De Nederlandsche Leeuw, jaargang 10 (1892)

â?? 53 â?? Ondertrouwd alhier 18 October en 5 November 1715 ook gehuwd. Benjamin Couillez, j.m. van Metz en Predikant te Axel, met Geertruida Cornelia Eversdijk, j.d. van Goes. (Geboren te Metz tn 1675, en na als Vloot-predikant gediend te hebben, werd hij 29 Mei beroepen en 12 Juli 1705 bevestigd tot Predikant te Axel, waar hij 17 November 1741 Emeritus verklaard werd en in Augustus 1746 (begraven 1 September) te dier plaats overleden is). Ondertrouwd alhier 10 Augustus en 29 Augustus 1715 ook gehuwd. Jona van Middelhoven j.m van Zaamslag, en Predikant te Axel, met zijne volle nicht, Dina Kelle, i.d van Zaamslag. (Als Proponent 29 Mei beroepen en 19 Juli 1705 tot Predikant te Axel bevestigd, werd hij 13 Augustus 1757 Emeritus verklaard en overleed te dezer plaats 30 October 1770. Geboren te Zaamslag 17 en gedoopt 21 October 1685, uit ds. Michael van Middel­ hoven, Predikant aldaar van 1677 tot aan zijn overlijden op 1 Juli 1706, en diens 2de vrouw Sara d'Hap, van Axel geboortig. Zijne vrouw, Dina Kelle, mede geboren te Zaamslag, en 19 November 1688 aldaar gedoopt, was eene dochter van Marinus Kelle en van Maria d'Hap, evenals hare zuster Sara, te Axel geboren uit Jona d'Hap en Maria Lebeque.) Ondertrouwd alhier 17 October en 6 November ook gehuwd. Willem te Water, weduwnaar van Josina Biscop en Predikant te Zaamslag, met Sara van Middelhoven, j.d. van Axel. (Geboren te Amsterdam 25 Juni 1698, werd hij als Proponent 13 Pebruari beroepen en 22 April 1725 tot Predikant te Zaamslag bevestigd, waar hij stond tot 24 Juni 1742, als verroepen naar Axel, waar hij 1 Juli 1742 in dienst trad en 26 Maart 1764 overleden is. Te Zaamslag staandp, huwde hij eerst 16 Augustus 1726 te Middelburg, met Josina Biscop, j d. van Middelburg, waar zij, als eenige dochter van dn. Jan Biscop, Griffier der Staten van Zeeland, 22 Januari 1698 geboren werd en die 24 Januari 1736 te Zaamslag overleden is, waar zij 30 dito begraven werd. Hij huwde 2e met Sara van Middelhoven, oudste dochter van ds Jona van Middelhoven, Predikant te Axel en van Dina Kelle, te Axel geboren en 6 Januari 1717 aldaar gedoopt, die hem, als weduwe overleefd heeft). Ondertrouwd alhier 30 Augustus en 19 September 1758 ook getrouwd. Jacobus le Francq, weduwnaar van Johanna Burgstad, en Predikant op den Hoek, met Maria van Middelhoven, j.d. van Axel.) Hij stond als Predikant op den Hoek, van 15 April 1736 tot aan zijn overlijden op 2 Juli 1778, toen hij zijne 3de vrouw, Sara van Alten als weduwe naliet. Maria van Middelhoven werd te Axel geboren, en 22 Januari 1719 aldaar gedoopt, als dochter van ds. Jona van Middelhoven, Predikant aldaar, en van Dina Kelle) Ondertrouwd te Rotterdam 16 April en 8 Mei 1765 ook aldaar gehuwd. Abraham Ruysch, j m van Vlaardingen, en Predikant te Axel, met Clara Hoog, j.d. van Rotterdam. (Als Predikant beroepen te Axel 19 Augustus 1759, stond hij als Predikant aldaar, van 4 November 1759 tot aan zijn overlijden op 23 Augustus 1779. Hij had tot ouders ds. Johannes Wilhelmus Ruysch, laatst Predikant