De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

?? 22 ?? graven en begraven worden vermeld, maar waarin ook andere ontvangsten en uitgaven zijn opgenomen. Een beschrijving van dez e registers, alsmede van de doop- en huwelijksregisters te Goes , van de hand van Ds. Rixtinus Arnoldus Soetbrood Piccardt (1), predikant en archivaris aldaar is te vinden in A. A. Vorsterman van Oyen's Algemeen Nederlandsch Familieblad, 1887, blz. 117??122. In de rekening van 1666 (Deel I, blz. 316) komt voor het eerst voor ??Andere Ontfanck van Wapenen en Blazoenen, de opschrijvinge en liste daervan gemaeckt bij de Ed. Heeren van magistraat den 12 meije 1666 daervan maer is comen werden ontfangen als volgt, vmits eenige persoonen sijn van onvermogen en andere de geslaghten wtgestorven'. In 't choor aen tweede pilaer van den orgel hangt een wapen van d'hr. Br. Corn. van Nisse huijsvrouwe in een cass e d'a°. 1639 niet ontf. Memorie. D'hr. van Dirxlant twee kinderen wapen hangt aen ije pilaer, sonder casse , comt. . of 1- 6-8. Noch aen selve pilaer hangt een onbekent wapen, sonder date Memorie. D'hr. van Henmer wapen hanght Van sijn huijsvrouwe aen pilaer beooste n 't heere ge­ stoelte in een cass e a°. 1643 (2) . . . <£ 2-13-4. D'hr. Corn. van Schuijlen wapen hangt, aen selve pilaer, d'a°. 1643 ?? 1- 6-8. D'hr. Doms getrout sijnde gewees t mette huijsvr. van d'hr. Adrn. van Goe s wapen hanght aen suijtsijde van 't heere gestoelte d'anno 1639 - . ??1-6-8. D'hr. Joachimi vier wapens, alle in casse , daeronder een met vier quartieren ?? 6-13-4. D'hr. Raetshr. Mr. Mars. van Crommon huijsvr. genaempt Juffr. Virij, d a°. 1651 met met 16 quartieren . ?? 5- 6-8. D'hr. Raetshr. Mr. Geerard van Crommon d'jonge huijsvr. genaemt Juffvr. de Geer wapen, in een cass e ?? 2-13-4. D'hr. Capiteijn PriDce, den ouden, in een cass e d'ao. 1636 ?? 2-13-4. Juffr. Cornelia Mathia, desself s huijvr. . Memorie. D'hr. Capiteijn Prince, de jonge in een cass e d'a° 1664, alle drie hangen aan de pilaer bezuijden het orgel. Noch twee wapens hangen daerbij, d'a°. 1619 en 1624, doch onbekent, hier alleen voor ?? D'hr. Burgemr. Johan de Jager en zijn huijsvr. Olimpia Prince, daernevens en beijde in casse n d'anno 1664 en 1665 . . . . <£. 5- 6-8 Drie andere van de Jonckers van de Waerde, trecht daervan te betalen bij d'Erfgen van Jonckhr. Anthony van de Waerde . . . Memorie. Noch aen de selve pilaer hangt een onbe­ kent wapen d'a<>. 1626. (1) Overleden te 's-Gravenhage 15 November 1888 Zie zijn levens­ bericht door den heer A. J. Servaas van Rooyen, archivaris-biblio­ thecaris van 's-Gravenhage, in de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1839??1890. (2) In het register van 1643 vond ik in de maand April Op 6 dito begraven op het choor mevr. van Heume huysvrou van den heer van Heume en daerover geluyt 11 xij sch vi gr. Jonckr. Mars. van Waerde en sijn huijsvr. (1) wapens d'a°. 1632 en 1605 <£ 2-13-4. D'hr. Sidnitski suster wapen aen selve pilaer, in een cass e met aght quartieren, daervan ontf. van d'hr. Sidnitski . . . . ?? ?? 2- 0-0. D'hr. Jor. Corn. van Watervliet, heer van Shr. Heijnskinderen d'anno 1636 en nooh een van Vrou Anna van Lier desself s huijsvr. d'a°. 1642. in een cass e met 8 quartieren, hangen aen 4e pilaer ?? Noch aen 4e pilaer twee onbekende wapens het een e sonder date en de t'ander d'a°. 1629. 5- 6-8. Memorie. D'hr. Bailliu Mr. Michiel van Baerlants familie, vier wapens hangende nevens de zit plaets der predicanten, niet en is connen ontfangen gewerden ........ Aldaer een onbekent wapen d'a°. 1595 . D'hr. Raetshr. Mattys van Straten ende desselfs huijsvrouwe Margarieta Prs. Oostdycx, hangen aen pilaer schuijns over de consistorie, d'anno 1654 en 1655 oC 2-13-4. t'Wapen van Juffr. Abigael Ossewaerd e d'a°. 1649. Memorie. Noch aldaer een onbekent wapen van date den 13 Augusti 1657 ?? D'hr. Br. Hieronimus van Straten wapen, met sijn huijsvr. wapen in cassen d'anno 1663 en 1664, hangen aen le pilaier van drie deure van t'choor ... D'hr. Stilte d'anno 1640 den ouden, hangen aefi selve pilaer '... D'hr. Secretaris Mr. Pr. van Straeten wapen Beneden in t'pant of deurganck van kke. Jonckhr. Cabbeljau wapen met 8 quartieren d'anno 1631 ........... Memorie. Sr. David van Stapelen wapen, aen de pilaer nevens den orgel d'anno 1652. . . <£ 0-13 -4. Juffr. Pieternella van Stapelen wapen sonder dato. D'hr. Br. Johan van Stapelen wapen, voor de middeldeur van t'choor d'a°. 1639 . . of 0 -13-4 . Een wapen van t'jaar 1603, geteijkent H. D. E., doch onbekent D'hr. Advocaat Mr. Adrn. de Rijcke, d'anno 1655 In de Wandelkercke. <£ 5- 6-8. , 1- 6-8. ?? 1- 6-8. <£. 0-13-4. D'hr. Anthony Huijsen in een cass e d'a°. 1658 <£ 1- 6-8. D'hr. Commissaris de Brau met sijn huijsvrou, in een cass e d'a°. 1645 en 1649. D'hr. Luit. Jonckhr. van Borssele, in een cass e met 8 quartieren, d'a°. 1644, doch alsoo d'erfgen. sijn onvermogen Memorie. Joi'. van Geendertale, dV. 1624 Dhr. Tresorier Valcke, twee wapens sonder date . D'hr. Baltens, den ouden, cum uxoris, ?? 2-13-4. ieder een wapen d'anno 1619 en 1631 , . <£. 1- 6-8. D'hr. Ridder Baltens d'a°. 1663 . . . ?? 0-13 -4 (1) Den 20 Aug. begr. bouen int choor Joffvrou Levina Coopers, wedue van Joncker Marin van Waerde en daerover geluyt. . . £ 11.??lij??VI.