De Nederlandsche Leeuw, jaargang 9 (1891)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDIE K GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCH E LEEUW . Oe .1 aarpan p 1891 .