De Nederlandsche Leeuw, jaargang 10 (1892)

‚?? 34 ‚?? Een doode zoon 28 Februari 1757 op het landgoed Groot Verhorstink. Een zoon, dadelijk overleden, geb. 9 Jan. 1758 op Groot Verhorstink. Anthony Lodewijk Straatman, geb. 29 Oct. 1761, gedoopt door Ds. Sneediaken te Hengelo, gest. na 22 weken en begraven te Vorden. Bij bovenstaande genealogische fragmenten voeg ik nog het volgende, elders gevonden. In de (oude) ‚??Kwartierstaten' vond ik, behalve het wapen der familie Haesebroeck (in zilver een natuurlijke, springende haas op groen terras): Mr. Herman Haesebroeck geb. te? gest.? Burgemeester van Zutphen, tr. te Deventer 31 Jan. 1723 Anna Weerts, geb. ald. 12 Sept. 1708, gest. te Zutphen 16 Aug. 1767. dochter: Anna Engelina Haesebroeck, gedoopt Zutphen 19 Nov. 1726, gest. te ? 26 Sept. 1806, tr. Zutphen 27 Oct. 1767 Mr. Rudolph Jan Staring (weduwnaar van ?) ged. te Zutphen 30 Nov. 1727, Stadhouder der graafschap Zutphen, Burgemeester en Richter van het schoutambt Zutphen, zoon van Jan Staring, Luitenant van de infan¬≠ terie en Hendrina Staring. Gerhard Jan Haesebroeck, zoon van ? (in mijne ‚??G√©n√©a¬≠ logie de la familie Chevallier', onder te noemen, gaf ik hem tot ouders: Mr. Johan en Elis. de Bie, wat ver¬≠ keerd is) was lid van de magistraat van Zutphen. Hij sterft ald. 13 Febr. 1803, oud 71 jaar, en werd 18 Febr. in de Groote kerk begraven. Hij tr. te Hengelo (G.) 12 Maart 1758 Hendrika Aleida Exalto d'Almaras (ook hare ouders gaf ik foutief op), geb. Zutphen 11 Dec. 1738, dr. van Mr. Theodorus Marcus (uit Aaron, stadholder van Verwolde en Richter van ambt-Hengelo en Johanna Geertruid Bronckhorst) en van Gerhardina Elisabeth van Santbergen (uit Gerrit en Aleida Haesebroeck). Kinderen: (o. a.?) Herman na Haesebroeck, ged. Zutphen, 'Waalsche kerk, 15 Oct. 1769. Jacoba Arnolda Elisabeth Haesebroeck, geb. Zutphen 12 Aug. 1750, gest. te Amsterdam 3 Jan. 1832 tr. te Zutphen 27 Juli 1783 Petrus Chevallier, geb. te Gro¬≠ ningen 22 Nov. 1760, gest. te Amsterdam 16 Aug. 1825, begr. in de Nieuwe kerk, Waalsch Predikant, laatst te Amsterdam, leermeester in de Holl taal van koning Lodewijk, zoon van Paulus, Theol. etHist. Eccl. Prof. te Groningen en van Margaretha Geertruid Al berthoma. Zie verder de genealogie dezer familie in het ‚??Bulletin de la Commission pour l'histoire des Eglises 'Wallonnes' jaargang IV. Jacob Haesebroeck Med. Dr. en Rechter van Steen¬≠ deren en Bronkhorst, tr. te Steenderen 4 Sept. 1729 Arnolda Elisabeth van Meghen. Zij woonden op het huis te Bronkhorst. zoon: Jan Haesebroeck, ged. Steenderen 28 Oct. 1731. In de regeeringsboekjes van 1774 komt voor: Mr. Johan Haesebroeck, ontvanger-generaal der Graafschap. Volgens het ‚??Album Studiosorum' der Utr. Hooge school werden daar als studenten ingeschreven: Jacobus Ludovicus Haesebroeck uit Zutphen, 1780. Gerhard Haesebroeck uit Zutphen 11 Nov. 1795 Jurist. In den eersten jaargang van het Algemeen Ned. Familieblad komt voor Mr. Harmen Hasebroek, burge¬≠ meester der stad Zutphen, in 1744 wegens Gelderland zitting hebbende in het ‚??Edel mogend Collegie ter Ad¬≠ miraliteit op de Maze', In de ‚??Geslachtkundige aanteekeningen' van Mr. van. Doorninck vind ik: Jacob Johan Haesebroeck ondertr. Deventer 27 Dec. 1811 Petronella Henriette van Such telen dr. van Abraham Johan, Maire van Deventer (uit Abraham Hendrik, van wege Deventer gecommiteerde ten landdage van Overijsel en P. H. Hagedoorn) en van Johanna Hendrika Mosburger (uit kolonel J. H. Mosburgef en uit G. C. Menthen.) In de fiches-verzameling der ‚??Commission pour 1'histoire des √©glises wallonnes' vond ik: 1723. Zutphen. Recu a la c√™ne: Jacob van Hasebroeck.. 1726. L'√©glise de Zutphen a donn√© une attestation a Jacob Hasebroeck pour aller a. Gen√®ve. 1762. Recu membre de 1'Eglise de Zutphen: Mr. Jean Haesebroeck, Avocat, par attestation de Leide. 1781. Als voren Jacob Lodewijk Haesebroeck par attes¬≠ tation d'Utrecht. In de Haarl. Cour. van 2 Nov. 1802 werd aangekon¬≠ digd, dat te Zutphen op 25 Oct. bevallen was van eene dochter: A. J. G. Hasebroeck, geh. met R. F. Lilly Kapt. 1ste Bat. 5de ¬£ Brig. In bovengenoemde fichesverzameling, evenals uit de verschillende jaargangen van het A. N. Familieblad, ko¬≠ men nog verscheidene personen voor van den naam H.,. doch zeer waarschijnlijk niet behoorende tot het Zutphen sche geslacht. Gaarne zag ik hetgeen hier gegeven is aangevuld. In 't bijzonder zou ik de ouders willen weten van G. J. Haesebroeck, den echtgenoot van H. A. Exalto d'Amaras. Nasporingen te Zutphen, Lochem en Hengelo hebben geen resultaat gehad. AANHANGSEL. Geslacht Goicker. Bovengenoemde bladen uit den familiebijbel beginnen met aanteekeningen over het geslacht Goicker. Ik laat ze hier volgen. Albert Goicker, wiens vrouw nog in Nov. 1681 als peet voorkomt, had twee zoons: Arnoldus Goicker en Gerhard Goicker. Deze sterft 6 Sept. 1681, begraven Zaterdag 10 Sept. in de Groote kerk (te Zutphen?) Hij tr. 28 Juni 1666 Beatrix Gijsen, gest. 24 Juli 1694, begraven in de Groote kerk. Zij had een broeder, Dirk genaamd, eene zuster, gehuwd met Hendrik Welniers en een neef Soltkast. Haar vader was Johannes Thomaszoon | Gijsen, hare moeder waarschijnlijk Mechtelt van Tengh bergen, terwijl hare tweede moeder Margrita Aleida Tennink geweest schijnt te zijn. Althans toen B eatrix' dochter Aleida geboren werd op 20 Mei 1671 werd deze zoo genoemd, volgens aant. van haren man, ‚??nae mijn vrouws moeder Margrita Aleida Tennink''1, terwijl op 22 Januari 1676 gesproken wordt van ‚??mijn vrouws zallr. moeder Mechtelt van Tenghbergen'. 'Waarschijnlijk werd