De Nederlandsche Leeuw, jaargang 8 (1890)

- 91 ?? JBarbarossa ter kruisvaart, tr. Cunegonda gravin van Laurenburg. (2) '.. XIX. Hendrik I graaf van Nassau bijgenaamd de Rijke, st. op het slot te Nassau in 1250, tr. Meehtilda gravin van Gelder, (3) dochter van graaf Otto en van Richarda gravin van Laurenberg of van Nassau. XX Otto graaf van Nassau, eerst gemeenschappelijk met zijn ouderen broeder Walram en na de deeling hunner erfgoederen 17 Dec. 1255, van Dillenburg, Siegen, Beilstein, Hernborn. Mengerskirchen, enz., overleden voor 19 Maart 1290, tr. Agnes, dochter van Emico graaf van Leiningen,(4) st. na Dec. 1299. beide begraven in het klooster Altenburg. . XXI. Hendrik II graaf van Nassau Siegen, van Grimberg, Heiger, Westerwald en later van Molsberg en na zijn broeders dood van Dillenburg, was in 1288 in den slag van Woeringen. St. in Juli of Aug. 1347, tr. vóór of in 1303 Adelheid, (5) overl. vóór 30 Juni 1352, dochter van J )irk heer van Heinsberg en Blankenberg en van Johanna vau Leuven. XXII. Otto graaf van Nassau, Dillenburg, Siegen, geb. omstreeks 1305, sneuvelde in Dec. 1350 of Jan 1351. Tr. in 1331 Adelheid of Aleyda gravin van Vianden, (6) van St. Vijt Butgenbach en Dachsburg, st. in 1376, dochter van Godfried III (door sommige schrijvers Hendrik van Vianden genoemd) en van Maria Flandrina gravin van Namen. XXIII. Johan I graaf vau Nassau, Dillenburg, geb. omstreeks 1340, st. 4 Sept. 1416, begr. in het klooster te Keppel, tr. 30 Nov 1357 Margaretha van der Marck, (7) st. vóór 29 Sept. 1409 dochter van Adolph en van Margaretha gravin van Kleef. XXIV. Engelbrecht graaf van Nassau, Dillenburg, heer van Breda, enz. Aan hem dankt men vooral de oprichting der hoogeschool te Leuven. Hij st, te Breda 3 Mei 1432. Tr. 1 Aug. 1403 Johanna van Polanen, (8) geb. in Jan. 1392, st. 15 Mei 1445, erfdochter van Jan, heer van de Leek en Breda en van Odilia gravin van Salm. XXV. Johan, graaf van Nassau, Dietz en Dillenburg, geb. 1 Aug. 1410, st. te Dillenburg 3 Febr. 1475, begr. te Breda, sedert 1450 bezitter van al de goederen van den Ottoschen tak der Nassau's. Tr. 7 Febr. 1440 Maria gravin van Loon en Heinsberg, (9) vrouwe van Millen Gangelt en Vucht, geb. in 1424, st. 20 April 1502,. begr. te Breda, dochter van Johan en van Anna gravin van Solms. XXVI. Johan V graaf van Nassau, Dillenburg en ? Dietz, sedert 1500 van Katzenelnbogen, verkreeg al de Nederlandsche bezittingen, geb. te Breda 9 Nov 1455, | st. op het kasteel Dillenburg, begr. te Siegen. Tr. 11 j Febr 1482 Elisabeth landgravin van Hessen, (10) geb. in 1466, st. te Keulen 17 Jan. 1523 begr. te Siegen, dochter van Hendrik IV en van Anna gravin en erfdochter van Katzenelnbogen. (2) Wapen I op de bijgevoegde plaat. (3) 'Wapen II op idem. (4) 'Wapen III op idem. (5) 'Wapen IV op idem. (6) 'Wapen V op idem. (7) 'Wapen VI op idem. (8) 'Wapen VII op idem. (9) 'Wapen VIII op idem. (10) 'Wapen IX op idem. XXVII. Willem de Oude, graaf van Nassau, Katzeneln-' bogen, Vianden, Dietz, enz. geb. te Dillenburg, 10 April 1484, .st. aldaar 6 Oct 1559, tr. V. te Coblentz 29 Oct ? 