De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

â?? 21 â?? ged. in de gr. kerk: Hillebrand, 3 Juli 1700, Elisabeth Alida, 29 Juli 1701, kl. k., Willem, 6 Oct. 1702, get. Corn. v. S. kl. k., Cornelis, 23 Nov. 1704, get. , Cunera v. S., wed. burgemeester Groeneveld. 1699, 27 Sept. Jacobus Blancks, j. m. van Mechelen en Catharina S., j. d geb hier, beide won. hier. 1712 , 3 April. Cornelis van Blankesteyn wonende te Arnhem en Margaretha Sophia van S , won. hier. 's-Gravenhage. PRED. CALAND. Geslacht Bart. De familie van den beroemden zeeheld, schrijft haren naam afwisselend Bart en Baert, zij stamt uit Vlaanderen en behoorde tot de gegoed e burgerij te Duinkerken. I. Michiel Bart huwde in 1620 Agnes Jacobsen en won bij haar twee zoons. 1. Cornelis Bart, die volgt II. 2. Herman Bart, geboren 23 Augustus 1627, huwde 12 October 1651 Martina Janssens. II. Cornelis Bart huwde 20 October 1647 Catherina Janssens, zuster der voorgaande en won bij haar acht kin­ deren, waarvan het tweede de beroemde kaperkapitein Cornelis Bart was, en het zevende de stamvader werd eener jongere tak, die wij onder Illbis zullen doen volgen. III. Jean Bart, geboren te Duinkerken 21 October 1650, werd Pranschman doordat koning Lodewijk XIV de stad in 1662 verkreeg, hij werd kaper bij het uitbreken van den oorlog tusschen Frankrijk en Engeland. Tengevolge zijner tochten verkreeg hij in Augustus 1695 brieven van adeldom en den rang van luitenant ter zee, welke laatste hij weldra verwisselde met dien van kapitein. Hij wordt bij de inschrijving van zijn wapen te Duin­ kerken in het Armorial Général de France in 1707 ge­ noemd Jean Baert, chef d'escadre des armées du Roi, ridder van den Heiligen Lodewijk. Zijn wapen is daarin als volgt afgebeeld: In zilver een blauwe dwarsbalk, in het schildhoofd vergezeld van twee gekruiste zwarte ankers en in den schildvoet van een gaande roode leeuw. {Niet afgebeeld is de gouden lelie op den dwarsbalk, zooals verscheidene heraldici opgeven.) In denzelfden Armorial de France, vindt men ook eene opgave van het wapen van eenen André Bart, dat zeer veel overeenstemming heeft met dat van Jean Bart, waaruit wij veronderstellen dat zij tot dezelfde familie behoorden (1). Jean Bart overleed 27 April 1702, hij huwde 1° in Februari 1675 Nicole Guttière, overleden in 1682, 2° 13 October 1689 Maria Tugghe, overleden in 1719. Uit het eerste huwelijk sproten drie, uit het tweede tien kinderen. Bij zijn overlijden waren echter nog maar zes kinderen in leven, nl. : 1. Francois Cornil Bart, die volgt IV. 2. Jean Louis Bart, geboren 10 Mei 1693, overleden in 1711. 3. Ignace Bart, ongehuwd overleden in 1766 als haven­ kapitein te Martinique. 4. Jeanne Marie Bart, huwde N. N. de Ligny, graaf de Bremur, luitenant-kolonel van het regiment Artois. (1) Vergelijk: Borel d'Hauterive, Armorial de Flandres. 5. Madeleine Marie Bart, geboren in 1697, huwde N. N. de la Barthe de Thermes. 6. Marie Francoise Bart huwde N. N. de Cadoueh, luitenant. IV. Francois Cornil Bart, geboren 16 Jnni 1677, over­ leden 22 April 1755, vice-admiraal, grootkruis in de Orde van den Heiligen Lodewijk, huwde den 20sten April 1705 Catherine Viguereux, waarbij hij behalve van twee doch­ ters, vader werd van twee zoons: 1. Philippe Francois Bart, geboren 28 Februari 1706, overleden 12 Maart 1784, luitenant ter zee 1741, kapitein ter zee 1748, gouverneur van Sint-Domingo 1756 tot 1762, commandant van een eskader in 1765. Hij was de laatste mannelijke afstammeling van Jean Bart. 2. Gaspard Francois Bart, geboren 29 December 1706 overleden als ingenieur te Béthune in 1769. Illbis. Jongere linie. Gaspard Bart, jongste broeder van Jean Bart, geboren 8 Januari 1663, kaperkapitein, huwde 1° Anne Breicx, 2° in 1708 Marie Anne Verchelle, die hem een zoon en eene dochter Anne schonk, gehuwd met Robert Bernard Coppens, burgemeester van Duinkerken. De zoon Pierre Jean Bart, geboren 22 October 1712, was kapitein van een fregat en sneuvelde in den slag de la Hougue. Hij was gehuwd met Isabella van Eckoutte, waaruit o. a. één zoon die volgt V. V. Pierre Robert Marie Bart, geboren 13 Maart 1758, luitenant der infanterie, overleden 19 April 1814, huwde Jeanne van den Bussche, weduwe Morel, waaruit: VI. Henri Ferdinand Marie Bart, geboren 22 Februari 1781, huwde 1° te Bordeaux Marie Angélique Vernay, uit welk huwelijk tien kinderen (waarvan er zeven jong overleden), 2° in December 1825 Marie Fidéle Lucas de Penhoat, die hem eene dochter schonk, die jong overleed. ' 1. Jean Pierre Bart, die geboren 11 September 1807, overleden voor zijnen vader 3 Juni 1843 als luitenant ter zee. 2. Elisa Juli Bart, geboren in 1816, was beambte der posterijen. 3. Mélanie Louise Bart, geboren in 1821 , huwde 20 Juni 1860 Emile Taverne de Tersud. Medegedeeld door JOH. D. G. VAN EPEN. Uit de Annuaire de la Noblesse de France, 1893. In ons land leeft nog eene familie van dien naam en wel te Amsterdam, Wormerveer, Medemblik enz. daar­ ónder komen verscheidene koopvaardij-kapiteins voor. Wie kan omtrent dit geslacht iets mede deelen, b.v. het wapen. v. E. Lijst der wapens, die gehangen hebben in de St. Magdalena Kerk te Goes. Deze lijst is ontleend aan de zoogenaamde begrafenis­ boeken op de secretarie te Goes bewaard. Het zijn eigenlijk rekeningboeken der kerkmeesters der Hervormde Kerk, waar en wel in de eerste plaats de ontvangsten voor