te Vlaardingen van 15 Augustus 1734 tot aan zijn overlijden op 16 Mei 1738, en Johanna Maria Muntendam. Ondertrouwd te Middelburg en in Maart 1792 ook aldaar gehuwd. Johannes Steenbakker, weduwnaar van Susanna Elisabeth van Niekerk, en Predikant te Axel, met Petronella Johanna, Blaauw, j.d. van Middelburg. (Geb. te Middelburg 3 Januari 1740, werd hij achtervol­ gens Predikant te Ouwerkerk in Duiveland 18 November 1764, te Kadzand 21 Juni 1778, te Biervliet 17 September 1780, te Grijpskerke op Walcheren 17 April 1785, te Axel 22 Februari 1789 en te Princeland 21 Augustus 1796, waar hij 26 December 1824 Emeritus werd en 31 Juli 1830, ruim 90 jaar oud, overleden is, zijne 3de vrouw als weduwe nalatende, die hem nog eenigen tijd overleefd beeft. Deze was Dina Elisabeth van Middelhoven, geboortig van Serooskerke in Schouwen, dochter van ds. Michiel van Middelhoven (zoon van Jona van Middelhoven, Predi­ kant te Axel en van Dina Kelle, geboren te Axel en 5 November 1730 aldaar gedoopt). Predikant te Serooskerke in Schouwen van 30 Juni 1754 tot aan zijn overlijden op 28 September 1762, en van Janna de Lege). Wolf aartsdijk, I J. VAN DER BAAN. Zierikzee, J ^ ' P. D. DE VOS, AZ. Eeitige aanteekeningen uit de leggers (registers) van huwelijksafkondigingen te 's-Gravenhage. Anno 1700. (Vervolg). 1702. 5 Maart. Jacob de Ruijter, wedr., met Johanna Mascamps, j.d., beijde wonende alhier. 11 Maart. Leendert Turnhout met Anna Magdalena de La Coste, beijde wonende alhier. 11 Maart. Gerrit van der Spieringh, j.m., geb. en wonende tot Leyden met Catharina Lantschot, j.d., van Delft, beijde wonende alhier. 26 Maart. Nicolaas De Graaff. j.m , met Margaretha van der Smaal, j.d, beijde geb. en wonende alhier. 26 Maart. Andries van Hulst met Catharina van Tongeren, beijde wonende alhier. 26 Maart. Cornelis van Hogeveen, j.m. van Leijden met Maria van Heusden, j.d., geb. alhier, beijde wonende alhier. 2 April. Jan van 's Gravenmade, j.m. wonende alhier met Marijtje Huijgen Rufjghrock, j.d. geb. van Wasse naer, wonende onder Haag Ambacht. Tr. stadhuis bij attestatie van Wassenaer. 2 April. Philips Doublet met Hester Quarles, beijde wonende alhier. 2 April. Mattheus van Hesselt, j.m. met Alida van Schoor straten, j.d., beijde geboren en wonende alhier. 2 April. Cornelis van Oudheusden, j.m., met Anna Maria van Win, j.d., beijde geboren en wonende alhier. 16 April. Henrick Bije, j.m., van Lexmond met Hester van Cuijck. j.d., geboren en beijde wonende alhier. 16 April. Reijnier de Ruijter, j.m. van Wassenaar met Anna Schaar, j.d. van Meurs, beijde wonende alhier. 16 April. Christoffel Ferdinand Uijlenbergh, j.m. van Brakel, wonende alhier, met Willemina Ver­ schoor, wede. Arij Jacobs van Eek, wonende te Hardinghsvelt. 16 April. Pieter Macca, wedr. met Johanna Vrolickhart, wed. Claas Worme, 'beijde wonende alhier. 16 April. Dirck van Heusden, j.m., geboren alhier met Neeltje Jans de Gelder, j.d. van Leerdam, beide wonende alhier. 16 April. Corstiaan Ariens De Groot, wedr., wonende tot Delft met Elsje Rijselbergh, j.d. van Delft en wonende alhier.