De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

?? 19 ?? Holland borgen voor Hendrik van Zoutelande, om den zelven weeder in de gevangenis te leeveren leevend of dood en hem daarin te houden. Register Copies tireés d'un rég. fol 297, 298 , B. L 41 fol. 55. 1299 Zondag na St. Victor. Hendrik van Zoutelande belooft Jan graaf van Holland en Jan van Avennes, graaf va.n Henegouwen te Warmond of elders in gevangenis te komen. . Register als voren fol. 287 vs° E L 41 fol. 15, E L 26 fol. 35. 1300 11 Mei. Jan van Renesse. Florens van Bersele, Hendrik Buffle, Johan Mulard, Gillis van Cruinioghen en Henrik van Soutelande beloven hunne geschillen met graaf Jan aan den Koning van Frankrijk of zijn zoon Karei te zullen opdragen en Guy van Henegouwen vrij te laten tegen de kinderen van Wolferd van Bersele Archief nation. te Parijs (1). 1331 22 Maart. Wi Willem grave etc maken cond dat joncfrou Aghete Willems wijf van den Soutenlande an ons verzocht heeft dat derdendeel van der tienden in Cortekene ende in Kuddinchem (2) ende van Hughe Elwouts tiende van Wijc die Katherine Wouters dochter hair moeder te houden plach ende dair joncfr. Aghete voirseit ons hair verzoec of betailt heeft bi Vrederic die wile dat hi onse rentemeester was in Zeeland, wilc derdendeel van alle der tiendeu voirscreven wi varlien ioncfr. Agheten voirscreven behouden eiken anderen syns rechts van ons te houden ende te besitten in allen manieren alse die brief houd di bi wilcoir van ons ende van onsen mannen van Zeeland dair of ghemaect ende geseghelt is, ende hier af sal si ons jairlix te pachte gheven achtien penninghe ende eenen balling hollands (3). In orkonde etc. Ghegheven in Middelburg des zonnen daghes na Sinte Gheerden dach int jaer ons Heren M° CCC° XXXI (4). 1331. 23 Maart. Wi Willem Grave van Heynneg etc. maken cond etc. dat Heynric Heynrix Sone' van den Zoutenlande an' ons verzocht heeft dat derdendeel van de tienden in Kortekene ende in Kuddinchem ende van Hughe Elwouts tiende van Wijc, die Katherine Wouters (1) In den ??lnventaire des archives de la ville de Bruges', door den archivaris Gelliodts van Severen leest men deel I blz. 1302, s(ans) d(ate). ??Dit is die cost van den waghene ende van den perden, die waren in de hervard t? Duay'. Hoftmans van den Zelouders. Min here Henvic van den Zoeteulaude HIT parde, XXIUI daghe vu fiï mi g Min here Rasse Mulard .... vu ?? xxira ?? xmi SS vm g Min here Florens van Barsele . . mr » xxni ?? vr S xvm g Item die selve min here Florens . li ?? XXII ?? lil ffi vi g Wulfard f' mins heren Wulfards . im » xxvi ?? vu xvi g Min here Henric Buffel vm ?? XXI ?? XII ?? XII g Min. here Jan Mulard ..... v ?? XXII ?? vin iü u g Symon van Brugghedamme . . . mi ?? XXII ?? vi iï xn g Item die selve i p. m d. ende. . nu ?? xxii ?? vi 5 XviJ g Henric f' Ser Gillis vm ?? xxnr ?? xmfC xvi g Pieter van Barstaple (*).... vit ?? xxn ?? xr ffi xin g M in here Niclais van Cads ... vir ?? xv ?? XTII ü? x g Somme . . cxn ffi xnr^ g A cette expéditiou ont aussi pris part 10 capitaines Zélandais avec 67 chevaux pendant 22 jours. (*) Denkelijk Pieter Janszn. v. Baersdorp [kan Baersdorp niet oorspron­ kelijk geweest zijn Borssel- of Baersseldorp, dorp