De Nederlandsche Leeuw, jaargang 6 (1888)

Immink, met Titia Gorter, dochter van N. en van N. Hesselink. 27 te Doetichem. G. U. van Renesse van Duivenbode, officier bij de genie van het O. I. leger met C. C. van Oordt. 27 te Amsterdam. Johan Hugo Royere Verweijde, geb. aldaar, oud 41 jaar, zoon van Elie Pierre Louis en van Catharina Cornelia Frederika Visser, met Petro nella Maria Philippine Cornelia Achenbach, geb. te Rotterdam, oud 38 jaar, dochter van Adrianus Pieter en van Maria Bruggelink. o STERFGEVALLEN. 1 te 's-Gravenhage. Mr. Jacob Leonard de Bruyn Kops, geb. te Haarlem 27 Dec. 1822, lid der 2e kamer der Staten Generaal, zoon van Cornelis Joannes en van Marie Constance Francoise de Bosset, geh. te 's-Gravenhage 2 Mei 1855 met Arnoldina Wilhelmina Stratenus, geb. te 's-Gravenhage 12 Mei 1833, dochter van Mr. Pieter en van Wilhelmine Arnoldina Cunaeus. 1 te 's-Gravenhage. Jacobus van der Veen Huygens, geb. aldaar 5 Febr. 1812, zoon van Willem en van Agatha van der Veen, geh. aldaar 9 Sept. 1857 met Regina Louisa Bincquebanc, geb. te Amsterdam in � 1820, st. te 's-Gravenhage ,24 Jan 1874, dochter van Matthijs Frederik en van Augusta Carolina Wiethoff. 2 te Gorinchem. Henri Marie van Weel, oud 24 jaar, luitenant ingenieur, geh. met C. B. van Naerssen. 3 te Velp. Maria Antoinetta Fortunée de Vries, geb. te Amsterdam 28 Nov. 1818, dochter van Mr Herman en van Adelaida Helena barones van Slingelandt. 5 te 's-Gravenhage. Johanna Hendrika Carolina Hartman, geb. te Rotterdam, dochter van Johan Hendrik Carel en van Adriana Smits. 5 te Sneek. Anthonia Johanna Beckeringh, oud 80 jaar, 50 jaar gehuwd geweest met J. ten Cate van Gonggrijp. 5 te Arnhem. Maria Johanna Everharda Fisscher, zich noemende van Overmeer Fisscher, geb. te Harderwijk 18 Mei 1811, dochter van Jan Weyer' Overmeer Fisscher en van Hester Maria Everts, geh. 22 April 1831 met Johannes Hermanus Fischer, kapitein luitenant ter zee titulair, overleden. 6 te 's-Gravenhage. Dr Willem Hamaker, geb. te Hil­ versum 27 Oct, 1847, arts, officier van gezondheid le klasse, ridder der Militaire Willemsorde zoon van Dr. Hendrik Gerard en van Cornelia Anna van Sloten. 6 te Scheveningen. Elisabeth Johanna Hofstede, geb. te Montrado (Oost Indie), 3 Juli 1860, dochter van Nicolaus en van Elisabeth Antoinetta Caroline Oosthoek. 7 te 's-Gravenhage. Ribca de Pinto, geb. ald. 18Aug. 1811, dochter van Aron en van Ribca Louisa Sal­ vador, geh. aldaar 23 April 1838 met Mr. Abraham de Pinto, geb. aldaar 27 Mei 1811, st. aldaar 25 Mei 1878, zoon van Moses en van Sara de Pinto Salvador. 7 te Modjokerto Emile Auguste Musquetier, zoon van N. en van A. C. W. Tindal. 7 te Utrecht. Johannes Oortman, geb. ald. 30 Jan. 1812, commissionair in effecten, zoon van Andries en van Johanna Jacoba Cuperus. 