De Nederlandsche Leeuw, jaargang 11 (1893)

â?? 48 â?? 1700, 7 Nov. .Jacob Warninck and Maria van Leeuwen, widow Joachim van der Hoeven. 1764, 28 Oct. Daniël Washington and Maria Elisabeth Fer. 1747, 24 Dec. Mr. Jacob Arent van Wassenaer and Lady Amelia Catharina Bentinck. 1821, 3 Jan. Jean Baptiste Weenink and Ann Hughes, widow Kam. 1813, 18 Aug. Jacobus Wellenbergh and Catrina de Kruyf. 1698, 23 Nov. Herbert van Westreenen and Mary van Onchem. 1772, 7 June. Dirk van Westrenen and Maria Brouwer. NB. I married them in the Dutch language. 1722, 22 Nov. Cuthbart Wheldon and Mary Grigg. 1697, 5 May. Henrick de Widt and Adriana van Blancken. 1701, 9 Jan. Sacharias van der Wielen, widower, and Engelina Fremyn. 1749, 25 May. Guisbert de Wildemans and Petronella Ruyghaver. 1791, 4 Dec. Richard Wilding and Elisabeth Bork. 1701, 26 June Barent Willemse and Cecilia Le Grande. 1699, 22 Febr. Marcus Williet and Cornelia Christina de Milly Winchester. Zie Paulet. 1712, 10 Jan. Henry Winterdyck and Christina Renoy. 1702, 11 June. Anthony Wintrack and Petronella van Dalsem. 1678, 23 Jan. Patrick Wisley, Colonel, and Jean Coljer, daughter to Sir Alexander Coljer. 1696, 3 June. John Philip Woestman and Agneta van Willegen. 1696, 20 May. Frederick Wolf and Catharin van der Meer. 1700, 13 Junij. William 'Wyspenningh and Maria Pieck. 1713, 4 June. Robert Zeslie and Catharin Oswill. 1700, 14 Febr. Johannes van Zon and Johanna Maria Wittelaer. 1805, 24 Nov. Johannes Andries de Zwaan, widower of Catharina Steisinger, and Helena Moriaux, both born and living here in the Hague. BlJLAGEH. Zie doopacten, (de Mele). Het Archief der Engelsche kerk heldert een en ander op. De moeder heette Petronella Langendelft, die 13 Aug. 1729 te Aalst in de Bommelerwaard overleed. Zij was dochter van Cornelis Langendelft. Bij haar dood waren 6 kinderen in leven, met namen: Petronella, Susanna Catha­ rina, Pieter, Johanna, gehuwd met David van Tholyn of Tholin, woonachtig te Stockholm, en eerder te Halmstad (Zweden), Matthias en Cornelia. Petronella de Mele voornoemd, werd burgeres en poor teres van Woudrichem 20 Jan. 1745, terwijl haar in dato 8 Sept. 1771, admissie werd verleend om in 's-Graven­ hage te wonen. Susanna Catharina de Mele voornoemd, toen wonende te Woudrichem, onderteekent 27 Dec. 1750 eene acte, waarbij zij erkent te hebben ontvangen f 25, zijnde de helft van het haar toekomende uit de erfenis van hare zuster Johanna, te Stockholm. zijn. Van hooger hand werd hij na menige kibbelarij in 't gelijk gesteld Wij hopen hierop echter binnenkort in dit Maandblad terug te komen. Matthias de Mele, voorn, was gehuwd met van der Putte, en woonde in 1729 te 's Hertogenbosch. Cornelia de Mele, voorn, overleed te 's-Gravenhage 1 April 1764. Uit een brief blijkt van neefschap tusschen Pieter de Mele en den Ambassadeur van Hoey, alsmede van eenzelfde graad van verwantschap met eene Aletta van Wyngaerden. Pieter de Mele, voornoemd, werd 3 Dec. 1750 aange­ steld tot Secretaris van Woudrichem, hij zegelde met: in? een ruit van? waarin een rechtopstaand kruis van? Helmteeken: Het schildfiguur tusschen eene vlucht. Zijne moeielijkheden met. het Stadsbestuur zullen wel bekend B. (Zie trouwacte hiervoren 3 Nov. 1709.) Bij testament in dato 4 Juni 1709 gepasseerd voor den Notaris Pieter van Aerden te 's Gravenhage, benoemt Johan Flud van Gilde, (ingenieur-generaal van Vlaan­ deren, Capt. Comm der Marine, mitsgaders â??Commandeur en Chef van de Forteressen St. Marck, St. Jan, St. Francois en quartieren van Zuytdorp etc. gelegen in Vlaanderen, ten dienste dezer Landen'), zijne aanstaande echtgenoote Elisabeth Carpenter, (oudste dochter van Walter Carpenter, in zijn leven kapitein van een compagnie voetknechten en kommandeur van't fort gend Driegaten), tot universeel erfgename zijner nalatenschap, met last, om waöneer alle vorderingen ten zijnen behoeve zijn geïnd, (en ook niet vóór dien tijd) uit te keeren, aan: 1°. Juffr. Helena Flud van Giffen, â??Suster van wijle domine David Flud van Giffen, in sijn leven predicant tot Dordrecht', 2000 car gld. 2°. Jacobmine Emont, wed. wijlen Domine David Cocq, in sijn leven predicant tot Sluijck Ewijck, 1000 car. gld. .3°. Juffr. Susanna van Tiffelen, huisvr van Jacob van der Spyck, â??konstschilder en juwelier alhier in den haege', 1000 car. gld. 4'. Aan de armen der Engelsche gemeente te 's Graven­ hage, 1000 car. gld. (Wordt vervolgd.) Medegedeeld door M. G. WILDEMAN en J. C. VAN DER MUELEN. CORRESPONDENTIE. ~~ Naar aanleiding van enkele aanvragen betreffende het register, titel en inhoud van jaargang 1892, diene, dat door onvoorziene omstandigheden de samenstelling daarvan is opgeschort. HH. Leden zullen echter spoedig het ont­ brekende ontvangen. Men wordt beleefd verzocht, bij verandering van woon­ plaats, het nieuw adres aan het Bestuur te willen opge­ ven , teneinde vertraging in de verzending, en het verloren­ gaan der Maandbladen te voorkomen. De Heer W. J. C. Moens, Lymington. Uwe bijdrage, â??Naamlijst A°. 1417', in orde ontvangen, zal zoo spoe­ dig mogelijk worden geplaatst. INHOUD 1893 N<>. 6. Benoeming tot lid. â?? Boekwerken enz. ontvangen voor de Bibliotheek en het Archief. â?? Genealogisch fragment betreffende het geslacht â??de Lange de Beauviser', samengesteld door wijlen J. C. F. van San­ dick, medegedeeld door zijn zoon Mr. H. W. van Sandick. â?? Van Oldenbarneveld genaamd Tullingh, door Fred. Caland. â?? Het Doop en Trouwboek der Engelsche Kerk te 's-Gravenhage, met enkele aan­ teekeningen, door M. G. 'Wildeman en J. C. van der Muelen (vervolg). â?? Correspondentie. Gedrukt bij Gebr. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.