1506 Walburg gravin van Egmond, st. 7 Maart 1529 begr. te Siegen, dochter van Jan en van Magdalena vau Waardenburg. Tr. 2». 20 Sept. 1531 Juliana gravin van Stolberg-Wernigerode, (11) geb 27 Febr.1506, st te Dillen­ burg 11 Juni 1580, dochter van Botho en van Anna van EppsteiD, gravin van Königstein, erfdr. van Rochefort. Zij was in le huwl. gehuwd met Philips II graaf van Hanau. XXVIII. Jan de Oude, graaf van Nassau, Dillenburg, Katzenelnbogen, enz., geb. te Dillenburg 22 Nov. 1545, st. aldaar 8 Oct. 1606, stadhouder van Gelderland en Zutphen 1578??1581. Hij was de voornaamste bewerker van de oprichting der Unie van Utrecht, tr. 1°. 6 Juni 1559 Elisabeth gravin van Leuchtenberg, (12) st. 6 Juni 1559, begr. te Dillenburg, dochter van George III en van Barbara markgravin van Brandenburg Anspach Tr. 2°. 13 Sept. 1580 met Cunegonda Jacoba keurvorstin van de Paltz, uit het huis Simmeren en 3°. 14 Juni 1586 met Johanna gravin van Sayn Wittgenstein. XXIX. Ernst Casimir graaf van Nassau, Dietz, Viandeii, Katzenelnbogen, Dillenburg, enz., geb. te Dillenburg 22 Dec. 1573, sneuvelde voor Roermond 2 Juni 1632, begr. te Leeuwarden, stadhouder van Friesland, tr. te Brunswijk 8 Juni 1607 Sophia Hedwig hertogin van Brunswijk, Wolfenbuttel, (13) geb. 20 Feb. 1592, st. te Arnhem 23 Jan. 1642, begr. te Leeuwarden, dochter van Hendrik Julius en van Elisabeth prinses van Denemarken. XXX. Willem Frederik vorst van Nassau, Dietz, graaf van Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, baron van Liesveld, heer van Beilstein, geb. te Arnhem 7 Aug. 1613, st. te Leeuwarden 31 Oct. 1664, begr. aldaar, stadhouder van Friesland en Groningen, land-commandeur der Duitsche orde, balye van Utrecht. In 1654 door keizer Ferdinand III in den vorstenstand verheven Tr. te Kleef 2 Mei 1652 Albertina Agnes princes van Oranje Nassau, (14) geb. te 's-Gravenhage 9 April 1634, st. op den huize Oranje­ woud bij Leeuwarden 24 Mei. 1696, dochter van prins Hendrik Frederik en van Amalia gravin van Solms. XXXI. Heudrik Casimir II vorst van Nassau, Dietz, graaf vau Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, enz., geb. te 's-Gravenhage 18 Jan. 1657, st. te Leeuwarden 25 Maart 1696, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, tweede veldmaarschalk, landcommandeur der Duitsche orde, balye van Utrecht, tr. te Dessau 6 Nov. 1683 Henriette Amalia princes van Anhalt Dessau, (15) geb. 16 Aug. 1666. st. op den huize Oraniestein bij Dietz 17 April 1726, dochter van Johan George en van Henrietta Catharina prinses van Oranje Nassau. XXXII. Johan Willem Friso vorst van Nassau Dietz, sedert 1702 bij erfenis van prins Willem III koning van Groot-Brittanje, prins van Oranje, geb. te Dessau 4 Aug. 1687, verdronken bij het overvaren van het veer bij den Moerdijk 14 Juli 1711, begr. te Leeuwarden, stadhouder van Friesland, enz. generaal der infanterie. (11) 'Wapen X op de bijgevoegde plaat. (12) Wapen XI op idem. (13) Wapen XII op idem. (14) Wapen XIII op idem. (15) Wapen XIV op idem.