De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

‚?? 20 ‚?? makinge van Mr. Nicasius Hanneman, haer oom, 1683 29 Jan. Libro Comaeta, kap. N. H. fol. 83. Geallodialiseert by brieven van Conversie. Verlijdt Margaretha Sophia v. S bij dood van Pieter v. 8. voorn, haer vader, 1688 27 Febr. H.O. W. kap.N. H.fo. 110. [De leenbrief van M. S. v. 8. 1688 27 Febr. spreekt van 2/5 parten, zoodat zij ook met het andere Vs za-l z√?n beleend geworden, alhoewel zulks niet aangeteekend staat.] Met dit leen werd eerst verlijd voor den gerechte van 's-Gravenhage P. van Bekesteyn als aangestelde curator in den insolventen boedel van gez. M. S. v. S., 1744, 29 Aug , daarna Mr. Willem van Esch, die het 1746, 28 Maart, opdraagt aan Willem van Soutelande. Splitsinge Een vijfde part van de 10 gemeten. Verlijdt Jeronimus, Johan, Pieter, Nicasius, Willem, Cornelis, Dirck, Elisabeth en Cunera van S. bij dood van haerlieder vader Pieter v. S., 1659, 15 October (1). Uit het vonnis voor 't Hof van Holland, 13 Dec. 1672 uitgesproken van Deliano Velasco c. s. contra Adam van der Duyn, leeren we dat Deliano Velasco, ridder, presi¬≠ dent van Z. M. van Spanje's rekenkamer van 't Vorsten¬≠ dom Gelre, vader was van 2 zoons verwekt bij wijlen Maria Elisabeth van Soutelande, terwijl Gerard v. S., burge¬≠ meester van Roermond, geh. met Catharina van der Hooge en Ludovicus v. S voogden waren over de nog minder¬≠ jarige kinderen van Maria Elisabeth v. S. uit haar le huw. met Idsart Joseph de Albada Heere van Lisselt. Mr. Johan v. S., weesmeester van 's Gravenhage, ge¬≠ storven half April 1671, had als erfgenaam Cunera v. S. geh. met burgemeester Pieter van Groenevelde. Mr. Nicasius van S., ook weesmeester van 's Graven¬≠ hage had 2 kinderen in 1671 nog minderjarig. Anna Bets wede. Gillis V. S., baljuw van Naaldwijk, verkoopt een huis in het Noordeinde te 's Gravenhage den laatsten Februari 1612. Reg. verkooping v. huizen en landen te 's-Gravenhage. In de sententien voor het Hof van Holland komen voor: 1534, 19 Sept. Mr. Gilles van S., contra Mr. Jan Plu- me√≥n en Balthasar van Hogelande. 1549, 8 Mei. Pieter Gillis [Gilliszoon ?] van S. contra Johanna van der Merseh, wed. Gillis van Soutelande. .1577, 5 Dec. Willem v. S. contra Mr. Adn. Heythoven. 1581, 31 Juli. Pieter v. S. c. s., contra de voogden van de kinderen van Boud. v. Roon. Aanteekeningen uit de huwelijksleggers en doopregisters van 's-Gravenhage. 1601, Nov. 10. Emanuel v. S , j. m. en Margaretha van der Douwen, wed. Martijn de Moriame, beide won. alhier. 1616, 17 Apr.‚??4 Mei. Pieter van S., j. m. en Cathalina van Eyll, j. d. van 's Hertogenbosch, beide won. hier en geh. in de groote kerk. 1623, 29 Jan. Joost Rijsberg, j. m. onder de garde van Z. Exc. met Mayken v. S., j. d. won. hier. (1) Smallegange noemt een Jeronimus baljuw van Oostzanen en een Wiilem, commandeur in 1672 van Maastricht, misschien de in dezen post voorkomende Jeronimus & Willem 1668 22 Nov. werd Jeronimus v S. notaris te Haarlem en Pieter v. S. 1 Jan. 1665 te's-Gravenhage, hij komt ook voor als procureur voor 't collegie van Gecommitteerde Raden. 