De Nederlandsche Leeuw, jaargang 8 (1890)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldie k genootscha p ‚??D e Nederlandsch e Leeuw. ' Dit blad verschijnt omstreeks he t midden van iedere maaud, ouder redactie van he t bestuur e n wordt alleen aan de leden van het genootschap gezonden. Brieven en mede deelingen , alsook bijdragen voor het Maand¬≠ blad t e zenden aan den secretaris van he t genootschap, den heer A . A . VOKSTEHMAN VAN OYEN, Zaan Copes san Cattenburch 365, te 's-Gravenhage. Leden t e 's-Gravenhage betalen pe r jaar / 10.0 0 Zij, die buiten's-Gravenhage wonen / 6 00 De vorige jaargangen ziju voor de nieuwe leden verkrijgbaar pe r jaargang ad ∆?6.00 Advertentien i u verband me t bovenge¬≠ noemde wetenschappen per regel . ∆? 0.20 Afzonderlijke nummers niet verkrijgbaar. De redactie va n het Maandblad wijst e r nadrukkelijk op , dat zij niet aansprakelijk i s voor d e strekking e n den inhoud de r onderteekende stukken. 'VMII6 Jaargang. 1890. Zijn e Majestei t I> E KONING . De lang gevreesde is gevallen. Zon¬≠ dag den 23en November 1890 weerklonk in Ne¬≠ derland d e treurmare: Z. M . d e Koning i s overleden. Na ee n smartelijk lijden overleed o p he t paleis ‚??het Loo ' d e Vorst, die, den 19 Fe¬≠ bruari 181 7 te Brussel geboren, va n de n 1 2 Mei 184 9 als Koning Willem d e Derde, met onkreukbare trouw aan de Grondwet e n me t liefde voor al wat goed en edel is , zijn volk, dat √©√© n wa s me t zijn Vorst e n he t geliefde Huis va n Oranje, re ¬≠ geerde. Dat deze Vorst reeds bij zijn leven den naam van ‚??den Goede' ver¬≠ kreeg wa s ee n bewijs van erkenning zijner vele goede daden. Door zijn langdurige vreed¬≠ zame veertigjarige re ¬≠ geering, waardoor on s Vaderland i n onge¬≠ stoorde rust me t zijne naburen bleef, kon Ne¬≠ derland zich onbevreesd met handel, nijverheid en landbouw bezig¬≠ houden. Krachtig wer¬≠ den zi j door Willem den Derde ondersteund, ook vooral genoten kunsten en wetenschap¬≠ pen de s Konings gunst. I s d e wel¬≠ dadigheid steeds ee n kenmerk va n de Ne ¬≠ derlandsche natie ge ¬≠ weest, Z . M . Willem de Derde toonde ook daarin zijn Neder landsch hart. Werd in 1855 d e Geldersche vallei door ee n dijk¬≠ breuk (Grebberdijk) zwaar geteisterd, e n trof in 186 1 Leeuwen en Brakel me t omlig¬≠ gende gemeenten ee n dergelijk lot : Z . M . Willem de Derde trot seerende el k gevaar, snelde naar d e geteis¬≠ terde plaatsen, niet alleen o m d e zwaar beproefden ee n woord