De Nederlandsche Leeuw, jaargang 6 (1888)

INHOUD. Bladz. Benoemde leden van het genootschap 1, 21, 31, 39 , 46 , 66 , 67 , 99. Mededeelingen van het bestuur 1 , 59 , 83, 99 Wat zijn Familiewapens? door L. J. A. Braakenburg 1. Geslacht Knippenberg, door T. G. Versfeit 3. Jaarboek van den Nederlandschen Adel, door W. J. Huygens 4 Familieberichten 5 , 16 , 26 , 35 , 44, 64, 72 , 80 , 89 , 96 , 104. J. A. de Bergh (levensbericht) 9. Boekwerken, enz. ontvangen voor de bibliotheek en het archief 10, 59, 91. Het rouwen der molens in de Zaanstreek, door G. J. Honig 11. Het geslacht de Witt in Engeland, door J. C. v. d. Muelen . . 11. De doopsgezinde familie de Vries, door Mr. N. de Hoever 12. Genealogisches Tasschenbuch der Adeligen Hauser 12. Familie van Strien, inzonderheid met betrekking tot Wolfaartsdijk, door J. van der Baan 12, 22. Benoemde correspondeerende leden van het genootschap 21. Verslag van de algemeene vergadering, in bet Groot Keizershof te 's-Gravenhage, 10 Maart 1888 21. Kwartieren van J. A. de Bergh 24. Familiewapens, door A. J. C. Kemer 24. Iets over de geslachten Eataller, Lezaen , Loo, door Mr. A. J. Andreae 24 , 46. Giftbrief van graaf Dirk V van Holland, door J. C. v. d Muelen 34. Abraham Jacob van der Aa 1792Ô??1857, door J. G. Frederiks . . . 34. Jhr. Mr. A. J. Th. H. van den Bergh, (levensbericht) 38. Het geslacht Lampsins , door J. van der Os 39. Klacht over den ambachtsheer van Nisse in 1744, door Ch. C. V. Verreyt 41. Geslacht Tervile en Theben Tervile , uit de aanteekeningen van wijlen J. A. de Bergh 42, 50. Gemeentewapen van Echt, door G. J. Honig 50. Aanteekeningen over het geslacht Ulenburg, door Mr. A. J. Andreae 50. Geslacht van Trier, door Mr. N. de Roever ' 52. Amsterdamsen Jaarboekje voor geschiedenis en letteren , door J. C. v. d. Muelen 52. Geslacht de Witt in Engeland, door W. J. C. Moens, F. S. A ' 60. Geslacht Schrijver, door J. H. Graafland 61. Genealogie van het geslacht Waller (boekaankondiging) 62. Het geslacht Clifford, met eene plaat door J. M. Lion, door L. J. A. Braakenburg 62, 68, 92. Grafzerken te Deinum 67. Aanvullingen en verbeteringen van de genealogie Dumbar, door Mr. M. P. H. Wiercx 67. Iets over adellijke titels op Java en Madura, door J. C. v. d. Muelen 70, 77 , 83. Genealogisch dagregister van Gerard Beeldsnijder, door B. J. Bervoets . 75.