De Nederlandsche Leeuw, jaargang 9 (1891)

‚?? 82 ‚?? Haarlynck, in leve n Pred. te Bruinisse . (Hij ston d te j Bommeneede , van 1632‚??1650 , toe n hij naar Dreischor verroepen werd, waar hij in 1654 overl. is). Getr. 16 Aug. 1662. Henricus Warendorp , j. m. van Utrecht, en Beatrix Cuypers, j. d. van Middelburg . (Als Prop. ber. 27 Sept. en 16 Nov. 1653 bevest . tot Pred. te Bruinisse , is hij in 1675 aldaar overleden) . Getr. 2 Juni 1678. Jacobus de Graaf, j. m. en Johanna Colijn, j. d., beid e van 's Gravenhag e geboortig . (Van N. Tong e ber. 12 April en 12 Juli 1676, bevest . tot Pred. te Bruinisse , ston d hij daar tot in 't begi n van 1680, als zijnde den 12 Juni 1679 verroepe n naar IJsselstein) . Getr. 19 Aug. 1738. Petrus Boerma, j. m., Pred. te Briels-Nieuwland , en Maria van den Hoek, j. d. van den Briel. (Als Prop. in 1729 beroepe n tot Pred. in Briels-Nieuwland , ston d hij daar tot zijn overl. in 1763) . Getr. 25 Juni 1743 Arnoldu s Sandvlugt , j. m. van Sir Jansland , Pred. te Krabbendijke , en Adriana van den Boogaert , j. d. van Bruinisse . (Hij was de zoo n van ds. Sebastianu s Sandvlugt , Pred. te Sir Jansland, van 1696‚??1735 , en van Catharin a Hagens, en werd 21 Oct. 1708 aldaar geboren . Als Prop. ber. 10 April en 2 Aug. 1739 bevest . tot Pred. te Krabbendijke , overl. hij aldaar 22 Juni 1761, en zijne echtgenoot e 18 April deszelfde n jaars). Getr. 9 Oct. 1805. Jacob Wanrooij , j. m. geb. te ‚?ĘDoetincke m (12 Maart 1774) , en Tannetje de Waal, j. d. van Bruinisse . (Van Kootwijk den 10 Juli 1803 tot Pred. te Bruinisse beroepen , ston d hij daar van 30 Oct. 1803 tot 27 Maart 1825, als zijnde den 22 Oct. 1824 naar Arnemuide n verroepen , waar hij als wedr. 27 Febr. 1839 overl. is). DREISCHOR. Ondertr. Mei, en 11 Juni 1652 getr . te Zierikzee , Isaac Snijers, j. m. van Bergen-op-Zoom , Pred. te Ouwer kerk in Duiveland , en Susanna van der Maerse, j. d. van Zierikzee . (Hij ston d te Ouwerker k als Pred., van 1650‚??Januari 1653, en vertrok naar Goes, waar hij 11 Nov. 1652 ber. was en 12 Januari 1653 beves t werd). Ondertr. te Zierikzee 31 Dec. 1686, en 11 Febr. 1687 te Dreischor getr . Petrus Bruynvisch , Pred. aldaar,j.m . en Johanna van Couwenburgh, j. d., beid e geboorti g van Zierikzee . (Als Prop. ber., en 8 Dec. 1686 bevest . tot Pred. te Dreischor , overl. hij aldaar in 1715. Hij was een zoo n van ds. Rochus Bruynvisch , Pred. te Zierikzee van 1661 ‚??1664 , en van Sara van Couwenburgh , en werd in Mei 1663 (ged. 20 dito ) aldaar geboren ) Ondertr. Brouwershave n 6 Januari 1758 en 25 dit o te Dreischor getr . Hermannu s Ferree, Pred. aldaar,j.m . van Groningen , en Johanna Maria van Bosheyden , j. d. van Brouwershaven . Als Prop. ber. 23 Febr., en 9 Mei 1756 bevest . tot Pred. te Dreischor , overl. hij aldaar 9 Mei 1775. Hij was den 22 Aug. 1725 te Groninge n geboren) . Ondertr. 17 Oct. en getr . 12 Novembe r 1790, Paulus Wilhelmus Brouwer , j. m. van Arnhem, Pred. te Drei¬≠ schor, en Adriana van Duuren, j. d. van Dordrecht , wonend e te Dreischor . (Ber. van Sleeuwijk 28 Aug., en 9 Nov. 1788 tot Pred. te Dreischor bevest. , ston d hij aldaar tot 9 Juli 1797, als zijnde den 28 Maart bevoren s verroepen naar Maassluis . In 1760 te Arnhem geboren , is hij 28 Febr. 1834 te Maassluis overleden . Ondertr. 