De Nederlandsche Leeuw, jaargang 6 (1888)

MAANDBLA D VAN HET GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCHE LEEUW. <>' Jaargan g 18 8 8 .