1624, 24 Nov. Willem de Jong, j. m. en Tda v. 8., j. d., beide won. hier 1626, 11 Oct. Mr Cornelis van S., advocaat voor 't Hof v. Holland, j. m. en Maria van Duynen, j. d., beide won. hier. Uit hun huw. ged. Elisabeth? 10 Juli 1630, gr. k. Cunira 20 Juli 1638, gr. k. get. Dirk v. 8. en Marg¬Ľ. Bovetis. Nicasius 23 Dec. 1642 gr. k. Peter de heer burgemeester Nicasius Hanneman, juffr. Croeck. 1635, 29 April. Willem van S., kapitein enAleytvau der Wolff. 1637, 11 Mei. Johan Creuse (Creusz), kapitein en Eli¬≠ sabeth van S. In 1661 komt zij als wede. Voor, en was zuster van Cornelis v. S. ‚?? Uit hun huw. ged. Johannes 16 Jan. 1639, gr. k. 1637, 17 Aug. Pieter van S., schout en dijkgraaf van Oostzanen en Margaretha Bovetis, j. d. won. hier (1). 1645, 2 Juli. Willem van S., wed., kapitein en com¬≠ mandant van St. Andries en Susanna Doublet, j. d., won. hier. [Misschien dezelfde Willem geh. 29 April 1635 met A. v. der Wolff.] 1653, 27 April. Heer Cornelis van Couwenburg van Bloys met Maria v. S., beide won. hier 1661, 15 Mei. Cornelis van S, vaandrig in de Wil¬≠ lemstad en Elizabet van 8., won. hier. 1663, 24 Juni. Mr. Nicasius v. S, advocaat voor 't Hof van Holland en Catharina Couwenburg van Beloys, won. hier. Uit hun huwelijk gedoopt: Maria 23 Jan. 1664 gr. k. Johanna Catharina 13 Sept. 1665, gr. k. get. de heef Peter van Groenevelt en deszelfs huisvrouw Juffr. Cunera van Zoutelande. 1664, 17 Febr. Pieter van Groeneveld, oud-schepen van 's Gravenhage en Cunira van S., beide won. hier. 1667, 4 Dec. Sebastiaan de Ridder, kapitein in garni¬≠ zoen te Sas van Gent en Cunera van S., gewoond heb¬≠ bende te Gouda, nu hier. [Misschien de Cunera dr. van Mr. Cornelis en Maria van Duynen.] 1674, 16 Sept. Cesar Bovetius en Elizabeth v. S , beide won. hier, geh. in de Hoogd. kerk 30 Sept. 1676, 7 Juni. Pieter v. S. en Petronella van de Venne, beide won. hier. Uit hun huw. ged. in de Hoogd. kerk Clara Maria 4 Mei 1679, Elizab. Petronella 24 Juli 1680. 1678, 6 Nov. Johannes v. S. en Elisabet Stalpaert van der Wiele, beide won. hier. 1679, 14 Mei. Willem v. S. en Catharina van Beau mont wed. Frangois van Beaumont (2). Uit hun huw. gedoopt in de groote kerk Arnoudina 21 Nov, 1683, Karei 19 Sept. 1688, get. Balthaserina Kien. 1680, 14 Juli. Mr. Jacob van der Esch , commissaris van 't klein zegel van Holland en Maria v. S. beide won. hier. 1688, 25 Jan. Adriaan van Veen en Johanna Catha¬≠ rina v. S. beide won. hier. 1693, 10 Mei. Frangois van S. en Quirina van Soute¬≠ lande Uit hun huw. een zoon Willem ged. gr. kerk 24 Febr. 1694. 1698, 9 Nov. Albert van Wouw en Maria Catharina v. S., beide won. hier. Zij wede in 1725. Uit hun huw. (1) In 1651 was hij dykgraaf van den Hogendam te Zaandam. 2 Juli 1695 werd een Pieter v. S. notaris te Zaandam. Misschien een zoon uit dit huwelijk. (2) 1706, 30 Juni werd een Willem van S kapitei√ľ, sergeant-majoor titulair in 't regiment van den generaal-majoor van Soutelande.