18 Juni 1807 te Numansdor p en 12 Juli aldaar getr . Jan Gijsbert Vorstman , j, m. van Overschie , Pred. te Dreischor , en Maria Catharina Zoutmaat, j. d. van den Hitsert en wonend e aan de Buitensluis . (Ber. van Nederhemer t 7 Januari, en 4 Mei 1806 tot Pred. te Dreischo r bevest. , ston d hij aldaar tot 21 Oct 1810 als verroepen naar Kloetinge . Geboren te Overschie 10* Dec. 1778, overl. hij als Em. Pred. van, en te Bergen op-Zoo m 20 Febr. 1861, en zijne echtgenoote , als wed y den 9 Mei deszelfde n jaars, ruim 76 jaar oud). ELKERZEE. Ondertr. 26 Juni 1658, en 23 Juli te Zierikzee getr Rochus Bruynvisch , j. m., Pred. te Eikerzee, en Sara van Couwenburgh , j. d. beid e geboorti g van Zierikzee . (Beroepen van de Kruisschans , en in 1653 tot Pred. te Eikerzee bevest. , werd hij in 1661 van daar naar Zierik¬≠ zee verroepen , waar hij in Febr. 1664 overl. is. Hij was een zoo n van ds. Martinus Bruynvisch , Pred. te Zierik¬≠ zee, van 1624‚??1661 , en van Maaike Claassen Bastert, en werd in Maart 1630 (ged. 24 dito ) te Zierikzee geboren) . Ondertr. 1 Mei 1670 te* Zierikzee en 27 dit o aldaar getr . Petrus du Bois, j. m. van Leiden, Pred. te Eiker¬≠ zee, en Johanna Fervaque , j. d. van en te Zierikzee . (Als Prop. beroepen , en 27 April 1670 tot Pred. te Eikerzee bevest . vertrok hij in Maart 1678 naar Aar¬≠ denburg', waar hij 12 Oct. 1677 tot Fransch-Duitsc h Pred beroepe n was, en waar ter plaats e hij reed s den 7 Mei 1681 overl. is). Ondertr. 27 April 1699 te Amsterda m en 20 Mei aldaar getr . Petrus Hayman , j. m., Pred. te Eikerzee, en Elisabeth Hayman, j. d. van Amsterdam . (Als Prop. ber. 20 Febr., en den 29 Maart 1693 tot Pred. te Eiker¬≠ zee ber., legd e hij in 1711 zijn diens t aldaar neder. Hij is te Goes overl., en 5 Dec. 1727 te Zonnemair e be¬≠ graven, waar hij, doo r aankoo p in 1705, Ambachts ¬≠ heer was}. Ondertr. 2 Nov. 1729 te Brouwershaven en 23 dit o te Eikerzee getr. , Johannes Macquet, j. m. van Middel¬≠ burg, Pred. te Eikerzee , en Dina Pluimpot, j. d. van Brouwershaven . (Als Prop. ber. 30 Dec 1727, en den 18 April 1728 tot Pred. te Eikerzee beves t waar hij ston d tot 23 Sept. 1731, als zijnde den 29 Juni bevoren s naar Domburg verroepen , waar hij reed s den 11 Febru¬≠ ari 1736 overl. is. Hij was 12 Juli 1701 te Middelbur g gebore n uit Jan David Macquet, koopman, en Johanna Coorne). Ondertr. 31 Aug. 1782 te Vlissinge n en 19 Sept. aldaar getr . Pieter de Bruin, j. m., Pred. te Eikerzee, en Catharin a Petronella de Vey, j. d., beid e geboorti g van Vlissingen . Als Prop. ber. 20 Oct. 1778, en 9 Mei 1779 tot Pred. te Eikerzee bevestigd , ston d hij daar tot 26 Juni 1785, als zijnde den 1 Septembe r 1784 naar Borsele verroepen) . OUWERKERK IN DUIVELAND. Getr. te Middelbur g 3 Aug. 1728, Petrus Macar√©, j. m. van Middelburg , Pred. te Ouwerkerk , en Johanna Margaretha Radaeus, j. d. van Middelburg . Als Prop. ber,, en in Maart 1726 tot Pred. te Ouwerker k beves ¬≠ tigd, ston d hij daar tot 21 Aug. 1729, als verroepen naar Steenbergen . Hij was de zoo n van Pieter Macar√©,