De Nederlandsche Leeuw, jaargang 10 (1892)

â?? 51 â?? â?¢den oude Ja n Sasbout dr., Maritgen Jacobsdr. wonende tot Sciedam sy n oude moetgen de huysvrou van Tieleman Oem Danielszn., Michiel Cornelisz. (Vosmeer andere hand) zyn oem. Item up de n rajn Juny a° xvaxv so e es Jacob Jansz. voers. gevormt en voer mij(n) heer den bisschup gebrocht van mr. Sasbout Jansz. zy n heer oem (5) . D- v j ge Sophia Jan Zasboutsdr. es geboeren u p den xvnj dach Tan Me y a° XVCLIIJ swoensdaechs smorgens up ons heeren hemelvaertsavont ee n quartier na e vier uren, Ende es â?¢genoemt na e Sophia Jacobs dr . huysvrou va n Michiel Willemsz. v . de r Hoeff, haer grote moeder, Ende haer peters di e haer geheveu hebben zy n dese na e gescreven persoenen : Meester Huych Jacobz. va n Eynden (wiens dochter Petronella getrout hadde Sasbout Beuckelszn. va n de r Burch ee n soon va n Catharina Sasbout Dirkszn., muey was va n jonge Ja n Sasbout), Maritgen Michielsdr. haer moetgen de huysvrou van Zasbout Cornelisz. (v. der Dussen) Ende Catharina Pietersdr. heur moetgen de huysvrou van Willem Michielszn. Item up de n mj Juny a° xvcLxv so e es Sophia Jansdr. voersz. gevormt en voer mij(n) heer den bisschup gebrocht van Margreta Ja n Zasboutsdr. haer moetgen (6) . D- vi j Catharina Jan Zasboutsdr. es geboeren den xxv January a° XV^LX na e tgemeen scriven donredaechs smorgens ten een uren up Sinte Pouwels bekeri ... . dach Ende es genoemt na e Catharina Joest Aemsz. (v . d. Burch) dr. , (zuster va n Boeckel Joost Aems getrout Catharina Sasbout â?¢suster va n oude Ja n Sasbout) bagijn haer oude moetgen. Ende haer peters di e haer geheven hebben zy n dese na e gescreven psoenen: Mr. Zasbout Jansz. priester haer heer oem, Catharina Zasbouts dr . haer oude moetgen, de huysvrou van Bouckel Joest Aemsz. v. d. Burch, Ende Aechgen Jan Zasboutsdr. haer moetgen, huysvr. v. Elysabet (Gijsbert) Willemsz. Muys v. Holy. Item u p de n HIJ Juni a ° XVCLXV so e es Catharina Jansdr. voers. gevormt ende voer mij(n) heer de bisschup gebrocht va n Margreta Ja n Zasboutsdr. haer moetgen (1). Naar 't oorspronkelijk handschrift mede- 's-Gravenhage . gedeel d doo r FRB:D. CALAND. Aanteekeningen. (1) Grootmoeder Sofia Muys va n Holy wordt genoemd Jacobsdr. Sasbout Corneliszn. va n de r Dussen komt voor als weesmeester va n Delft 1558 . Deze le zoon Michiel Jansz. Sasbout komt voor als regent va n he t Caritaten huis te Delft in 1597 . Uit zijn huw. is alleen ee n zoon bekend Jacob S. , die bij zijne vrouw Jacoba Proost eene eenige dr . naliet, Lidewy genaamd, me t wien he t geslacht uitstierf in de graven va n de r Nath, Heeren va n Petten. Leonard va n der Nath, seigneur d e Pethem, fu t creé conjointement avec se s denx frères, par diplome de 1'Empereur Perdinand III, Vienne 20 Nov. 1655 , Comte du Saint Empire â?? (suite du suppl. au nobilaire de s P. B. etc. per Dumont.) (2) Gijsbert Muys va n Holy, de man va n Agatha S.â?? wordt hier en later no g eens genoemd Willemszn., in de Bat. III. staat Jacobszn. Lambrecht wa s dus broeder van Liedewij van der Hoeff, zijne vrouw komt later voor al s Elisabeth Jansdr., oo k haar broeder Willem wordt met zijne vrouw Dirkje Joostdr. Keyzer genoemd, zi j waren te gader kleinkinderen va n Jacob Thonis (wonende) to t Schiedam , Bat. III. noemt het geslacht v. de r Hoeff gesproten ui t een jonger zoon van de n huize Heerman va n Oestgeest. Grootvader Ja u Sasbout Sasbourszoon ha d du s voor zijne 2e vrouw Vd a Persijn Hyppolitus dr., die in Bat. III. niet voorkomt. Deze 2e zoon Sasbout huwde met Catharina van Wapen velt, zijn zoon Ja n stierf zonder kinderen na te laten en zijne dr . Catharina' huwde me t Ja n va n Meerhout. (3) Grootmoeder Elisabeth wa s du s dr . va n Joost Aemszn. en niet Arendsz. va n der Burg. Michiel Vosmeer zoon va n Cornelis, komt in 156 4 voor al s binnenhavenmeester, er schijnt eene verwarring te bestaan in de lijst de r Delfsche Magistraten tusschen i Michiel Cornelisz. Vosmeer en Michiel Corneliszn. van de Velde, gemakkelijk te begrijpen door de noodlottige ge ­ woonte de geslachtsnamen we g te laten. Aeffgen Ja n Zasbouts za l de in de lijst voorkomende Eva zijn, bagijn te Delft du s he t kinds moetgen of moei. Aechgen Ja n Zasbouts za l Agatha Vosmeer zijn, oo k het kinds moei. Deze Elisabeth S.. huwde Dirk Bugge Dirkzn., broeder van Hendrik, di e me t haar zuster Catharina huwde. Het geslacht Bugge vindt men meermalen op de reeds genoemde lijst de r magistraten va n Delft. (4) Beide ooms va n moederszijde zi e aanteek. (2) . Deze Yd a S. vinden we bagijn genoemd te Delft. (5) Grootmoeder Sophia Jacobsdr. Muys van Holy had dus 2 broeders Pieter en Willem, denkelijk beide te Dordt woonachtig en eene zuster Maritgen te Schiedam en gehuwd me t Tieleman Oe m Danielszn. Deze Jacob Jansz. S. wordt niet vermeld in de Bat. Hl. (6) Maritje Michielsdr. de vrouw van Sasbout Cornelisz. v. d . Dussen heette du s va n der Hoeft en wa s zuster van moeder Liedewy, evenals Willem Michielszn. haar broeder was, du s moei en oo m va n 't kind. Deze Sofia huwde volgens de Bat. Hl. Lucas van Vliet. (7) Hieruit leeren we dat Beukei Joost Aamszn. van der B. eene zuster Catharina had, di e bagijn was , de woorden oude moetgen, di e er eigenlijk te veel staan, slaan du s niet op haar maar op Catharina S. , di e de oud-moei van 't kind was, en later no g eens genoemd wordt als doop hefster, Aechgen S . is Agatha geh . me t Gijsbert Muys van Holy Willemszn. (aant. 2). Deze Catharina S. huwde volgens Bat. III. met Hendrik Bugge, broeder va n haar zuster Elisabeth's man . Huwelijks-aanteekeningen va n Predikanten ui t de Ker­ kelijke trouwboeken de r volgende «remeenten . (Vervolg op blz. 38 van No. V, Ao. 1892). Ondertrouwd 9 Juli 169 9 te Vlissingen en 26 dito ook aldaar gehuwd. Jacobus Amijs, j.m. va n Middelburg ge ­ boortig, en Predikant te Ter Neuzen, met Tanneke Blaesr