De Nederlandsche Leeuw, jaargang 10 (1892)

â?? 37 â?? stelt voor Frederik Adriaan baron van Reede, vrijheer van Renswoude en Emmikhuijzen en het andere, vrouwe Maria baronesse van Reede, geboren Duyst van Voorhout, welke een geschenk zijn van den regent Mr. O. W. P. Falck in 1792. Maar ook op historisch gebied, kan deze Regentenzaal op eenige herinneringen bogen en wel op de bezoeken der navolgende doorluchtige personen, die haren drempel betreden hebben. In de aanteeheningen betreffende de Fundatie door Mr. C. G. C. van Hengst, vindt men die bezoeken uitvoerig vermeld, die we hier in 't kort zullen mededeelen. 1. Bij het bezoek van Willem Vaan Utrecht in 1766, na zijne aanvaarding van het Stadhouderschap op 18 jarigen leeftijd, had er een diner plaats en stond er in het voorhuis een orchest daar Z. M. gedurende den maaltijd gaarne muziek hoorde. 2. In 1795 werd de zaal afgestaan voor een diner ter eere van den generaal Pichegru. 3. Den 9en November 1808 kreeg zij een onverwacht bezoek van Koning Lodewijk. 4. In Mei 1810 boden burgemeester en wethouders van Utrecht den hertog van Reggio (maarschalk Oudinot) er een diner aan, want de voornaamste logementhouders hadden voor die gelegenheid ge­ weigerd, hunne lokalen af te staan. 5. 6 Maart 1814 bezoek van de Grootvorstin van Oldenburg, zuster van Keizer Alex. van Rusland. 6. 16 October 1814 bezoek van Willem I en zijne gemalin. 7. 19 Mei 1841 bezoek van Z. M. Willem II 8. 17 Sept 1853 bezoek van Z. M. Willem III. En na dien tijd viel er geen merkwaardigs meer in het gebouw voor. Verleden jaar heeft men het lokaal eens wat ge­ restaureerd, zoodat de bezoeker die gevoel voor oud­ heidkunde bezit, het geheel door zijn frischheid van kleur bekoort en een aangenamen indruk achterlaat. 's Gravenhage, C. GlJSBBRTI HODENPIJL. flawelijks-aanteekeningen van Predikanten nit de Kerke­ lijke Trouwboeken der volgende gemeenten. (Vervolg op bis. 83 van No. XI, A° 1891). Nieuwerkerk in Duiveland: Getrouwd 18 April 1695. Anthoine Rey,j.m. geboortig van Pitorans in Languedoc, Predikant bij de Waalsche gemeente te Zierikzee, en Mejuffrouw Maria Wisse, j.d. van Zierikzee. (Voorheen Predikant te Saint-Felix en Rouergue, beroepen bij de Waalsche gemeente te Zierikzee in 1694, waar hij in 1727 (begraven 28 Augustus) over­ leden is. Zij was eene dochter van Adriaan Wisse en van Elisabeth Keysers, gedoopt bij de Waalsche gemeente te Zierikzee 5 Maart 1651 en overleden te Zierikzee in 1717 (begraven 20 December). Serooskerke in Schouwen: Getrouwd 15 April. 1722 Johannes Koerte, weduwnaar, geboortig van Veere, en Predikant alhier, en Wijnanda I Boeye, j d. geboortig van Zonnemaire. (Geboren te Veere 9 September 1696, werd hij als Predikant beroepen tot Predikant te Serooskerke in Schouwen, en stond alhier van 25 Juni 1719â??9 November 1727, als verroepen zijnde naar Serooskerke in Walcheren, waar bij in Juni 1747 overleden is. Hij was weduwnaar van Antonetta de Meijer, zijne lste vrouw, toen hij hertrouwde met Wijnanda Boeye, dochter van ds. Johan Boeye, destijds Predikant te Zonnemaire, en van Elisabeth Heicoop. Als haar weduw­ naar hertrouwde hij nog te Vlissingen den 25n Augus­ tus 1729 met Anna Louyssen, j.d. van Vlissingen, die hem overleefd heeft) Getrouwd te Zierikzee 19 October 1793. Johannes Olivier, j.m geboortig van Leeuwarden, en Predikant alhier, en Martina van de Velde, j d. van Zierikzee. (Geboren te Leeuwarden 14 Augustus 1761 uit Frans Olivier en Wilhelmina Steenswijk, werd hij eerst Predikant te Donkerbroek cum annexis, van 20 November 1785â??18 April 1790 en eindelijk te Serooskerke in Schouwen, van 2 Mei 1790â??5 Januari 1816, toen hij Emeritus werd, hij overleed te Zierikzee den 17n Augustus 1816. Zij was een dochter van ds. Johannes van de Velde, destijds Predikant te Zierikzee, en van Agatha van der Schatte, werd te Zierikzee geboren 19 October 1768 (gedoopt 23 dito) en overleed te Serooskerke 3 Augustus 1804, doch werd 10 dito te Zierikzee begraven.) Wemeldinge: Ondertrouwd te Middelburg 6 Juni en getrouwd aldaar 25 Juni 1653 Jacobus de Cliever, j.m. van Middelburg en Predikant alhier, met Janneke Costenobel, j d. van Middelburg. (Als Proponent den 24n October 1649 tot Predikant te Wemeldinge beroepen, stond hij alhier van 5 December 1649â??8 September 1680, toen hij, als haar weduwnaar, te dezer plaats overleed.) Getrouwd 7 November 1740 Johannes Philippus Bellersheim, j.m. geboortig van Nassau, en Predikant alhier, met Jannetje Bootsgezel, j.d. (Als Proponent te Marpurg in Hessen, den lsten Mei 1733 tot Predikant te Wemeldinge beroepen, stond hij alhier van 13 Sep­ tember 1733â??29 December 1764, toen hij overleden is, haar als weduwe nalatende, die den 3den September 1775 te Goes overleed. Hij was een zoon van Johannes Georgius Bellersheim, en werd 3 October 1709 te Nassau geboren.) Ondertrouwd 8 Januari en getrouwd 28 Januari 1773. Johannes Dagevos, j.m. van de Hoeven, en Predikant te Kattendijke, met Helena Janse Rijn, j.d. geb te Wemeldinge 28 December 1752. (Als Proponent beroepen tot Predikant te Kattendijke, werd hij 5 October 1766 aldaar bevestigd door zijn broeder, ds. Jacobus Dagevos, (van 1752â??1781 Predikant te Oostgeest.) Hij werd 29 Mei 1736 te de Hoeven geboren, waar zijn vader ds. Johannes Dagevos van 8 Dec. 1726 â?? zijn overleden in Juli 1741 Predikant was.) Ondertrouwd te Driewegen 15 Maart en getrouwd te Wemeldinge 3 April 1781. Jan te Water, geboortig van Zaamslag, weduwnaar van Johanna Catharina van de Spiegel, en Predikant alhier, met Willemina Benteyn, sinds 1779 weduwe van ds. Johan Hendrik Christoffel Conradi, in leven Predikant te Ovezande en Driewegen, â?¢met wien zij slechts 5 maanden gehuwd was. (Geboren te Zaamslag 10 December 1732 uit ds. Willem te Water, destijds Predikant te Zaamslag en zijne lste vrouw Josina Biscop. Eerst Predikant te Vrouwepolder van 2 April 1758 â?? 6 October 1765, werd hij van daar herwaarts beroepen,