYS V 2┬░. Wapenzegel van Wilhelm Mulert. Het kruis der Duitsche orde en in een zeer groot hartschild drie kepers. Aanziende helm met wrong en dekkleeden. Helmteeken 3 stokken waiersgewijze geplaatst, die van boven iets breeder zijn dan beneden. Randschrift ....LEI. MVYLERT. R(IT) TER. D. O. In roode was. Een gedeelte van de linker bovenhelft is weg. 3┬░. Wapenzegel van Henrick de Voocht van-Ryneveld. Het kruis der Duitsche orde Ô?ó waarop een groot hartschild met een 8 puntige ster. Half aanziende helm met wrong en dekkleeden!' Helmteeken:, _een zwaan tusschen eene J. C. v. D. M. Van Hemert. (Middelburg.) Jan van Hemert Janz., geb. 12 mrt. 1617, st. 28 mei 1668, tr. 15 juni 1655 met Susanna van Aken, zij sterft 23 Juni 1693 (dr. van N. en van Aeltje Vroese, die 21 maart 1671 in den ouderdom van 77 jaren overleed). Hieruit o. a.: 1. Paulus van H., geb. 9 maart 1658, st. 21 apr. 1728, tr. 19 Juni 1678 met Jacomijntje van Leeuwen, overl. 12 aug. 1735 ' . Zie A. 2. Adrianus van H., geb. 20 aug. 1660, st. 4 mei 1679. 3. Gerrit van H , geb. 21 nov. 1662, st. 3 nov. 1724. tr. 1┬░. 14 dec. 1693 met Elisabeth Benier overl. 16 sept. 1699 Zie B tr. 2┬░. 25 dec. 1702 met Elisabeth Bleikvelt, overl. 19 apr. 1714. tr. 3┬░. 28 Juli 1715 met Hester van Roon (een weduwe), overl. 6 aug. 1718 Zie B. A. Gerardus van H., geb. 5 sept. 1685 , st. 5 nov. 1748, tr. 24 sept. 1730 met Adriana Goedeman, overl. nov. 1798 Zie C. B. (le huwelijk.) 1. Gerardus van H., geb. 21 jan. 1698, st. te Middelburg 10 Oct. 1759, tr. 27 nov. 1722 met Anna Dubbels. Hij was predikant te Hel levoetsluis, daarna te Voorschoten en eindelijk te Middelburg, hoogleeraar aldaar a/d. illustre school en curator der latijnsche school. Zie D. B. (2e huwelijk.) 2. Elisabeth van H., geb. 31 dec. 1703, st. 17 oct. 1732, tr. 27 aug. 1727 met Francois van Eijnden, overl. 14 jan. 1744 3. Paulus van H., geb. 1 nov. 1705, st. 1 feb. 1774, tr. 6 apr. 1727 met Aletta Anna Alblas, overl. 22 nov. 1775 Zie E. 4. Susanna van H., geb. 15 mrt. 1707 , st. 23 sept. 1743, tr. 19 mei 1726 met Petrus van de Kasteele. Hieruit: Gerardus van de Kasteele, gehuwd met|Elisa beth Sophia van Hierschot. C. Jacomina van H., geb. 17 apr. 1734, st. 20 Juni 1800. D. 1. Josina van H. 2. Frans van H., geb. 27 dec. 1732. 3. Jacob Hendrik van H., tr. met Hillegonda Willemina Coers.