geslicht door een van Borsselen p). (2) Kuddinchem Ï9 het in Noordbeveland verdwenen dorp Conincxhem. (3) In E L 20 fol. 96 T«> staat XLlIIIi d. holl. (4) Zegge 1331 en niet 1321 zooals abusivelijk staat in Mulder Charters van het Henegouwsche huis. dochter syn moeder te houden plach ende die Heynric voirsz ons syn verzoec of betaelt heeft bi Vrederic die wile dat hy rentemeester was in Zeeland welc derdendeel van alle der tienden voirscreven wi verlien Heynric voirscreven behouden enz. (als hier boven) gheyheven in Middelburch des manendaghes na Sintegheerden dach int jair ons Heren M<> CCC° XXXj. 1331. 23 Maart. Wi William Grave van Heynneg etc. Maken cond etc. dat joncfr. Durf Heynrix dochter van den Zoutenlande an ons verzocht heeft, dat derden deel van den tienden in Kortekene ende in Kuddighem ende van Hughe Elwoutstiende van Wyc die Katherine Wouters­ dochter hair moeder te houden plach enz. Ghegheven in Middelburch des Manendaghes na Sinte Gheerden dach int jair ons Heren M COC een ende dertich. Reg. ? L 13 fol. 119 v*0. E L 20 fol. 96 v*°. 1332. St. Marien Magdalenen avond. Bevestiging van den lijftocht, door Willem heer Willemszoon van Coude kerke aan zyne vrouw Margiete Jans van den Zoutelande dochter gemaakt, van een rente uit de tienden van vrouw Lysbeths kinderen in Zubburch. Reg. EL 13 fol. 124, EL 20 fol. 100. Erfleen. Thien morgen lants gelegen in den ambachte van Wateringen. 1651. 8 Maart. Verlydt mr. Cornelis v. S. bij dood ende makinge van Mr. Nicasius Hanneman zyn oom (die het verkregen had van Dirk H. zijn vader 1585 12 April) en zulks ten behoeve van Diederik, Willem, Pieter en Elisabeth v. S. syne broeders en zuster. Hoge Overicheyt O, kapittel Noordholland fol. 8. 1671 1 Dec. Verlydt Maria v. S. by dood van Cornelis v. S. voornoemd haer vader. H. O S., kap. NH, fol. 51o. 1680. 24 Sept. Verlijdt Elisabeth van S. oud 40 jaren, bij dood van hare zuster Marie. 1724. 19 Jan. Verlijdt Cornelis van S. oud 60 jaren, by dood zyner moeder Elisabeth. 1735. 27 Sept. Verlijdt Willem v. S. by opdracht van Cornelis v. S. zyn neef. Met een gerechte vyfde part van deze 10 morgen werden verlyd: 1683. 29 Jan Pieter v. S. by dood zyner moei Elisabeth. 1688. 27 Feb. Margaretha Sophia v. S. by dood haars vaders Pieter van S. Erfleen. Twee vyffde parten in de voorscreven 10 morgen. Verlijdt Elisabeth v. S., oudt in de 40 jaren, by doode van Maria v. S., haer suster, 1680, 24 Sept. H. O V., kap. N. H. fol. 119 Verlijdt Cornelis v. S. 60 jaer by doode van Elisabeth v. S. syn moeder 1724 19 Jan. Libro Indische vaert, kap. N. H. fol. 2 vs°. Verlijdt Willem v. S. procureur voor den Raad van ' Brabant by opdragt van Cornelis v. S. syn neef, 1735 27 Sept. Reg. Tractaet van Sevilie, kap. N. H. fol. 47vso. Geallodialiseert by brieven van Conversie 1746 17 Mei. Splitsinge. Een vyfde part van de 10 morgen. Cornelis v. S. c. s. (te weten Johan, Francois, Cunera en Machtelt syn broeders en zusters) huer lieden verlijd bij doode van Willem van S. huer vader. 1659 15 oct. H. O. O., kap. N. H. fol. 95. Splitsinge. Een vyfde part in de voorschr. 10 morgen. Verlijdt Pieter ? v. S. by doode van Elisabeth v. S. syn moeye, die daer aengekomen was by dood ende