De Nederlandsche Leeuw, jaargang 9 (1891)

MAANDBLAD VAN HE T Genealogisch-heraldie k genootscha p â??De Nederlandsch e Leeuw. ' Dit blad verschijn t omstreek s het midde n van ieder e rnaaud, onde r redacti e van het bestuu r eu word t allee n aan de lede n vau het genootscha p gezonden . Brieven en mede deelingen , alsoo k bijdrage n voor het Maand­ blad te zende n aan den secretari s vau het genootschap , den heer A. A. V ORSTERMAN TANOYEN, Laan Copes van CaltenburehZ&b, te 's-Gravenhage . Leden te 's-Gravenhag e betale n pe r jaar / 10.0 0 Zij, die buiten's-Gravenhag e wone n Æ?6.00 De vorig e jaargange n zijn voor de nieuw e leden verkrijgbaar per jaargan g ad Æ? 6.00 Advertentie n in verban d met bovenge ­ noemd e wetenschappe n per rege l . Æ? 0.20 Afzonderlijk e nummer s niet verkrijgbaar. De redacti e van het Maandbla d wijst er nadrukkelij k op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekkin g en den inhou d der onderteekend e stukken . N«. 11. IXJ Jaargang. 1891. Corresponderen d Lid. In de lijst der op de algemeen e vergaderin g van 14 Maart 1891 benoemd e correspondeerend e leden , zie blz. 18, is bij abui s vergete n te plaatse n de heer : J. Th. de Raad t t e Brussel . 63. 64. 65. 66. Boekwerke n enz. ontvange n voor de bibliothee k en het archief . B. ITrsinus. Des Wohlselige n Herrn Beheimte n Estats Raths Hinte r gebliebene n eintzige n Praue n Tochter , Nebst Dero Ehe-Herrn. Dem Wohlgebohrne m Herrn, Herrn Matthia s genann t von Berchem , Seine r Königl. Majest. in Preussen , Geheime n Hoff - und Ambts Cammer-Rathe , Hoff-Rent-Meister n auc h Director i des Saltz-Wesens , etc. Und Der Wohlgebohrne n Frauen, Frauen Loyse n genann t und gebohrne n von Berchem , gedachtnis s Predigt . Hierbij- is gebonden : M. R. Lebens-Lauf Und Ruhmliche r Wandel , Auc h Selige s Absterben Des Wohlgebohrne n Herrn, Herrn Geor g von Berchem , Sr. Königl. Majesta t in Preussen , etc. Weilan d hoch bestallte n würcklichen Geheime n Etats-Rath s und Directori s des Ravensbergische n Appellation-Gerichts , etc. Cölln an der Spree . Drucht s Ulrich Liebpert Königl. Preusische r Hof-Buchdrucker . Zonde r jaartal. Fol. Aan dit 2e gedeelt e ontbreke n de slotwoorde n (blz. 35). Gr. J. Boekenoogen . De Geldersch e Volksalmana k voor het schrikkeljaa r 1892. Met 3 plaatjes . Arnhem . 8°. Aangekocht . Boraire du congre s archéologique et historiqu e de Bruxelles , 1891 . Editio n définitive. A. A. Vorsterma n van Oyen . Verslag over den toestan d der Koninklijke Bibliothee k in het jaar 1890 . 's-Gravenhag e 8°. Koninklijk e Bibliotheek . 67. Verslage n omtren t 's rijks oud e archieven . XII, 1889 's-Gravenhage . Aangekocht . 68. Annale s de la Société d'archéologie de Bruxelles . Tome V, livraiso n III en IV. Bruxelles , 1891 . 8°. Sociét é d'Archéologie . 69. J. A. Jochems : Amsterdam s Oud e Burgervendels . (Schutterij ) 1580â??1795 . 70. 71. Alphabetisch e naamlijs t met eenig e aanvullinge n en verbeteringen . 8°. 1891 . Mr. J. E..va n Somere n Brand . J. Th. de Raadt . Jacque s de Roy baron Broeche m et du Saint-Empire , historiën Brabango n et sa familie . Nymègue, 1891 . 8°. Met illustratiën. J. Th . de Raadt . Episode s inédits de la croniqu e Bruxelloise . Gand 1891 . 8°. Tan den Schrijver . Huwelijks-aanteekeninge n vau Predikante n uit de Kerkelijke Troawboeke n der volgend e gemeenten . BRUINI S SE . Ondertr. 9 Juli 1600 . Remeeu s de Monier , geb. van Ronss e in Vlaanderen , wedr. , en Elisabet h van den Hole , j. d. med e geboorti g van Ronsse . (Van Nieuwe-Niedorp , in 1590 beroepe n tot Pred . te Bruinisse , waar hij stond tot zijn overlijde n in 1605) . Getr. 7 Febr. 1645 . Johanne s Michiels e Haarlynck , (die zich ook onderteekend e als Johanne s Miehaelides), j. m. van Veere , en Jannek e Huybrechts , j. d. van Bruinisse . (Va n Poortvliet , waa r hij tijdelij k in diens t was, den 5 Oct. 1642 beroepe n tot Pred . te Bruinisse , stond hij daar van 14 Dec. 1642 tot zijn overl . in Dec. 1645). Ondertr. 13 Januari 1647 . Georgiu s Nolthenius , Hen ricus fil, pred . te Bommeneede , wedr . van Maria van Wesel , en Jannek e Huybrechts , wed. van Johs. Michiels e