De Nederlandsche Leeuw, jaargang 7 (1889)

MAANDBLA D VAN HK T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 7e Jaargang 18 8 O.