De Nederlandsche Leeuw, jaargang 10 (1892)

â?? 52 â?? j.d. van Ylissingen geboortig, waar haar vader koopman was. (Als Proponent den 23sten April 1692 tot Predikant te Ter Neuzen beroepen, stond hij alhier van 15 Juni 1692â??24 November Ï733 toen hij als weduwnaar van zijne 3e vrouw overleden is. Nadat zijne le vrouw 14 Augustus 1703 te Ter Neuzen overleden was, hertrouwde hij te Veere (ondertrouwd 4 November 1705 en 24 dito aldaar getrouwd) met Maria Bouwman, j.d. van Veere geboortig, doch ook deze overleed alhier den 3den Juli 1708. Nogmaals hertrouwde hij te Middelburg (ondertrouwd 19 November en 9 December 1710 aldaar getrouwd) met Anna du Bon, j.d. van Middelburg, die hem den 5den Februari 1730 mede door den dood ontviel.) Ondertrouwd 14 Juli te Franeker en 20 Augustus 1758 te Wijnaam getrouwd. Abraham Harinck, j.m. geboortig van Oudelande, en Predikant te Ter Neuzen, met Hijke Wadenburg, j.d. geboortig van Franeker. (Als Proponent den 19den September 1756 beroepen tot Predikant te Ter Neuzen, stond hij alhier van 6 Februari 1757â??6 Juli 1794, toen hij Emeritus werd en overleed te Heinkens zand in 1809, oud 77 iaar, 5 maanden en 5 dagen, zijne vrouw als weduwe nalatende. Hij werd in het begin van 1732 te Oudelande geboren, waar zijn vader ds. Cornelis Harinck, Abrs. van 1720â??1736 Predikant was.) Ondertrouwd 2 October 1782 alhier en 20 dito te Oudelande getrouwd. Izaak Matthias Voyer, j.m. geboortig van Goes, en Predikant te Oudelande, met Anna Maria Harinck, j.d. geboortig van Ter Neuzen. (Als Proponent beroepen tot Predikant te Oudelande, stond hij daar van 10 Juni 1781â??22 Augustus 1790, vervolgens te Nieuwe Tonge tot 25 Mei 1800, te 's Heer Abtskerke c. a. van 1 Juni 1800â??23 Februari 1812, te Koudekerke op Walcheren van 8 Maart 1812â??22 October 1820 en eindelijk te Heinkenszand van 12 November 1820â??14 December 1823, toen hij overleden is, zijne vrouw als weduwe nalatende, die 5 Januari 1830, in 70-jarigen ouder­ dom, te Goes overleden is. Geboren te Goes 17 Januari 1755, waar zijn vader Johannes Henricus Voyer, gehuwd met Anthonia Cornelia Eversdijk, van 2 December 1741 tot aan zijn overlijden in Mei 1773 Rector der Latijnsche school was. Zijne vrouw was eene dochter van ds. Abraham Harinck en van diens echtgenoote, Hijke Wadenburg, en werd te Ter Neuzen 24 Sept. 1759 geboren.) Den Hoek. Ondertrouwd te Middelburg 22 Januari 1634 en ver­ volgens ook aldaar getrouwd, Jacobus Sweerdius, j.m. van Middelburg en Predikant op den Hoek, en Clara Boutens, j.d. van Middelburg. (Als Proponent beroepen 21 Augustus tot Predikant op den Hoek en 23 October 1633 alhier bevestigd, vertrok hij naar Ritthem, waar hij stond van 21 September 1642â??21 Februari 1646, toen hij aldaar, in den ouderdom van 35' jaar, overleden is.) Ondertrouwd te Veere 16 Mei 1643 en vervolgens ook aldaar getrouwd Jodocus van Laren, j.m. van Vlissingen, en Predikant op den Hoek, en Anna Leenderts, j.d. van Veere (Van Ovezande en Driewegen, waar hij tijdelijk Predikant geweest was, beroepen 17 Augustus tot Predikant op den Hoek en 21 September 1642 alhier bevestigd, overleed hij te dezer plaats den 3den Maart 1653. Geboren te Vlissingen, tijdens zijn vader, ds. Joost van Laren Jr. gehuwd met zijne 2de vrouw, Sara Baggaert, van 1618 tot aan zijn overlijden op 6 October 1653 aldaar Predikant . 