8 in den huize Qalorama te Noordwijk Binnen. Dr. Jan Everwijn, geb. te Beets 26 Aug. 1819, doctor inde philosophie, zoon van Bernardus Johannes en van Catharina Rebel,'geh. 1°. te Loenen 2 Febr. 1855 met C. H. Tijssen en 2°. te Amsterdam 13 Juli 1871 met Amalia Augusta Stricker 8 te Utrecht. Catharina Maria Gallé, geb. te Magelang (res. Kadio) 3 Juli 1850, dochter van Lodewijk Antonie 9 te Rotterdam. Mr, Auguste Louis van Cattenburch, geb. te 's-Gravenhage 5 Juni 1842, griffier bij het kantongerecht te Rotterdam, zoon van Hendrik Jan Tsaac en van Jeanne Marie Baldine Stratenus, geh, te 's-Gravenhage 7 Aug. 1868 met Mina Theresia Swijser, geb. aldaar 5 Maart 1846, dochter van Johan­ nes Petrus Christiaan en van Rozetta van Beuzekom 10 te Arnhem. Maria Adriana van Oyen, geb. teBronk horst 14 Mei 1808, dochter van Willem Gerard, kapitein bij de infanterie en van Johanna Spikvoort, weduwe van Jan Willem sz. 11 te Middelburg. Jacobus Matthias, oud 5 jaar zoon van Mr. N. de Lange Boom en van G. Hopma. 12 te Leiden. Anna Jacoba Mees, geb te Rotterdam 1 Mei 1847, dochter van Rudolph en van Clasina Catha­ rina Mees, geh. te Rotterdam 5 Juli 1883 met Dr. Daniël Eliza Siegenbeek van Heukelom, zoon van Jan- en van zijn le vrouw Octavie Charlotte Adèle Steenlack. Hij was eerst gehuwd te Leiden 31 Aug. 1876 met Agatha Pijnappel. 12 te 's-Gravenhage. Cornelis Matheus Hubertus Pel, geb te Maastricht 29 Aug. 1819, gepens. generaal majoor der infanterie, adjudant des Koningsi. b. d., voorzitter der vereeniging tot beoefening der krijgs­ wetenschap, ridder der orde van den Ned. Leeuw, ridder 2e klasse der orde van den Gouden Leeuw van Nassau met de zwaarden, commandeur der orde van het legioen van Eer, grootkruis van de Eikenkroon, zoon van Jacobus en van Maria Gijsberta de Go'ey, gehuwd met Louise Francoise Elisabeth Stutzer, geb. te Brugge 27 Juni 1820, dochter van Ludovica Fran cisca Emilie Stutzer geb. Jagher. 12 te 's-Gravénhage. Wilhelmus Johannes Eikendal, geb. aldaar 4 Juli 1827, notaris, zoon van Louis en van Maria Johanna Swaan, gehuwd 1°. aldaar 6 April 1859 met Johanna Alida Maria de Bas, geb. aldaar 2 April 1828, st. aldaar 15 Mei 1870, tr. 2°. aldaar 1 Nov. 1871 met Cornelia Henrietta de Bas, geb. aldaar 8 Maart 1834, beide dochters van Adrianus Francois en van Johanna Antonia Lucretia van Ogten. 13 te Bolsward. B. S. Lyclama a Nyeholt, oud 32 jaar, wethouder aldaar. 13 te Rotterdam. Hendrik Pieter van Nahuys CHzn., oud 77 jaar. 14 te Deventer. Lucas Antoni Lohse, oud 43 jaar, zoon van Martin Hendrik Lucas van K Middelburg, geh. aldaar 18 Dec. 1884 met L. J. van Schooten. 15 te Zwolle. Gerarda Sibilla Wilhelmine Carp, dochter van Georg Jan en van zijn le vrouw Anna Petronella Ge rardina van Benthem van den Bergh, gehuwd te Utrecht 3 Februari 1853 met Johan Willem Albert Rooyaards. 16 te Amsterdam. Angela Mendes da Costa geb. aldaar, oud 49 jaar, dochter van Abraham en van Sara Mendes da Costa. 17 te Rotterdam. G. Bouricius, oud 74 jaar, weduwe van P. Scholte. 17 te Oosterbeek. Anna Maria Belena Immink, geb. te Kamperveen 30 Nov 1833, dochter van Ds. Wernerus en van Johanna Elisabeth Mnaber.