'was). Ondertrouwd te Vlissingen 7 April en 2 Mei 1662 aldaar getrouwd. Jacobus de Buisson, j.m. van Vlissingen en Predikant op den Hoek, en Leyntje Reynierse, j.d. van Vlissingen. (Als Proponent 29 Juni beroepen tot Predikant op den Hoek, en 31 Augustus 1653 alhier bevestigd, is hij aan het einde van 1677 te dezer plaats overleden. Geboren te Vlissingen, 25 September 1629 aldaar gedoopt, waren zijne ouders Joost de Buisson, van 1624â??1645 Predikant te Vlissingen, en Janneke Kersteman. Ondertrouwd 6 Februari en 21 Februari 1773 alhier getrouwd, Jacobus le Francq, Predikant op den Hoek, weduwnaar van Maria van Middelhoven, en Sara van Alten, j.d. van den Hoek. (Als Proponent 21 September 1735 beroepen en 15 April 1736 tot Predikant alhier bevestigd, overleed hij te dezer plaats 2 Juli 1778, Sara van Alten, als zijne 3de vrouw, als weduwe nalatende). Ondertrouwd 5 December 1695 en 2 Januari 1696 alhier getrouwd. Abel Féchierre, j.m. van Axel en Proponent bij de Classis van Delft, met Quirina Jacoba Decker, 40-jarige weduwe van ds. Enoch Biscop, in leven Predikant te Ter Neuzen, waar hij 1 December 1691 overleed. (Als Proponent door de Classis van Walcheren 17 Mei 1703 tot Leger-predikant benoemd, werd hij in 1706 tot Predikant te Oosterland in Duiveland beroepen, bij welke gemeente hij, wegens ouderdom en voortdurende ongesteld­ heid, op zijn verzoek 23 November 1719 ontslagen werd ) Axel. Ondertrouwd te Vlissingen 3 December 1655 en 21 dito aldaar getrouwd, Bernhardus van Laren, geboren te Arnemuiden, Predikant te Axel, en weduwnaar van Elisabeth Diericks Scheufs, en Susanna Blommaerts, weduwe van Jacob Gleyns, geboren te Oost-Souburg en wonende te Vlissingen. (Geboren te Arnemuiden, toen zijn vader, Joost van Laren, de oude, van 1585â??1608 aldaar Predikant was en daarna te Vlissingen van 1608 tot aan zijn overlijden op 24 October 1618, en wel uit diens 3e huwelijk, 10 Augustus 1603 te Arnemuiden gesloten, met Maeyken Barends, van Middelburg. Na vooraf als Predikant op de Groenlandsche vloot gediend te hebben, werd Bernhardus van Laren in 1633 Predikant te Axel en overleed in 1657 te dier plaats). Ondertrouwd te Middelburg 27 Januari en 21 Februari 1663 aldaar gehuwd. Gilles Burs, j.m. van West-Souburg, en Predikant te Axel, met Dina Reynvaen, j.d. van Middelburg. (Als Proponent beroepen 22 Januari en 26 Februari 1662 tot Predikant te Axel bevestigd, overleed hij alhier 18 September 1676. Geboren te West Souburg, en 3 Dec. 1634 aldaar gedoopt, waar zijn vader, Melchior Burs, gehuwd met Dina Huygens, van 1623â??1653 Predikant was). Ondertrouwd te 's Gravenpolder 30 Maart en 29 April 1699 te Goes getrouwd. Adolphus Keetlaer, j rn. van Goes en Predikant te Axel, met Johanna Hobius, j.d. van Goes (Als Proponent beroepen 26 November 1693 en 21 Maart 1694 bevestigd tot Predikant te Axel, vertrok hij in 1702 naar Oudelande en in 1707 naar Goes, waar hij 7 Mei 1721 overleden is.) Ondertrouwd te Goes 22 Mei en 11 Juni 1698 te 's Heer Arendskerke getrouwd. Cornelis Canisius, j.m. van Ouwer kerk in Duiveland en Predikant te Axel, met Cornelia Oyé, j.d. van Goes. (Als Proponent beroepen 12 Juni en 28 Augustus 1695 bevestigd tot Predikant te Axel, overleed hij aldaar in 't begin van 1705.)